Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024 19:15

20 προσλήψεις για καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Τριφυλίας

20 προσλήψεις για καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Τριφυλίας

Στην πρόσληψη συνολικά 20 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του δήμου, θα προχωρήσει ο Δήμος Τριφυλίας.

Οι προσλήψεις αφορούν το διδακτικό έτος 2024-2025 και πρόκειται για 16 άτομα πλήρους απασχόλησης και 4 μερικής 3ωρης απασχόλησης.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 15/7 έως 24/7 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, υποχρεωτικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο της υπηρεσίας του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, στη διεύθυνση: Δήμος Τριφυλίας, Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία, ΤΚ 24500.

Επίσης ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: dimtrifylias@gmail.com (έως τις 23:59 της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).

Κ.Μπ.