Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2011 14:45

Ο Γιαν. Σμυρνιώτης για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης

Γράφτηκε από την
 Ο Γιαν. Σμυρνιώτης για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πριν την έναρξη λειτουργίας του διευρυμένου Δήμου (Δεκέμβριος 2010)  το προσωπικό που υπηρετούσε σε διοικητικές, τεχνικές κ.λ.π. υπηρεσίες γραφείου ανήρχετο σε 85 πλέον του προσωπικού της Δ.Ε.Π.Ε. (Δημοτικό Ραδιόφωνο) (7 άτομα).

Τον Ιανουάριο του 2011 μετά την κατάταξη του προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010 (Αρ. Πρωτ. 240/05.01.2011) μεταφέρθηκαν από τις δημοτικές ενότητες και λοιπές υπηρεσίες οι αρμοδιότητες των οποίων μεταφέρθηκαν στο νέο Δήμο και υπηρετούν σήμερα, μετά και κάποιες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, στην έδρα του Δήμου 65 περίπου επιπλέον  υπάλληλοι  (34 από τις δημοτικές ενότητες, 12 από Τ.Υ.Δ.Κ. και Δ.Τ.Υ. τέως Ν.Α. Αρκαδίας, 3 από το Τμήμα Πρόνοιας της τέως Ν.Α. Αρκαδίας, 3 από το Κ.Ε.Π. της τέως Ν.Α. Αρκαδίας και 13 από την Δ/νση Πολεοδομίας – Χωροταξίας της τέως Ν.Α. Αρκαδίας ) για τους οποίους έπρεπε να ληφθεί μέριμνα για την στέγασή τους.

Προσωρινά εγκαταστάθηκαν είτε στο ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου (Πλατεία Κάτω Αγοράς), είτε στο μισθωμένο κτίριο επί των οδών Αποστολοπούλου και Δημητρακοπούλου, το Τμήμα Πρόνοιας συνεχίζει να συστεγάζεται με την Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο μισθωμένο από την τέως Ν.Α. Αρκαδίας κτίριο (οδός Ελ. Βενιζέλου), το Κ.Ε.Π. της τέως Ν.Α. Αρκαδίας (Κ.Ε.Π. Β΄) στο μισθωμένο από την τέως Ν.Α. Αρκαδίας κτίριο στην οδό Ελ. Βενιζέλου, η Δ/νση Πολεοδομίας – Χωροταξίας στο μισθωμένο από την τέως Ν.Α. Αρκαδίας κτίριο στην οδό Ναυπλίου (ΚΤΕΛ)  ενώ αρκετοί εγκαταστάθηκαν, μετά από πρόχειρη συντήρησή τους, και σε  γραφεία του Δημαρχείου (Εθν. Αντίστασης 43) που είχαν εγκαταλειφθεί.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ο.Ε.Υ.

Σήμερα με την έγκριση της νέας διοικητικής δομής του Δήμου ( 5934/23.08.2011 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου – Φ.Ε.Κ. 2025 Β΄ της 09.09.2011) που περιλαμβάνει πλέον 8 Διευθύνσεις και 25 τμήματα, έναντι 6 Διευθύνσεων και 17 τμημάτων της προηγούμενης όλο το προσωπικό των ανωτέρω διευθύνσεων που υπηρετεί σε θέσεις γραφείων, όπως και οι υπαγόμενες απευθείας στον Δήμαρχο υπηρεσίες, τα γραφεία των Δημοτικών Παρατάξεων, το γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, τα γραφεία των δύο Σχολικών Επιτροπών και το τμήμα Κ.Ε.Π. Β΄ της  Δημοτικής Ενότητας Τρίπολης, πλην του τμήματος Κ.Ε.Π. Α΄ της Δημοτικής Ενότητας Τρίπολης που θα μεταστεγασθεί στο ισόγειο τους ιδιόκτητου κτιρίου του Δήμου (Πλατεία Κάτω Αγοράς) θα εγκατασταθούν  στο υπό μίσθωση κτίριο επί των οδών Λαγοπάτη και Αταλάντης.

Στο ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου (Πλατεία Κάτω Αγοράς) θα μεταστεγασθούν οι παρακάτω επιχειρήσεις του Δήμου Τρίπολης:

Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. στον Α΄ και Β΄ όροφο αυτού και σε τμήμα του ισογείου (ταμειακή υπηρεσία της επιχείρησης).

Η Δ.Ε.Π.Ε. στον Γ΄ όροφο.
Τέλος, μπορεί να διερευνηθεί η φιλοξενία του Κέντρου Πρόληψης και Καταπολέμησης Ναρκωτικών, το ενοίκιο του οποίου καταβάλλεται από τον Δήμο, όπως επίσης και άλλων κοινωνικών δομών  στο ίδιο κτίριο .

Στο κτίριο του Αποστολοπουλείου Πνευματικού Κέντρου έχουν ήδη εγκατασταθεί οι υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. ενώ θα μεταστεγασθεί  και η Κ.Ε.ΔΗ.Τ.

Για το Δημαρχείο (Εθν. Αντίστασης 43) το μεγαλύτερο τμήμα του οποίου είχε εγκαταλειφθεί με την προοπτική της επισκευής και της διαμόρφωσής του και επειδή η εκπονηθείσα από την  προηγούμενη Δημοτική Αρχή μελέτη έχει κυρίως λόγω «Καλλικράτη» καταστεί σε μεγάλο τμήμα της ανεπίκαιρη (προβλέπεται π.χ. αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 35 ατόμων κ.λ.π.), όπως επίσης δεν υπάρχει ορατή προοπτική χρηματοδότησης τέτοιου μεγέθους παρέμβασης προτείνεται με μικρού μεγέθους συντήρηση να φιλοξενήσει μόνιμη έκθεση κειμηλίων του 1821 καθώς και αρχειακού ιστορικού υλικού του Δήμου, με παράλληλη λειτουργία δύο γραφείων στο ισόγειο καθώς και  της   ανακαινισμένης αίθουσας  Δημοτικού Συμβουλίου για τις ανάγκες συνεδριάσεων επιτροπών του Δήμου και λοιπών φορέων.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το προσφερθέν μίσθωμα στο κτίριο επί των οδών Λαγοπάτη και Αταλάντης ανέρχεται σε 8,40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τους χώρους γραφείων στο ισόγειο και τους ορόφους και 1,90 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τους αποθηκευτικούς χώρους και τους  χώρους στάθμευσης στο Α΄ υπόγειο ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται στην εμβαδομέτρηση κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, υποσταθμός και εσωτερική στοά.

Αντίστοιχα στο μισθωμένο κτίριο επί των οδών Αποστολοπούλου και Δημητρακοπούλου το μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο  χώρων γραφείων (πλην κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων)  είναι:
Για τους Α΄, Β΄ και Γ΄ όροφο:
1486,34 ευρώ/ 146,68 μ2 =10,13 ευρώ/ μ2
Για τον Δ΄ όροφο (ΣΗΜ. δεν αποτυπώνεται στα σχέδια της Οικοδομικής Αδειας)
1068,90 ευρώ/65,87 μ2 = 16,22 ευρώ/μ2

Για το μισθωμένο κτίριο επί της οδού Γερμανού Πατρών 1 (Κ.Ε.Π. Α΄):
1449,16 ευρώ/112,00 μ2 =12,94 ευρώ/μ2 (σημειώνεται ότι από τα 112,00 μ2 . μόνο τα 70,00 περίπου είναι στο ισόγειο)

Για το μισθωμένο από την Δ.Ε.Υ.Α.Τ. κτίριο επί των οδών Υψηλάντου και Πύρλα
2417,64 ευρώ/227,54 μ2 = 10,63 ευρώ/μ2 ( στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και υπόγεια  αποθήκη  150,00 μ2)

Τέλος, όσον αφορά την από 30.09.2011 προσφορά του ιδιοκτήτη του μισθωμένου σήμερα κτιρίου  επί των οδών Αποστολοπούλου και Δημητρακοπούλου (αρ. πρωτ. 53433/30.09.2011) που προσφέρει ολόκληρο πλέον το κτίριο με εμβαδόν όπως αναφέρει 1160,00 μ2 (προφανώς μεικτό) έναντι 7000,00 ευρώ μηνιαίως και δεδομένου ότι το κτίριο αποτελείται από ωφέλιμους χώρους (πλην κλιμακοστασίων, λεβητοστασίων, δεξαμενών, ανελκυστήρων) επιφανείας:
Υπόγειο:             120,86 μ2
και

Ισόγειο:              140,23 μ2
Ημιόροφος:        102,74 μ2
Α΄ όροφος:         146,68 μ2
Β΄ όροφος:         146,68 μ2
Γ΄ όροφος:         146,68 μ2
Δ΄ όροφος:           65,87 μ2
Σύνολο:              748,88 μ2
είναι προφανώς υψηλότερη (αναλογικά) της προσφοράς του κτιρίου επί των οδών Λαγοπάτη και Αταλάντης που για αντίστοιχες επιφάνειες θα ήταν: 748,88 μ2 Χ 8,40 ευρώ /μ2 (ισόγειο και όροφοι) + 120,86 μ2 Χ 1,90 ευρώ/μ2 (υπόγειο) = 6520,23 ευρώ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κατ’ αρχήν βεβαίως και μας απασχόλησε σοβαρά η επί πλέον οικονομική επιβάρυνση που φαινομενικά προκύπτει από τη μίσθωση ενιαίου κτιρίου, ωστόσο λαμβάνοντες υπόψη τα πλεονεκτήματα που παρέχει η λειτουργία του, έχουμε τη βεβαιότητα πως αυτή όχι μόνο εκμηδενίζεται αλλά αναστρέφεται  με:  

Την εύρυθμη και αποτελεσματική διοίκηση και απόδοση όλων των υπηρεσιών  του Δήμου τόσο των υφιστάμενων επί «Καποδίστρια»  όσο και     των νέων λόγω των μεταφερθεισών αρμοδιοτήτων του «Καλλικράτη».
Τη μείωση των χαμένων εργατοωρών εξαιτίας της μετακίνησης των υπαλλήλων   από το ένα κτίριο στο άλλο για υπηρεσιακές υποθέσεις.
Την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου που σημαίνει δραστική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση.
Την ευχερή μετακίνηση των πεζών
Την αποδέσμευση χώρων στάθμευσης των αυτοκινήτων των υπαλλήλων και των  πολιτών που σταθμεύουν πολλές φορές παράνομα για συναλλαγές με τις υπηρεσίες  του Δήμου.
Τη δυνατότητα επιβολής ελεγχόμενης στάθμευσης για τους συναλλασσόμενους σε τμήμα του υπόγειου χώρου στάθμευσης του κτιρίου  με αντίστοιχα οικονομικό όφελος για το Δήμο.

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι πέραν του αντικειμενικά τεράστιου οφέλους που προκύπτει από την συγκέντρωση  των υπηρεσιών του Δήμου σε ένα κτίριο (το υπό μίσθωση) και των λοιπών του Επιχειρήσεων και του Νομικού Προσώπου στα δύο ιδιόκτητα και την άμεση αξιοποίηση του  κτιρίου του Δημαρχείου, τόσο με την αναβάθμιση των παρεχόμενων στην πολίτη υπηρεσιών όσο και με την μείωση του σημερινού λειτουργικού κόστους, το μίσθωμα είναι σαφώς μικρότερο και σε απόλυτα μεγέθη  (δηλ. τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο) από τα μισθώματα των σήμερα μισθωμένων από τον Δήμο Τρίπολης κτιρίων, ενώ οι χώροι που μισθώνονται είναι οι απολύτως απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία ενός  Δήμου με τις αρμοδιότητες που το νέο θεσμικό πλαίσιο επιβάλλει, για εγκατάσταση του σχεδόν διπλάσιου ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με την προ «Καλλικράτη» εποχή.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ
NEWSLETTER