Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2012 15:39

Βασικά σημεία κοινής συνεδρίασης Πρυτανικών Αρχών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου- Πανεπιστημίου Αιγαίου

Την Τρίτη, 7-02-2012, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στη συνεδρίαση μετείχαν, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Θ. Π. Παπαθεοδώρου, ο Αντιπρύτανης, Καθηγητής Κ. Γεωργιάδης, ο Αντιπρύτανης, Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Μασσέλος, ο Καθηγητής Δ. Κλάδης, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Π. Τσάρτας και η Αντυπρύτανις, Καθηγήτρια Α. Δημητρακοπούλου.
Οι Πρυτανικές Αρχές των δύο Πανεπιστημίων επικεντρώθηκαν στην ανάγκη συγκεκριμενοποίησης των σημείων/ πεδίων συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων με βάση το σχετικό Πρωτόκολλο που έχει ήδη υπογραφεί. Επισημάνθηκε ότι τα δύο Πανεπιστήμια συνεργάζονται ήδη: α) από το 2009 στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Αρχαιομετρίας μετέχοντας στο δίκτυο HELLAN, καθώς και σε κοινά ερευνητικά προγράμματα, μια συνεργασία που έχει προφανώς προοπτικές ανάπτυξης, β) στο πλαίσιο δια- Πανεπιστημιακών δικτύων στον χώρο των Κοινωνικών Επιστημών όπως το δίκτυο «Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης» και το «Ελληνικό Σύστημα Τεκμηρίωσης των Κοινωνικών Επιστημών (ΕΣΤΕΚΕ)», καθώς και μέσω της κοινής συμμετοχής σε πρόταση δημιουργίας MBA (ERASMUS MUNDUS),
Περαιτέρω νέες συνεργασίες προγραμματίζονται να αναπτυχθούν στα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε ζητήματα Τουρισμού/ Οικονομίας Τουρισμού και MBA.
Οι δύο πλευρές διαπίστωσαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για συνεργασία τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο:

Σε προπτυχιακό επίπεδο προτάθηκε η διερεύνηση του ενδεχομένου δημιουργίας ενός νέου Προγράμματος Σπουδών σε ζητήματα Τουρισμού καθώς και η ανταλλαγή διδασκόντων για την κάλυψη ακαδημαϊκών αναγκών των δύο Ιδρυμάτων.
Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, διερευνάται το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κοινού Διεθνούς Π.Μ.Σ.. Εμβαθύνοντας την πρόταση αυτή, συμφωνήθηκε ότι το
κοινό αυτό Διεθνές Π.Μ.Σ. θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας ομάδων εργασίας των δύο Πανεπιστημίων, οι οποίες θα είχαν ως στόχο τον προσδιορισμό των διεπιστημονικών αντικειμένων που θα ενδιέφεραν τα δύο Πανεπιστήμια.
Επίσης, διαπιστώθηκαν αντιστοιχίες μεταξύ των Τμημάτων και των γνωστικών αντικειμένων που αυτά θεραπεύουν, οι οποίες διευκολύνουν την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων. Οι Πρυτανικές Αρχές των δύο Πανεπιστημίων αποφάσισαν να ενθαρρύνουν ενεργά τις ενδεχόμενες δια-Τμηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις μεταξύ των κάτωθι Τμημάτων:
Τμήματα Παν. Πελοποννήσου
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Θεατρικών Σπουδών
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Νοσηλευτικής Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Τμήματα Παν. Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (κατεύθυνση DESIGN) Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Μεσογειακών Σπουδών
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Κοινωνιολογίας, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Τέλος, τα δύο μέρη αποφάσισαν να αναπτύξουν κοινές δράσεις αναζήτησης και αξιοποίησης καλών πρακτικών μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων (benchmarking). Οι δράσεις αυτές μπορούν να αναπτυχθούν κατ ́ αρχήν στους ακόλουθους τρεις άξονες: α) Καλές πρακτικές σε θέματα πανεπιστημιακής διοίκησηςκαι διακυβέρνησης (governance, leadership, management) β)    Καλές πρακτικές σε θέματα διασφάλισης ποιότητας γ)    Καλές πρακτικές σε θέματα ανταλλαγής φοιτητών και προσωπικού στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus

Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου