Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024 19:05

Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης: Εγκριση μελέτης για αντιπυρική προστασία

Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης: Εγκριση μελέτης για αντιπυρική προστασία

Τη μελέτη και την σκοπιμότητα εκτέλεσης από ανάδοχο των εργασιών για την αντιπυρική προστασία υποδομών Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσήνης, Ανδρούσας, Τρικόρφου και Ιθώμης (β’ φάση), προϋπολογισμού 12.149,52 ευρώ, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή.

Στην εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Γαλιάτσος ανέφερε ότι “η παρούσα μελέτη αφορά σε επιπλέον εργασίες κοπής ζιζανίων για την προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση του κινδύνου για έναρξη κι εξάπλωση πυρκαγιών που δημιουργείται από την ανάπτυξη πυκνής και ξερής βλάστησης σε ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μεσσήνης. Η έκταση που καταλαμβάνουν οι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι του δήμου είναι μεγάλη, με πολυάριθμους κοινόχρηστους χώρους, όπως αδιαμόρφωτες πλατείες, κοινόχρηστα ελεύθερα οικόπεδα, προαύλια παλιών σχολείων, γηπέδων, αδιαμόρφωτα πεζοδρόμια σε κάθε κοινότητα και οικισμό”.

Συνεχίζοντας, ο αντιδήμαρχος παρατήρησε πως “το προσωπικό του Δήμου Μεσσήνης δεν επαρκεί για να καταπολεμήσει την τόσο μεγάλη σε έκταση αυτοφυή βλάστηση, που προκύπτει σε όλους τους κοινόχρηστους ελεύθερους χώρους των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων. Επίσης, στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον ΟΕΥ, προβλέπονται δύο θέσεις μόνιμων υπαλλήλων ΔΕ35 Δενδροκόμων, εκ των οποίων ο ένας για σοβαρούς λόγους υγείας έχει τοποθετηθεί με απόφαση δημάρχου σε άλλη υπηρεσία, ενώ ο άλλος ασχολείται αποκλειστικά με τη συντήρηση των οργανωμένων χώρων πρασίνου του δήμου. Οι περιοχές στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω εργασίες, περιλαμβάνουν τις Δ.Ε. Μεσσήνης, Ανδρούσας, Τρικόρφου και Ιθώμης, ανάλογα και με τις ανάγκες που θα προκύψουν και θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως του αντικειμένου”.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ειδικό συνεργάτη του δημάρχου με ειδικότητα ΠΕ οικονομολόγου, για την κάλυψη αναγκών του δήμου, πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Μεσσήνης.

Η πρόσληψη θα είναι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει όσο και η θητεία του δημάρχου. Ο συνεργάτης αυτός θα συνεπικουρεί το έργο του δημάρχου, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά) σε οικονομικά – λογιστικά θέματα, παροχή βοήθειας σε οικονομικά – λογιστικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητάς του, καθώς επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από τον δήμαρχο.

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, ο δήμαρχος Μεσσήνης θα κρίνει τον κατάλληλο και θα καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα, με τα οποία θα απασχοληθεί.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σε αυτή την περίπτωση το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεσσήνης, σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας θέσης ειδικού συνεργάτη.