Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2012 14:51

Σπουδές Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη

Γράφτηκε από την
Σπουδές Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250€ -  300€ μηνιαίως. Αποστολή του Τμήματος έιναι να προάγει τη γνώση στους τομείς της επιστήμης του αθλητισμού και της Οργάνωσης και Διοίκησης θεσμών του Αθλητισμού. Σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Προσλήψεων του ΑΣΕΠ οι απόφοιτοι του Τμήματος συμπεριλαμβάνονται στην πλήρωση θέσεων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, όσο και στην πλήρωση θέσεων  για τις οποίες οι φορείς αιτούνται περιορισμό σε οικονομικά μόνο πτυχία. Βάσει του Προεδρικού διατάγματος Υπ. Αρθμ. 177/2009. Φ.Ε.Κ. 208/2-10-2009, οι απόφοιτοι μας μπορούν να εργαστούν ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη σε αθλητικές επιχειρήσεις, αθλητικούς οργανισμούς και δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς. Επίσης, βάσει του άρθρου 7 Ν. 3693/2008 για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή, μπορούν να απαλλάσσονται από γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων των υποψηφίων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών/Νομίμων Ελεγκτών. Επισυνάπτεται αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού (Τ.Ο.Δ.Α.)

 

O Αναπλ. Πρόεδρος ΤΟΔΑ

Θάνος Κριεμάδης, Καθηγητής


NEWSLETTER