Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010 17:33

Το Επιμελητήριο Λακωνίας για διαγωνισμό του Νοσοκομείου Μολάων

Γράφτηκε από την

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι το Γενικό Νοσοκομείο ΚΥ Μολάων προκήρυξε Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδικών απολυμαντικών, κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών (1) ενός έτους και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης για ένα τρίμηνο ορίζοντας το ποσό και την ποσότητα της παρατάσεως στο 1/12μόριο της ετήσιας δαπάνης και προμήθειας για κάθε μήνα της παράτασης.   
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια στις 21/12/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την ορισθείσα επιτροπή, παρέχεται δε η δυνατότητα να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
Κατάθεση προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου το αργότερο έως 20/12/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Για περισσότερες πληροφορίες και χορήγηση της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Οικονομικό Γραφείο του Νοσοκομείου στα τηλ. 2732022374, 22446, 22035, fax: 2732022222. 
NEWSLETTER