Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017 22:34

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τις εισφορές που θα καταβάλλουν οι μισθωτοί υγειονομικοί

Γράφτηκε από την
Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τις εισφορές που θα καταβάλλουν οι μισθωτοί υγειονομικοί

Τις εισφορές που θα καταβάλλουν, από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, οι μισθωτοί του τέως ΕΤΑΑ που προέρχονται από τον τομέα ΤΣΑΥ και είναι απασχολημένοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, περιγράφει εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Η εγκύκλιος αφορά ιατρούς, οδοντίατρους, κτηνίατρους και φαρμακοποιούς απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος του ιδιωτικού τομέα (κλινικές, ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία, κλπ).

Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης

Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20%, επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων, διατηρούμενης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης του άρθρου 2 παρ.1 του α.ν.1846/51: β. Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.

Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης

Από 01/01/2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.

Κατά συνέπεια και για τους μισθωτούς τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, θα διενεργούνται, από 01/01/2017 και εφεξής, κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές, λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

Εισφορές επικουρικής ασφάλισης

Από 01/06/2016 και μέχρι τις 31/05/2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων, πριν και μετά την 01/01/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38.

Από 01/06/2019 και μέχρι την 31/05/2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων, πριν και μετά την 01/01/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38.

Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31/12/2015.

Οι παρέχοντες εξαρτημένη εργασία υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των συνεισπραττόμενων από το τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ κλάδων ανεργίας (ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ-Λ.ΠΕ.ΑΕ) ΟΕΚ (Εργατική Κατοικία) και ΟΕΕ (Εργατική Εστία).

Συνεπώς, από 01/01/2017, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή για τους μισθωτούς τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ τα ποσοστά ασφάλισης των συνεισπραττόμενων κλάδων, όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν.

Απεικόνιση της ασφάλισης

Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναλόγως εφαρμοζομένης.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να καταχωρούνται τα εξής:

Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «0710», με λεκτική περιγραφή: «Μισθωτοί απασχολούμενοι τ. ΕΤΑΑ-Τομέας ΤΣΑΥ-Παλαιοί/Νέοι Ασφαλισμένοι», σε συνδυασμό με τους παρακάτω Κωδικούς Ειδικοτήτων, αναλόγως της ασφαλιστικής περίπτωσης:

Α1. Κωδικός Ειδικότητας «000460», με λεκτική περιγραφή: «Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι και Φαρμακοποιοί-Παλαιοί/Νέοι Ασφαλισμένοι απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιωτικού τομέα (κλινικές, ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία, κλπ)», ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) «048» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης:

ΚΑΔ: 0710

ΚΩΔ. ΕΙΔ.: 000460

ΚΠΚ: 048

Ασφ/νου: 20%

Εργοδότη: 25,06%

Σύνολο: 45,06%

Α2. Σε περίπτωση απασχόλησης της προαναφερόμενης κατηγορίας ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις και εργασίες της παρ. 1 του άρθρου 2 του Β.Δ. 473/61 (περί υποχρέωσης καταβολής εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου), θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Ειδικότητας «000461», ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) «078» Με Επαγγελματικό κίνδυνο (επιβάρυνση 1% στην ασφαλιστική εισφορά του εργοδότη) και επιμερισμό των ποσοστών ασφάλισης, ως ακολούθως:

ΚΑΔ: 0710

ΚΩΔ. ΕΙΔ.: 000461

ΚΠΚ: 078

Ασφ/νου: 20%

Εργοδότη: 26,06%

Σύνολο: 46,06%

ΑΠΕ-ΜΠΕ


NEWSLETTER