Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2011 16:59

144 θέσεις εργασίας διεκδικεί το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του Υπουργείου Εργασίας


Σε μία νέα πρωτοβουλία-δράση προχωρά η Διοίκηση του Γ.Ν.Καλαμάτας αξιοποιώντας όλες εκείνες τις «ευκαιρίες-δυνατότητες» που παρέχουν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.    
Συγκεκριμένα το Νοσοκομείο Καλαμάτας μέσα από ένα μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε πρόσφατα με το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε) στοχεύει στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να συμμετέχουν στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας.
Οι ανωτέρω θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους και από ασφαλισμένους στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα μικρότερο από 10.500,00€.
Η αμοιβή έχει καθοριστεί στα 25,00€ ημερησίως και όχι περισσότερα από 625,00€ μηνιαίως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών. Οι ωφελούμενοι θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ΟΑΕΔ. Το διάστημα υλοποίησης του προγράμματος θα είναι από 1/10/2011 έως 30/09/2012.
Η προκήρυξη των θέσεων αλλά και η επιλογή και πληρωμή των δικαιούχων που θα επιλεγούν θα γίνετε από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
Αναλυτικά για τις θέσεις που ζητήθηκαν και είναι στη διαδικασία της έγκρισης από την Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Εργασίας είναι στο σύνολό τους 144 κι αναλυτικά ως κάτωθι :

 

A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ
1 ΤΕ Μαιευτικής 12 60
2 ΤΕ Νοσηλευτικής 9 45
3 ΤΕ Επισκεπτριών-τών Υγείας 12 60
4 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 9 45
5 ΤΕ Φυσιοθεραπείας 3 15
6 Μουσικός 6 30
7 Θεατρικών Σπουδών 6 30
8 Απόφοιτοι Λυκείου 15 75
9 ΤΕ Φυτικής Παραγωγής 3 15
10 Κηπουροί 12 60
11 Γενικών Καθηκόντων 15 75
12 Ηλεκτρολόγοι 6 30
13 Υδραυλικός 6 30
14 Ελαιοχρωματιστής 9 45
15 ΠΕ Ψυχολόγοι 6 30
16 ΠΕ Νηπιαγωγών 3 15
17 ΠΕ Ειδικοί Παιδαγωγοί 3 15
18 ΤΕ Λογοθεραπείας 3 15
19 ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας 3 15
ΣΥΝΟΛΟ 144 720
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Γιώργος Μπέζος