Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 23:00

"Ο δι­ε­θνής πε­ρί­γυ­ρος και ο Φι­λελ­λη­νι­σμός κα­τά την Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση"

Γράφτηκε από την
"Ο δι­ε­θνής πε­ρί­γυ­ρος και ο Φι­λελ­λη­νι­σμός κα­τά την Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση"

«Η Εκ­κλη­σί­α έ­χει ως α­πο­στο­λή, με την ί­δια ευ­λά­βεια που τελεί τα ι­ε­ρά μυ­στή­ρια, να δι­α­κο­νεί τον άν­θρω­πο και να μαρτυ­ρεί στην πρά­ξη πε­ρί του α­λη­θούς. Σε τού­το συ­ναν­τά­ται με την Ε­πι­στή­μη, που, αν και υ­πό δι­α­φο­ρε­τι­κή ο­πτι­κή, έ­χει ε­πί­σης ως έρ­γο την αναζή­τη­ση της α­λή­θειας», τόνισε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στο μήνυμά του προς το Ε’ Δι­ε­θνές Ε­πι­στη­μο­νι­κό Συνέδριο, το ο­ποί­ο δι­ορ­γα­νώ­νει η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος διά της Ει­δι­κής Συ­νοδικής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος με τί­τλο «Ο δι­ε­θνής πε­ρί­γυ­ρος και ο Φι­λελ­λη­νι­σμός κα­τά την Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση».

Επιπλέον, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος επισήμανε ότι «ο α­γώ­νας για την ε­λευ­θε­ρί­α δεν κι­νη­το­ποί­η­σε μό­νον τον Ελλη­νι­σμό, αλ­λά εί­χε τε­ρά­στια δι­ε­θνή α­πή­χη­ση. Ε­νέ­πνευ­σε πάμπολ­λες εκ­δη­λώ­σεις συμ­πά­θειας, έν­τυ­πες δι­α­μαρ­τυ­ρί­ες, ένθερμες εκ­κλή­σεις και εκ­δό­σεις που γνώ­ρι­σαν ευ­ρύ­τα­τη διάδοση». Μάλιστα, ανέφερε ότι «κα­τα­φεύ­γου­με στην εμ­πει­ρί­α της Ι­στο­ρί­ας και με­λε­τού­με την ι­στο­ρι­κή α­λή­θεια, δι­ό­τι η Ι­στο­ρί­α δεν εί­ναι κά­τι αγ­κυ­λω­μέ­νο που α­νή­κει στο πα­ρελ­θόν. Μέ­σα στον θό­ρυ­βο λό­γων δί­χως ου­σί­α, χρει­α­ζό­μα­στε τον ι­στο­ρι­κό λό­γο για να μαρ­τυ­ρού­με και να ε­πα­νευ­ρί­σκου­με α­πό κοι­νού τον δε­σμό μας με α­λή­θει­ες που εί­ναι ι­κα­νές να μας ε­νώ­σουν και να α­φυ­πνί­σουν δυ­νά­μεις γεν­νη­μέ­νες α­πό έρ­γα και δι­δάγ­μα­τα του πα­ρελ­θόν­τος».

Σε αυτό το σημείο του λόγου του, υπογράμμισε πως «όσο ε­θε­λο­τυ­φλού­με ε­νώ­πιον αυ­τών, θα βα­σι­λεύ­ουν ό­πως και τό­τε έ­ρι­δες, μι­σελ­λη­νι­κές εμ­μο­νές, δι­αι­ρέ­σεις, συγ­κρού­σεις και αγ­κυ­λώ­σεις. Ό­σο ό­μως και αν δο­κι­μά­ζον­ται οι ψυ­χές μας, πα­ρα­μέ­νει πάν­το­τε έμ­ψυ­χο και ζων το υ­λι­κό που α­να­δει­κνύ­ει η ι­στο­ρι­κή έ­ρευ­να­».

Ακολούθως, ο μη­τρο­πο­λί­της Δη­μη­τριά­δος και Αλ­μυ­ρού Ι­γνά­τιος, πρό­ε­δρος της ει­δι­κής συ­νο­δι­κής ε­πι­τρο­πής,­ ο οποίος κήρυξε την έναρξη του εν λόγω συνεδρίου, πρόσθεσε μεταξύ άλλων ό­τι «τα συ­νέ­δριά μας δι­ε­ξά­γον­ται σε μι­α πε­ρί­ο­δο κα­τά την ο­ποί­α α­κού­γον­ται και γρά­φον­ται πολ­λές και αν­τί­θε­τες α­πό­ψεις για την ελ­λη­νι­κή Επα­νά­στα­ση, τα αί­τια, τα κί­νη­τρα, τους πρω­τα­γω­νι­στές, το ι­δε­ο­λο­γι­κό και πνευ­μα­τι­κό υ­πό­βα­θρο». Διευκρίνησε μάλιστα, ότι «η προ­σπά­θεια της ε­πι­στη­μο­νι­κής ε­πι­τρο­πής των Συ­νε­δρί­ων, υ­πό την προ­ε­δρί­α του ακα­δη­μα­ϊ­κού Κων­σταν­τί­νου Σβο­λό­που­λου, εί­ναι να μην υ­πάρ­χει μο­νό­λο­γος και μο­νο­μέ­ρεια, αλ­λά να γί­νε­ται δη­μο­κρα­τι­κός δι­ά­λο­γος και δη­μι­ουρ­γι­κή αν­τι­πα­ρά­θε­ση ι­δε­ών και ε­πι­χει­ρη­μά­των...».

Η πρώ­τη ει­σή­γη­ση, από τον Πα­σχά­λη Κι­τρο­μη­λί­δη εί­χε ως θέ­μα «Η Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση και η ευ­ρω­παϊκή πο­λι­τι­κή σκέ­ψη». Ο ει­ση­γη­τής πα­ρου­σί­α­σε πτυ­χές του θέ­μα­τoς και τό­νι­σε με­τα­ξύ άλ­λων ότι «ο φιλελεύθερος συνταγματισμός, τον οποίο εισήγαγε στην Ελλάδα η Επανάσταση, υπήρξε αποφασιστικής ση­μασίας κανονιστική παρακαταθήκη για τη διαμόρφωση των ιδεών της νομιμότητας και του κράτους δικαίου στην ελεύθερη Ελλάδα, το ελληνικό εθνικό κράτος που παρήγαγε η Επανάσταση».

«Η συμ­βο­λή των Ελ­λή­νων της Δι­α­σπο­ράς κα­τά την έ­κρη­ξη της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­νά­στα­σης και η ε­πι­χει­ρη­μα­το­λο­γί­α για την νο­μι­μό­τη­τα του ελ­λη­νι­κού α­γώ­να», ήταν το θέμα το οποίο ανέπτυξε ο δεύ­τε­ρος ει­ση­γη­τής, Αν­δρέ­ας Κού­κος. Ο ομιλητής α­νέ­φε­ρε ό­τι «­κα­τά την έ­κρη­ξη της ελ­λη­νι­κής Ε­πα­νά­στα­σης, υ­πήρ­ξε έν­το­νη δρά­ση των Ελ­λή­νων της Δι­α­σπο­ράς, ε­κτός των ο­ρί­ων της Ο­θω­μα­νι­κής Αυ­το­κρα­το­ρί­ας, ώ­στε να πλη­ρο­φο­ρη­θεί ό­λος ο κό­σμος τον “δί­και­ο” α­γώ­να τους. Κα­θο­ρι­στι­κή η συμ­βο­λή του Κο­ρα­ή, του Κα­πο­δί­στρια και πολ­λών Ελ­λή­νων και ξέ­νων προ­σω­πι­κο­τή­των στο κρί­σι­μο αυ­τό ση­μεί­ο­».

Η τρί­τη­ ει­σή­γη­ση εί­χε ως θέ­μα «Ό­ψεις των σχέ­σε­ων της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­νά­στα­σης με την Α­γί­α Έ­δρα» και έγινε από τον Γε­ώρ­γιο Δί­ελ­λα. Ο ομιλητής χρησιμοποίησε πρωτογενείς πηγές δι­πλω­μα­τι­κού χα­ρα­κτή­ρα, προσεγγίζοντας διάφορα ερωτήματα, ό­πως το πώς δι­α­μορ­φώ­θη­κε η πο­λι­τι­κή της Α­γί­ας Έ­δρας σε σχέ­ση με την Ελ­λη­νι­κή Επα­νά­στα­ση; και ποι­α η στά­ση της Α­γί­ας Έ­δρας σε ζη­τή­μα­τα ό­πως η πα­ρο­χή αν­θρω­πι­στι­κής βο­ή­θειας, η πα­ρο­χή α­σύ­λου σε πα­πι­κά ε­δά­φη και η δι­α­βί­βα­ση αι­τη­μά­των της ελ­λη­νι­κής δι­οί­κη­σης σε χρι­στια­νούς μο­νάρ­χες της Ευ­ρώ­πης;­.

«Η Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση στην τουρ­κι­κή ι­στο­ρι­ο­γρα­φί­α» έμελε να μην αναπτυχθεί ως τέ­ταρ­τη ει­σή­γη­ση από την Αι­μι­λί­α Θε­μο­πού­λου, λόγω απουσίας της, ενώ τέλος η πέμ­πτη ει­σή­γη­ση με θέ­μα «Η Ε­πα­νά­στα­ση του 1821 μέ­σα α­πό τα εκ­δο­θέν­τα Ρω­σι­κά Αρ­χεί­α», έγινε από τον Δημήτριο Μπαλ­τά.

Οι ερ­γα­σί­ες του Ε’ Δι­ε­θνούς Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρί­ου, το ο­ποί­ο δι­ορ­γα­νώ­νει η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος στο Συ­νο­δι­κό Μέ­γα­ρο της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, άρχισαν σήμερα το απόγευμα και θα ολοκληρωθούν αύριο. Το παρόν Συνέδριο εντάσσεται σε έναν κύκλο δέκα επιστημονικών συνεδρίων με γενικό θέμα «1821-2021: 10 Επιστημονικά Συνέδρια για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης».

Κα­τά την τελε­τή της ε­νάρ­ξε­ως του συνεδρίου, πα­ρέ­στη­σαν οι μητροπολίτες Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ και Ιωαννίνων Μάξιμος, οι μητροπολίτες Αχαΐας Αθανάσιος και Βελεστίνου Δαμασκηνός, ο επίσκοπος Μεθώνης Κλήμης, ο αρχιμανδρίτης Δαμιανός Πάνου και ο αρχιμανδρίτης Συμεών Βολιώτης, πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ε­πί­σης, ο αντιπρύτανης Ναπολέων Μαραβέγιας, ο βουλευτής Λαρίσης Μάξιμος Χαρακόπουλος, καθηγητές Πανεπιστημίου, διπλωμάτες, κληρικοί  και πλή­θος κό­σμου.

Η πρώ­τη η­μέ­ρα του συ­νε­δρί­ου, έ­κλει­σε με συ­ζή­τη­ση ε­πί των α­να­πτυ­χθέν­των θε­μά­των, πα­ρου­σί­ᾳ του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Αθη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος Ι­ε­ρω­νύ­μου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ


NEWSLETTER