Δευτέρα, 08 Ιανουαρίου 2018 14:53

Το Σταφιδικό Κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 111o)   

Γράφτηκε από τον
"Θάρρος" 31/8/1932: Στη σύσκεψη για το ψηφοδέλτιο του Αγροτικού Κόμματος βγαίνουν και όπλα...

"Θάρρος" 31/8/1932: Στη σύσκεψη για το ψηφοδέλτιο του Αγροτικού Κόμματος βγαίνουν και όπλα...

 

Στη σύσκεψη που γίνεται στην Καλαμάτα τα πνεύματα οξύνονται και βγαίνουν... όπλα: 

«Μεταξύ των αγροτικών επήλθε πλήρης διάσπασις οφειλομένη εις την επιμονήν μιας κλίκας υπό τον Κ. Αθάντον, τον κεφαλαιοκράτην Οικονομόπουλον και άλλους, όπως ο καταρτισμός των συνδυασμών γίνη ουχί συμφώνως προς το καταστατικόν του κόμματος δι' υποδείξεως παρά των παραρτημάτων, αλλά εκ των άνωθεν δι' αυτοχειροτονήσεως ούτως ειπείν. Και τούτο διά να καταστή δυνατόν να συμπεριληφθούν εις τον συνδυασμόν πρόσωπα ουδεμίαν σχέσιν έχοντας προς τους αγρότας, αρριβίσται και άλλοι.

Την τάσιν αυτήν υπέθαλψε παραδόξως και ο ενταύθα ελθών εκτελεστικός του κόμματος κ. Ματούσης, γνωστός αγροτοφασίστας, ο οποίος μάλιστα ανέφερε – διά να δικαιολογήση την παρατυπίαν – ψευδώς ότι δεν υπάρχουν παραρτήματα στη Μεσσηνία, ενώ υπάρχουν τοιαύτα. Εις την τάσιν αυτήν αντετάχθη ο κ. Λ. Τσικλητήρας αποφασιστικώς, στιγματίσας προσηκόντως τον ως άνω εκτελεστικόν και τας ενεργείας του. Εκ τούτου εδημιουργήθη και επεισόδιον, κατά το οποίον οι εν λόγω επιχείρησαν και διά μπράβων την επιβολήν των αξιώσεών των, κάποιος δε κ. Αποστολάκης, στρατωτικός ελθών ενταύθα μετά του Ματούση εξ Αθηνών επρότεινεν απειλητικώς και περίστροφον.

Κατόπιν όλων τούτων ο κ. Τσικλητήρας διέκοψε πάσαν επαφήν μετ' αυτών. Ο Ματούσης εξ άλλου μετά της παρέας του έσπευσαν να καταρτίσουν τον δήθεν αυτόν αγροτικόν συνδυασμόν παραχωρούντες πάντοτε την αρχηγίαν εις τον κ. Τσικλητήραν. Δέον να τονισθή ότι οι εν λόγω έχουν υπογράψει πρωτόκολλον αλληλεγγύης προς διασφάλισίν των και εκβιασμόν της κεντρικής διοικήσεως του κόμματος. Ο τελευταίος όμως επ' ουδενί λόγω εννοεί να υποκύψει εις εκβιασμούς και θα αποχωρισθή εν ανάγκη αυτών, καταρτίζων συνδυσμόν συμφώνως προς το καταστατικόν του Αγροτικού Κόμματος. Με τον κ. Τσικλητήραν συμφωνεί και ο κ. Κορμάς.

Τα ανωτέρω γεγονότα εγράψαμεν εν συντομία καθόσον μόνον αργά το εσπέρας ηδυνήθημεν να εξακριβώσωμεν την αλήθειαν” (735).

Η αντίθεση τοπικών αγροτικών παραγόντων επικεντρώνεται στα πρόσωπα των Κ. Αθάνατου και Λ. Οικονομόπουλου χωρίς να λείπουν οι βολές εναντίον και άλλων:

«Τα προεκλογικά πράγματα του Αγροτικού Κόμματος ευρίσκονται εις ο σημείο αναφέραμεν χθες. Ο κ. Τσικλητήρας διακόπτων κάθε επαφήν με την κλίκαν Αθανάτου-Οικονομοπούλου ανεχώρησε σήμερον διά Κυπαρισσίαν και Ηλείαν. Πάντως κατά τας πληροφορίας μας είναι όπως δήποτε διατεθειμένος να σχηματίση ίδιον αγροτικόν συνδυασμόν. Αλλως τε έλαβε και τηλεγράφημα του κ. Τανούλα διά του οποίου ειδοποιείται ότι εις αυτόν (τον κ. Τσικλητήραν) εδόθη η εντολή καταθέσεως του συνδυασμού Μεσσηνίας. Προκύπτει εκ τούτου ότι ο φασίστας Ματούσης εξυπηρετών τα σχέδια της άνω κλίκας των εκμεταλλευτών της αγροτικής ιδεολογίας ήλθεν ενταύθα όλως παρατύπως και χωρίς κανένα δικαίωμα. Οπωσδήποτε αν επιμείνουν οι περί την κλίκαν, οι οποίοι έχουν υπογράψει και πρωτόκολλον της αλληλεγγύης, η διάσπασις είναι οριστική και αναπόφευκτος.

Σημειωτέον ότι η εν λόγω κλίκα επέμεινεν όπως συμπεριληφθούν εις τον συνδυασμόν οι Αθάνατος και Οικονομόπουλος, ο μεν πρώτος διά να λανσαρισθή ως αρχηγός του Αγροτικού Κόμματος, ο δε δεύτερος διά να ενισχύση οικονομικώς τον συνδυασμόν ω πλουσιώτατος. Δι' αυτό είχον σκοπόν όταν θα ήρχετο ο Αθάνατος εις την Μεσσηνίαν να του προπαρασκευάσουν υποδοχήν με βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, διά να δώσουν τον τόνον δήθεν λαϊκών εκδηλώσεων και να επιτύχουν έτσι την ποθούμενην αναγνώρισίν του ως αρχηγού. Αυτά είναι τα φαιδρά σχέδια τα οποία όμως δεν επραγματοποιήθησαν χάρις εις την έγκαιρον αποκάλυψίν των.

Δέον να τονισθή επίσης ότι ο μεν κ. Οικονομόπουλος είναι κεφαλαιοκράτης, υιός τοκιστού κλπ. μη έχων ιδέαν αγροτικής ιδεολογίας, ο δε κ. Ευταξόπουλος είναι φεουδάρχης, εκμεταλλευτής επομένως των πραγματικών αγροτών. Και περί άλλων άλλα όχι πάντως εύφημα λέγονται» (736).

Τελικά από το συνδυασμό κόβεται ο Κ. Αθάνατος, παραμένουν οι υπόλοιποι και σημειώνεται μια αποχώρηση: 

«Ο αγροτικός συνδυασμός όπως αναφέρει και ληφθέν σχετικόν τηλεγράφημα έκλεισεν ως ακολούθως: Τσικλητήρας. Λ. Οικονομόπουλος, Δουβαράς, Χριστόπουλος, Π. Οικονομόπουλος. Μπουλαλάς, Δέδες, Ευταξόπουλος, Τζάνες η δε δεκάτη έδρα θα δοθή εις εργάτην εκ της πόλεώς μας. Κατά τας πληροφορίας μας, ο ανωτέρω καταρτισθείς αγροτικός συνδυασμός δεν τυγχάνει της πλήρους επιδοκιμασίας ωρισμένων Μεσσηνίων αγροτικών παραγόντων. Λόγω παρεισφρύσεως σε αυτόν προσώπων ξένων προς την αγροτικήν ιδεολογίαν. Ούτω η πρώτη δυσαρέσκεια εξεδηλώθη διά της κατωτέρω επιστολής την οποία απηύθυνε προς ημάς ο εις τον αγροτικόν συνδυασμόν περιληφθείς ως υποψήφιος βουλευτής κ. Νίκος Δουβαράς, και η οποία έχει ως κατωτέρω:

Είναι αληθές ότι μοι επροτάθη θέσις εν τω αγροτικών συνδυασμώ Μεσσηνίας, κατόπιν όμως των δημιουργηθεισών σκηνών εν τω ξενοδοχείω “Λευκός Οίκος” αίτινες περιήλθον εις την δημοσιότητα, ηρνήθην να μετάσχω τούτου.

Πολύ δε περισσότερον μετά την χθεσινήν αναγγελίαν της καταρτίσεως του συνδυασμού εις ον μετέχωσι πρόσωπα άτινα ουδεμίαν σχέσιν έχωσιν με τον αγροτισμόν αλλ επεβλήθησαν δι αθεμίτων μέσων» (737).

Ο συνδυασμός συμπληρώνεται αλλά απειλείται και κάθοδος δεύτερου: «Εις την θέσιν του αποχωρήσαντος εκ του αγροτικού συνδυασμού του κ. Λ. Τσικλητήρα Ν. Δουβαρά, προσελήφθη κατά πληροφορίας μας ο κ. Αθαν. Γκονόπουλος. Δεν αποκλείεται ο σχηματισμός και δεύτερου αγροτικού συνδυασμού με τον κ. Κορμάν και άλλους» (738).

Διάσπαση όμως δεν υπάρχει και στο συνδυασμό συμμετέχουν οι Λ. Τσικλητήρας, Λ. Οικονομόπουλος, Γ. Μπουλαλάς, Κ. Γκονόπουλος. Περ. Οικονομόπουλος, Γ. Δέδες, Δ. Τζάνες, Χριστόπουλος, Δ. Παπανικολόπουλος» (739).

Από την πλευρά του ΚΚΕ υποψήφιοι είναι ο Πολύδωρας Δανιηλίδης και ο Τάσης Κουλαμπάς (740). 

Ο Δανιηλίδης που ήταν υποψήφιος και το 1926, αναδείχθηκε σε σημαντικό στέλεχος του ΚΚΕ και είχε μια πολυκύμαντη κομματική, εκλέχτηκε μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ το 1945 και διαγράφτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε στη συγκρότηση οργανώσεων με τίτλο ΚΚΕ (μ-λ). Είχε βρεθεί με την οικογένειά του στα Φιλιατρά μετά τη μικρασιατική καταστροφή και συμμετείχε στο κίνημα Παλαιών Πολεμιστών, ενώ στην Καλαμάτα είχε δραστηριοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο και δούλευε λιμενεργάτης.

Ο Τάσης Κουλαμπάς είναι εξόριστος καθώς είχε καταδικαστεί για παράβαση του ιδιωνύμου το Δεκέμβρη του 1931 (741). Την παραμονή των εκλογών ο “Ριζοσπάστης” δημοσιεύει σύντομο βιογραφικό του στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Εγινε μέλος του κόμματος από το 1923. Φυλακίστηκε στις 29 Οχτώβρη του 1929 σε 6 μήνες φυλακή και 1 μήνα εξορία. Στις 20 Ιουλίου του 1930 φυλακίστηκε σε 1 χρόνο φυλακή και 6 μήνες εξορία. Η δεύτερη φυλάκισή του και εξορία έγινε χάρις σε καταγγελία του αγροτοφασίστα υποψήφιου της περιφέρειας, στην οποία ανήκει το χωριό του» (742).

 

(735) “Θάρρος” 31/8/1932

(736) “Θάρρος” 1/9/1932

(737) “Θάρρος” 4/9/1932

(738) “Θάρρος” 6/9/1932

(739) “Θάρρος 28/9/1932

(740) “Ριζοσπάστης” 28/8/1932

(741) “Ριζοσπάστης 27/12/1931

(742) “Ριζοσπάστης” 24/9/1932


NEWSLETTER