Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012 13:42

Δηλώσεις Μαργέλη για την αύξηση του μεγαρόσημου

Γράφτηκε από την

Μετά την επιβολή Φ.Π.Α. 23%, την αλματώδη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, την επιβολή τέλους επιτηδεύματος, την μείωση του αφορολογήτου ορίου (και άλλα μέτρα ων ουκ έστιν αριθμός) συρρικνώνεται δραματικά το εισόδημα των δικηγόρων με μια ρύθμιση που αφορά, δήθεν, τα έσοδα του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υποτίθεται πως “χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την ανέγερση, επισκευή και συντήρηση δικαστικών μεγάρων και καταστημάτων κράτησης“.
Σύμφωνα με το άρθρο 6Α του ν. 4043/13-2-2012 «για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης και άλλες διατάξεις»
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ το κόστος των ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ ως εξής:
10. Οι υποπεριπτώσεις α΄ έως και ζ΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α΄ 209) αντικαθίστανται ως εξής:
« α) Ευρώ 3 για κάθε παράσταση δικηγόρου στο Πρωτοδικείο ή οποιαδήποτε Πολιτική ή Δικαστική Αρχή ή Διοικητικό Δικαστήριο, για κάθε υπόθεση πολιτική ή ποινική ή δικαστική και σε κάθε αγωγή, παρέµβαση και σε όλα τα εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα ενδίκων μέσων, αιτήσεις ή προσφυγές στα ίδια Δικαστήρια και Αρχές.
β) Ευρώ 5 για τις ίδιες ανάγκες στο Εφετείο, Κακουργιοδικείο, Διοικητικά Δικαστήρια, όταν δικάζουν κατ’ έφεση ή οποιασδήποτε δικαστικής παρ’ εφέτες Αρχής.
γ) Ευρώ 15 για τις ίδιες πράξεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή τον Άρειο Πάγο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο.
δ) Ευρώ 3 για τις αυτές πράξεις στο Ειρηνοδικείο ή Πταισματοδικείο ή παρ’ αυτά δικαστικής αρχής.
ε) Ευρώ 3 σε κάθε μήνυση ή αίτηση που υποβάλλεται στον Εισαγγελέα ή στον Δημόσιο Κατήγορο και σε κάθε ανακριτικό υπάλληλο, καθώς και σε κάθε αίτηση ή υπόμνημα κάθε τύπου, που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικηγορικούς ή Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους ή Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, πλην των αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου.
στ) Ευρώ 0,5 για τη σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης για την οποία καταβάλλονται πάγια τέλη, Ευρώ 3 σε κάθε φύσεως συµβολαιογραφικές πράξεις για τις οποίες καταβάλλονται αναλογικά τέλη και Ευρώ 0,5 για την έκδοση κάθε αντιγράφου ή αποσπάσµατος αυτών.
ζ) Ευρώ 2 για κάθε αντίγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από οποιαδήποτε δικαστική Αρχή, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικηγορικούς Συλλόγους, Συµβολαιογραφικούς Συλλόγους και Συλλόγους Δικαστικών Επιµελητών, πλην των πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου.»
Η ως άνω υπέρμετρη αύξηση της αξίας του μεγαροσήμου στις παραστάσεις του δικηγόρου σε  όλες τις βαθμίδες των Δικαστηρίων ακόμη και για τις απλές αιτήσεις και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις Γραμματείες των Δικαστηρίων, μεγεθύνει το ύψος των εξόδων και της δαπάνης που θα πρέπει να καταβάλει ο διάδικος, ή ο απλός πολίτης, λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξήσεις που επήλθαν στα παράβολα και στα δικαστικά έξοδα, καθιστώντας πλέον δυσχερή έως αδύνατη την προσφυγή του στη δικαιοσύνη, κατά παράβαση και του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, ως και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ,  όπου ο καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και το  δικαίωμα όπως υπόθεσή του δικαστεί δικαίως. Η αδυναμία δε προσφυγής του πολίτη στη δικαιοσύνη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του για την προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων του, ένεκα του υψηλού κόστους των δικαστικών εξόδων, δεν συμβάλλει με κανένα τρόπο στην αύξηση των εσόδων που επιδιώκει η πολιτεία με τα επιβληθέντα νομοθετικά μέτρα που θεσπίζει.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)                        (ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)