Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011 16:22

Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο

Γράφτηκε από την

Στις 04.07.2011 υπεγράφη μεταξύ του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» και του Ινστιτούτου Εργασίας (Ι.Ν.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.), ένα Μνημόνιο – Συμφωνία Συνεργασίας, με σκοπό την αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των μερών για την υλοποίηση προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα με τίτλο: ΄΄Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω κοινωφελούς εργασίας στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»΄΄, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15131/οικ.3949/ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. Β’ 613/15. 04.2011) Κ.Υ.Α.
Με το προτεινόμενο έργο επιδιώκεται η διευκόλυνση στην πρόσβαση της απασχόλησης μέσω της πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα αλλά και της ανάπτυξης συνεργασίας μέσω φορέων και συλλόγων.
Έτσι προάγεται ο κοινωνικός διάλογος και η συνέργεια, προκειμένου από τη μία να αμβλυνθούν τα προβλήματα στην αγορά εργασίας και αφετέρου να θεμελιωθεί μια διαφορετική κουλτούρα αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας.
Οι θέσεις που ζητήθηκαν είναι συνολικά ενενήντα (90) και οι ωφελούμενοι ανά Ειδικότητα έχουν ως κάτωθι: Το διάστημα υλοποίησης του προγράμματος θα είναι από 01.10.2011 έως 30.09.2012.

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ
1 ΤΕ Νοσηλευτικής 10 50
2 ΔΕ Νοσηλευτικής 20 100
3 ΔΕ Πληροφορικής 10 50
4 ΔΕ Γραμματέων –
Διοικητικών με γνώση Η/Υ
15 75
5 ΤΕ Πληροφορικής 5 25
6 ΠΕ Πληροφορικής 5 25
7 Γενικών Καθηκόντων –
Καθαριστές Υ.Ε.
5 25
8 Βοηθών Μαγείρων ΔΕ 3 15
9 Λαντζέρης Υ.Ε. 1 5
10 Τραπεζοκόμων Υ.Ε. 3 15
11 Πλύντης Υ.Ε. 3 15
12 ΤΕ Μαιευτικής 5 75
13 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 2 10
14 ΠΕ Ψυχολόγων 1 5
15 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 2 10
ΣΥΝΟΛΟ 90


NEWSLETTER