Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011 15:21

Οι θέσεις του Νίκου Φωτέα για τη διαχείριση των σκουπιδιών

Γράφτηκε από την

Προεκλογικά είχαμε δεσμευτεί ότι θα δώσουμε στη δημοσιότητα τη λύση για τη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων-αποβλήτων ,με τις νέες τεχνολογικές μεθόδους που εφαρμόζονται διεθνώς και είναι την αιχμή της τεχνολογίας .
Η λύση που περιγράφεται παρακάτω είναι προς αυτή την κατεύθυνση, και μάλιστα διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία της οικολογικής και οικονομικότερης διαχείρισης.

Οικολογική διαχείριση αποβλήτων - απορριμμάτων με ενεργειακή αξιοποίηση

Η ανάγκη της ορθολογικής επίλυσης, του προβλήματος της διαχείρισης των αποβλήτων-απορριμμάτων, με σεβασμό στο περιβάλλον και με ενεργειακή αξιοποίηση, έγινε σήμερα άκρως επιτακτική.
Είναι δε και εφικτή, με την χρήση των νέων τεχνολογικών μεθόδων, που είναι φιλικές προς το περιβάλλον (περιβαλλοντικά ήπιες) και οικονομικά βιώσιμες.
Μετά  από πολλές  έρευνες  και  μελέτες  που  διεξήχθησαν και εφαρμόστηκαν σε  παγκόσμιο επίπεδο, καταδείχθηκε ότι τα στερεά και υγρά απόβλητα – απορρίμματα δεν είναι άχρηστα και επικίνδυνα υλικά αλλά με τις σύγχρονες τεχνολογικά και περιβαλλοντικά καθαρές μεθόδους, τα παραγόμενα προϊόντα από την διαχείρισή τους είναι πολύ  κερδοφόρα και φιλικά προς το περιβάλλον.
Οι βασικές κατηγορίες αποβλήτων - απορριμμάτων καθώς και η διαχείριση τους είναι οι εξής:
Αστικά απόβλητα - απορρίμματα.
Η διαχείριση τους πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) αυτόματο διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών, β) ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος με παραγωγή βιοαερίου – ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής ενέργειας και γ) το κατάλοιπο της επεξεργασίας μετατρέπεται σε πλήρως αξιοποιήσιμο εγγειοβελτιωτικό υλικό.
Λιματολάσπη (κατάλοιπο) των αστικών υγρών αποβλήτων.
Η διαχείριση της πρέπει να περιλαμβάνει την ενεργειακή αξιοποίηση με παραγωγή βιοαερίου – ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής ενέργειας και το κατάλοιπο της επεξεργασίας μετατρέπεται σε πλήρως αξιοποιήσιμο εγγειοβελτιωτικό υλικό (αν δεν περιέχει βαρέα μέταλλα που τότε οδεύει στην κατωτέρω τέταρτη κατηγορία).
Οργανικά μη τοξικά απόβλητα (Κτηνοτροφικά, Πτηνοτροφικά, Γεωργικά, Βιομηχανικά, Σφαγείων κλπ. υγρά και στερεά).
Η διαχείριση τους πρέπει να περιλαμβάνει την ενεργειακή αξιοποίηση με παραγωγή βιοαερίου – ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής ενέργειας και το κατάλοιπο της επεξεργασίας μετατρέπεται σε πλήρως αξιοποιήσιμο οργανικό λίπασμα άοσμο και στερεό.
Λοιπά απόβλητα.
Η διαχείριση α) των μη εκμεταλλεύσιμων και αδρανών υλικών, β) των μη εκμεταλλεύσιμων καταλοίπων που προκύπτουν από την διαχείριση των ανωτέρω, καθώς και γ) των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (Νοσοκομειακά, Κατσίγαρος κλπ.), πρέπει να περιλαμβάνει την αδρανοποίηση τους με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και με το κατάλοιπο σε ελάχιστη ποσότητα, στερεό, άοσμο, μη επικίνδυνο και μη τοξικό.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η σύγχρονη τεχνολογικά πρόταση διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων - απορριμμάτων αποτελείται από τις κάτωθι μεθόδους :
Μηχανική Διαλογή.
Η διαλογή αυτή, γίνεται με προηγμένης τεχνολογίας μηχανές, είναι αυτόματη και περιλαμβάνει την πλήρη διαλογή των μικτών αστικών αποβλήτων - απορριμμάτων όπως κατωτέρω περιγράφεται.
Δεν χρίζουν μηχανικής ή άλλης διαλογής τα υπόλοιπα απόβλητα όπως τα πρωτογενή οργανικά απόβλητα, τα Νοσοκομειακά  απόβλητα κλπ. 
Αναερόβια Υγρή Ζύμωση (Αεριοποίηση).
Η μέθοδος αυτή διαχειρίζεται με ενεργειακή αξιοποίηση (βιοαέριο) α) του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που προκύπτει από την αυτόματη διαλογή των μικτών αστικών αποβλήτων - απορριμμάτων, β) του συνόλου του πρωτογενούς οργανικού αποβλήτου ανεξάρτητα από το είδος ή την μορφή του και γ) του ιζήματος – κατάλοιπου (λιματολάσπη) των βιολογικών καθαρισμών.
Θερμική Επεξεργασία - Πλάσμα.
Η μέθοδος αυτή διαχείρισης α) των μη εκμεταλλεύσιμων και αδρανών υλικών, β) των μη εκμεταλλεύσιμων καταλοίπων που προκύπτουν από την διαχείριση των ανωτέρω, καθώς και γ) των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (Νοσοκομειακά, Κατσίγαρος κλπ.), έχει αποτέλεσμα την αδρανοποίηση τους, το κατάλοιπο της επεξεργασίας να είναι ελάχιστο σε ποσότητα στερεό, άοσμο, μη επικίνδυνο και μη τοξικό και να είναι φιλική προς το περιβάλλον .


ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗ
Τα συλλεγμένα αστικά απόβλητα - απορρίμματα μετά το διαχωρισμό τους  στην πηγή, μεταφέρονται στη μονάδα αυτόματης μηχανικής διαλογής.
Η διαλογή πρέπει να είναι πλήρης με 85% έως 95% επιτυχία.
Στη μονάδα αυτή της αυτόματης μηχανικής διαλογής ο διαχωρισμός γίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες αποβλήτων – απορριμμάτων και έχει ως εξής: 
Ανακυκλώσιμα υλικά, χαρτιά, γυαλιά, σίδερα, πλαστικά, μεταλλικά αντικείμενα, κλπ, αφού διαχωριστούν αυτόματα και το κάθε είδος ξεχωριστά συμπιέζονται και συσκευάζονται αυτόματα για να οδεύσουν προς ανακύκλωση στις αντίστοιχες βιομηχανίες .
Η κατηγορία των ανακυκλώσιμων υλικών, αποτελεί το 35% περίπου του συνόλου των αστικών αποβλήτων-απορριμμάτων. 
Βιοαποδομήσιμο κλάσμα (οργανικό απόβλητο-βιομάζα), αφού διαχωριστεί αυτόματα οδεύει στην μονάδα της Αναερόβιας Ζύμωσης, για να επιτύχουμε την πλήρη ενεργειακή αξιοποίησή του καθώς και την απαλλαγή του από όλα τα στοιχεία που ρυπαίνουν και μολύνουν το περιβάλλον.
Η κατηγορία του βιοαποδομήσιμου κλάσματος, αποτελεί το 40% περίπου του συνόλου των αστικών αποβλήτων-απορριμμάτων. 
Αδρανή υλικά, που είναι μη οργανικά και μη ανακυκλώσιμα υλικά (μπάζα, κεραμικά, λάστιχα, δέρματα, υφάσματα, κλπ), καθώς και τα τοξικά και επικίνδυνα υλικά που αποτελούν περίπου το 25% του συνόλου των αστικών αποβλήτων-απορριμμάτων, αφού διαχωριστούν, οδεύουν στην μονάδα Θερμικής Επεξεργασίας – Πλάσμα.

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΥΓΡΗ ΖΥΜΩΣΗ (ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ)
Τα οργανικά απόβλητα α) το βιοαποδομήσιμο κλάσμα από την μηχανική διαλογή, β) το σύνολο του οργανικού πρωτογενούς αποβλήτου (Κτηνοτροφικά, Πτηνοτροφικά, Γεωργικά, Βιομηχανικά κλπ) ανεξάρτητα από το είδος ή την μορφή του αποβλήτου καθώς και γ) το ίζημα – κατάλοιπο (λιματολάσπη) των βιολογικών καθαρισμών, μεταφέρονται προς επεξεργασία και διαχείριση στην ίδια μονάδα, της Αναερόβιας Υγρής Ζύμωσης με βασική προϋπόθεση  η μονάδα αυτή να είναι τεχνολογίας waste to energy και όχι food to energy με τα εξής χαρακτηριστικά:
1)  Να μπορεί να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα όλα τα  βιοαποδομήσιμα και όλα τα οργανικά απόβλητα Στερεά και ημίρρευστα (πτηνοτροφίας, κτηνοτροφίας, γεωργίας, βιομηχανίας,  σφαγείου, κλπ) και υγρά (σφαγείου, αίμα, λιματολάσπη – βιολογικού, κλπ). 
2)  Να παράγει προϊόντα πλήρως εκμεταλλεύσιμα
Πράσινη ενέργεια (βιοαέριο-ηλεκτρική ενέργεια)  ΑΠΕ.
Θερμική ενέργεια.
Πράσινο διοξείδιο CO2.
Εγγειοβελτιωτικό και οργανικό λίπασμα στερεό άοσμο. 
3)  Να μη μολύνει και μη ρυπαίνει το περιβάλλον
Μη εκπομπή ρύπων πάνω από το επιτρεπτό όριο, η επεξεργασία να είναι τελείως άοσμη και να γίνεται αυτόματα και σε κλειστό χώρο, από την παραλαβή των αποβλήτων μέχρι και την παραγωγή των προϊόντων.
Αποτέλεσμα να προστατεύεται πλήρως το περιβάλλον και η υγεία των πολιτών.
4)  Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας να είναι μικρό
Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας να αποσβένεται σε μικρό χρονικό διάστημα, περίπου μέχρι πέντε (5) χρόνια, από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας, υπολογίζοντας μόνο τις αποδοχές από την ηλεκτρική ενέργεια για να είναι ελκυστική σε επενδυτές.
5)  Η εγκατάσταση να απαιτεί μικρή έκταση 10 έως 30 στρέμματα.

Η Αναερόβια Υγρή Ζύμωση, λόγω των ανωτέρω χαρακτηριστικών και αποτελεσμάτων, είναι σήμερα η πλέον οικολογική και κερδοφόρος καταξιωμένη διεθνώς μέθοδος για την διαχείριση των οργανικών και βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και είναι απόλυτα σύννομη με τις Κοινοτικές οδηγίες και την Ελληνική Νομοθεσία.   


ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΛΑΣΜΑ

Η μονάδα αυτή μπορεί να διαχειριστεί πλήρως και φιλικά προς το περιβάλλον όλα τα μη εκμεταλλεύσιμα προϊόντα – υποπροϊόντα και τα κατάλοιπα που προκύπτουν από τις προηγούμενες διαχειρίσεις καθώς τα αδρανή υλικά, τα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα (Νοσοκομειακά, Κατσίγαρο κλπ.), με αδρανοποίηση τους και με ελάχιστο κατάλοιπο στερεό, άοσμο, μη επικίνδυνο και μη τοξικό.
Η θερμική επεξεργασία αποτελεί δοκιμασμένη τεχνική, που μπορεί να αναπτυχθεί σε σταθερές ή κινητές μονάδες και επιτυγχάνει πολύ χαμηλούς ρύπους, υποβάλλοντας τα απόβλητα σε θερμική επεξεργασία, ώστε να αδρανοποιηθούν τα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα, ενώ από τα παραγόμενα απαέρια έχουν αφαιρεθεί αποτελεσματικά τα αιωρούμενα στερεά.
Τα απομένοντα στερεά υπολείμματα είναι αδρανή και μη τοξικά, ενώ ο όγκος τους είναι πολύ μειωμένος σε σχέση με τον αρχικό και μπορούν να διατεθούν εύκολα σε ΧΥΤΥ ή σε άλλες εκμεταλλεύσεις (στην ασφαλτόστρωση και άλλα).
Η σύγχρονη τεχνική επεξεργασία πλάσματος, αποτελεί τεχνολογία που αναπτύσσεται διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Βασίζεται στην αποδόμηση των αποβλήτων σε τόξο πλάσματος (ιονισμένου αερίου σε υψηλή θερμοκρασία), παράγοντας ως παραπροϊόν καύσιμο αέριο (αέριο σύνθεσης) και αδρανές και μη τοξικό υαλοποιημένο υπόλειμμα. Η ποσότητα του υαλοποιημένου υπολείμματος μειώνεται εάν έχουν αφαιρεθεί τα μεταλλικά και ανακυκλώσιμα υλικά πριν την επεξεργασία από τη μονάδα πλάσματος.
Η σύγχρονη τεχνική επεξεργασία με πλάσμα, μπορεί να λάβει την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία της από ένα μέρος της ενέργειας που παράγεται από το παραγόμενο αέριο σύνθεσης.
Έτσι επιτυγχάνονται σημαντικά οικονομικά οφέλη, μαζί με την φιλική προς το περιβάλλον εξουδετέρωση και καταστροφή των αποβλήτων.
Συνοπτικά, στα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνικής επεξεργασίας πλάσματος των  αποβλήτων, μπορούν να αναφερθούν τα εξής:
Είναι η πλέον περιβαλλοντικά φιλική λύση γιατί δεν εκλύονται ρύποι καθώς και επικίνδυνα αέρια (διοξίνες, φουράνια κλπ.).
Από την επεξεργασία δεν παράγονται επικίνδυνα ή επιβλαβή κατάλοιπα.
Είναι οικονομικά βιώσιμη λύση λόγω μικρού κόστους κατασκευής και λειτουργίας.
Εχει υψηλό βαθμό θερμικής απόδοσης.
Δεν χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα και έχει χαμηλή ζήτηση αέρα (15% της αντίστοιχης των συμβατικών κλιβάνων).
Χρειάζεται μικρό μέγεθος εγκαταστάσεων λόγω υψηλής ενεργειακής έντασης.
Εχει μικρές απαιτήσεις εξοπλισμού περιβαλλοντικής προστασίας (επεξεργασία απαερίων).
Μετά τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι είναι εφικτό και μάλιστα άμεσα να λυθεί το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά και μεγαλυτέρων γεωγραφικών ενοτήτων.
Στα πλαίσια αυτής μας της προσπάθειας καλούμε τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.Τατουλη ,που έχει δεσμευτεί άλλωστε και για την επίλυση του προβλήματος στην Περιφέρεια , να εξετάσει σοβαρά τη λύση που προτείνουμε ,είμαστε δε στη διάθεση του να αναπτύξουμε αναλυτικότερα τη λύση μας.
Με οικολογικά επιβαρυμένες λύσεις Μαραθολακκα δεν λύνουμε το πρόβλημα αλλά δημιουργούμε ένα νέο, και προς αυτή την κατεύθυνση θα θέλαμε να του θυμίσουμε την προεκλογική του δέσμευση για κλείσιμο της Μαραθολακκας.

Ν.Α. Φωτέας

Μηχανολόγος Μηχανικός
Επικεφαλής Δημ. Συνδ. Πρωτοπορία


NEWSLETTER