Τρίτη, 06 Φεβρουαρίου 2018 22:29

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τη Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

Γράφτηκε από την
Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τη Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, μετεξελίσσεται ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και ρυθμίζονται διάφορα θέματα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επί του σχεδίου νόμου:

- Μετονομάζεται ο ΟΓΑ σε ΟΠΕΚΑ, ο οποίος συνιστά ενιαίο φορέα υλοποίησης πολιτικών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ν. 4387/2016. Ο ΟΠΕΚΑ καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ ως προς το σύνολο των αρμοδιοτήτων του.

- Καθορίζονται, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου Οργανισμού:

Ο σκοπός του, για εξυπηρέτηση του οποίου συνίσταται Λογαριασμός Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Οι πόροι του, μεταξύ των οποίων, περιλαμβάνεται η επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την i) κάλυψη των παροχών του Λογαριασμού Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, (ii) προώθηση και διαχείριση προνοιακών πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης (iii) κάλυψη πάσης φύσης εξόδων λειτουργίας του (οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις παρέχονται και σήμερα). Οι παροχές και υπηρεσίες που χορηγεί και διαχειρίζεται. Προβλέπεται, επίσης, η υποχρέωση ηλεκτρονικής διασταύρωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ των δηλωθέντων στοιχείων των αιτούντων οποιασδήποτε παροχής που χορηγεί ο εν λόγω Οργανισμός, με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και πληροφοριακών συστημάτων άλλων φορέων.

Τα όργανα διοίκησής του (διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) και διοικητής) και οι αρμοδιότητές τους.

Θέματα προσωπικού του ΟΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα: (i) Το σύνολο του προσωπικού του ΟΓΑ αποτελεί προσωπικό του ΟΠΕΚΑ, διατηρώντας την ίδια οργανική θέση, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, βαθμό, μισθολογικό κλιμάκιο, καθώς και όλα εν γένει τα δικαιώματα που απορρέουν από την προηγούμενη υπηρεσιακή του κατάσταση, (ii) οι κενές οργανικές θέσεις του ΟΓΑ, που διατηρήθηκαν στον Οργανισμό, βάσει των διατάξεων του άρθρου 71 του ν. 4387/2016, καθώς και όσες κενώθηκαν, μέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, διατηρούνται και στον ΟΠΕΚΑ. Από αυτές, οι κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, (iii) συνιστώνται στον ΟΠΕΚΑ πέντε θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής για τη νομική υποστήριξη του έργου των υπηρεσιών του.

Θέματα που αφορούν τη νομική υποστήριξη του ΟΠΕΚΑ (ασκείται κατά βάση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους). Ο ΟΠΕΚΑ απολαύει των ουσιαστικών, δικονομικών και οικονομικών προνομίων του Δημοσίου και απαλλάσσεται από κάθε τέλος, φόρο, παράβολο και κράτηση, για την παράσταση και εκπροσώπησή του ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος και μέσου ή άλλης διαδικαστικής πράξης ενώπιον τούτων.

ΑΠΕ - ΜΠΕ


NEWSLETTER