Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011 19:06

Η πρόταση του "Δικτύου Ενεργών Πολιτών" για τη διαχείριση απορριμμάτων

Γράφτηκε από την

 

Η πρόταση μας είναι αποτέλεσμα συλλογικής επεξεργασίας της περιβαλλοντικής ομάδας του Δικτύου Ενεργών Πολιτών. Για τη συγκρότησή της αξιοποιήθηκαν:

  • η εμπειρία Δήμων της χώρας μας (κυρίως Ελευσίνας και Χανίων) και ευρωπαϊκών χωρών (κυρίως από Αυστρία, Γερμανία),

  • οι θέσεις επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ), συλλογικών φορέων και ΜΚΟ (όπως ΕΕΑΑ, ΕΣΔΚΝΑ, Greenpeace, Οικολογική εταιρεία ανακύκλωσης, WWF, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Οικολογική συμπολιτεία του Μοριά, Οικολογική κίνηση Καλαμάτας)

  • οι γνώσεις ειδικών επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων

  • και οι απόψεις ενεργών συμπολιτών μας που έχουν ασχοληθεί και αγωνιστεί για μια λύση του προβλήματος των απορριμμάτων με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.

Η περιοχή μας έχει χάσει πολύτιμο χρόνο, τουλάχιστον δύο δεκαετίες, που θα μπορούσαν να είχαν τεθεί οι βάσεις για την δραστική μείωση της ποσότητας και επικινδυνότητας των παραγόμενων απορριμμάτων, με εφαρμογή της ιεραρχίας επιλογών που θέτει η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τα απόβλητα, δηλαδή την Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση του συνόλου των απορριμμάτων μας.Έστω και σήμερα όμως μπορούμε να ξεκινήσουμε με την εφαρμογή των παρακάτω 17 ενεργειών:

 1. Συγκρότηση και επαναλειτουργία της διαπαραταξιακής επιτροπής του Δήμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία του προγράμματος και θα εισηγείται στα όργανα του Δήμου.

 2. Συνεργασία με επιστήμονες και όλους τους φορείς, συλλόγους, οργανώσεις και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται στο θέμα των απορριμμάτων.

 3. Αξιολόγηση της λειτουργίας του προγράμματος της ανακύκλωσης στο Δήμο με βάση στοιχεία. Επανασχεδιασμός της διάταξης των μπλε κάδων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Τοποθέτηση και επέκταση του συστήματος συλλογής σε νέα σημεία για την κάλυψη όλης της έκτασης του Καλλικρατικού Δήμου.

 4. Έναρξη της διαλογής στην πηγή των οργανικών και βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων με τοποθέτηση διακριτών (π.χ. πορτοκαλί) κάδων κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικές μονάδες και σε επιλεγμένη περιοχή της πόλης πιλοτικά στην αρχή και επέκταση στη συνέχεια βάσει χρονοδιαγράμματος.

 5. Δημιουργία και προβολή σημείων ενίσχυσης της ανακύκλωσης στις γειτονιές. Τέτοια σημεία μπορούν να είναι τα μικρά παντοπωλεία ή τα καταστήματα ψιλικών που θα συμβάλλονται με το Δήμο για την υποδοχή ορισμένων ανακυκλώσιμων υλικών. Μπορεί να συγκεντρώνουν π.χ. τηγανέλαια, μπαταρίες, λαμπτήρες κ.λπ. που στη συνέχεια θα τα περισυλλέγει ο Δήμος. Στα καταστήματα αυτά μπορούν να δίνονται κίνητρα όπως έκπτωση δημοτικών τελών ή ειδική προβολή, βάσει επίτευξης στόχων. Έτσι ενισχύονται ταυτόχρονα οι τοπικές αγορές και το πρόγραμμα ανακύκλωσης.

 6. Λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης (ΜΟΛΑΚ) ως μονάδας υποδοχής και επεξεργασίας μόνο των οργανικών και βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων για παραγωγή κομπόστ που θα χρησιμοποιείται για αποκατάσταση της Μαραθόλακκας και άλλων χωματερών, και ως εδαφοβελτιωτικό. Αποκλείεται η αποθήκευση αποβλήτων σε υπαίθριους χώρους της μονάδας. Επίσης επιβάλλεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Η σωστή λειτουργία της μονάδας με αυτό τον τρόπο δεν επιβαρύνει περιβαλλοντικά την περιοχή.

 7. Για τη διασφάλιση του ελέγχου της σωστής λειτουργίας των μονάδων διαχείρισης αποβλήτων (ΜΟΛΑΚ, ΚΔΑΥ, βιολογικός) να υπογραφεί σύμβαση με ανεξάρτητο φορέα (τεχνικό επιμελητήριο ή διαπιστευμένο φορέα ελέγχου) ο οποίος θα αναλάβει να κάνει μετρήσεις και να παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία των μονάδων και να συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση που θα δίνει στη δημοσιότητα.

 8. Προώθηση με ενημέρωση και παροχή κινήτρων της οικιακής κομποστοποίησης οργανικών και βιοδιασπώμενων στην περιφέρεια της πόλης και στα χωριά.

 9. Ειδικός σχεδιασμός προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης για τα αγροχημικά υλικά και τις συσκευασίες τους στις αγροτικές περιοχές του διευρυμένου καλλικρατικού Δήμου.

 10. Σχεδιασμός διαδικασίας συλλογής ληγμένων φαρμάκων από τα φαρμακεία και μολυσματικών υλικών από τα μικροβιολογικά ιατρεία και κλινικές.

 11. Εγκατάσταση θραυστήρα για υλικά κατεδαφίσεων άχρηστα οικοδομικά υλικά, έπιπλα κ.λ.π. για τη θραύση και προώθηση είτε προς επαναχρησιμοποίηση είτε για αποκατάσταση χωματερών και παλιών λατομείων.

 12. Προβολή και επιβράβευση από το Δήμο καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών από τους δημότες και τις επιχειρήσεις. Θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων με στόχο την προώθηση καλών πρακτικών.

 13. Ενημέρωση των δημοτών πόρτα – πόρτα για την ανακύκλωση συσκευασιών (μπλε κάδοι), προμήθεια ειδικής τσάντας στα νοικοκυριά που δεν έχει δοθεί. Ειδική ενημέρωση για τα υπόλοιπα ρεύματα ανακύκλωσης (μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, μελανοδοχεία, ορυκτέλαια κ.λ.π.), που λειτουργούν στο Δήμο μας, τον τρόπο και τα σημεία συλλογής.

 14. Ευαισθητοποίηση των δημοτών με εκστρατεία ενημέρωσης- πληροφόρησης μέσα από τα Μ.Μ.Ε.(τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, ενημερωτικές εκπομπές, συζητήσεις κ.λ.π.) καθώς και ανοιχτές εκδηλώσεις, δράσεις, ημερίδες)

 15. Ειδικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και συμμετοχής στο πρόγραμμα της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των επαγγελματιών ( π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες, χώροι εστίασης κ.λ.π.)

 16. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των δημοτικών τελών με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Να σταματήσουμε να πληρώνουμε δημοτικά τέλη ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας μας, και αυτά να συνδεθούν με την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγουμε, ώστε να ισχύσει η αρχή της «ανταποδοτικότητας» και να καταστούμε όλοι περιβαλλοντικά περισσότερο υπεύθυνοι δημότες, που θα συμμετέχουμε στην ανακύκλωση και κομποστοποίηση για να μειώσουμε και τα δημοτικά μας τέλη. Με την ίδια λογική να εφαρμοστεί διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις.

 17. Δημιουργία ομάδας εθελοντών, που θα στηρίζουν το παραπάνω έργο.

 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER