Κυριακή, 22 Μαϊος 2011 20:38

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Γράφτηκε από την

Από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης θα γίνουν από 23/5/2011 έως και τις 3/6/2011.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι αποφοίτησαν από τα Ι.Ε.Κ. μέχρι και τον Ιούνιο του 2010.

 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι η εξής:

Πληρώνονται τα εξέταστρα που είναι 44€ για κάθε μέρος εξέτασης (θεωρητικό, πρακτικό) στην Εμπορική Τράπεζα και στο λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.:84493023.

Υποβάλλεται η αίτηση ηλεκτρονικά* στη διεύθυνση http://www.eopp.gov.gr/pistop και στη συνέχεια στο ΙΕΚ αποφοίτησης υποβάλλεται σε έντυπη μορφή μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

ii. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφα.

iii. Τα γραμμάτια είσπραξης (παράβολα)

iv. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας ή πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης.

Δεν θα δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων εκτός της προαναφερθείσας ημερομηνίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τους Κανονισμούς Κατάρτισης (Ερωτήσεις Πιστοποίησης) από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π. (www.eopp.gov.gr) και συγκεκριμένα από τη διαδρομή: Υπηρεσίες → Πιστοποίηση Προσόντων → Κανονισμοί Κατάρτισης Ειδικοτήτων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων θεωρητικού και πρακτικού μέρους ανά ειδικότητα και Περιφέρεια καθώς και τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν μετά τις 16-6-2011 από τον Ε.Ο.Π.Π. ( HYPERLINK "http://www.eopp.gov.gr" www.eopp.gov.gr).

* Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


NEWSLETTER