Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011 18:10

Συμμετοχή Του Μανιατακείου Ιδρύματος Σε Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Την Τρίτη 28 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 1ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) «ΣΤΗΡΙΖΩ» της Capital Link στην Αθήνα με θέμα «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Γέφυρα Επικοινωνίας Μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας». Μεταξύ των ομιλητών του Συνεδρίου ήταν η Ρόδη Κράτσα, αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Νικόλαος Αναλυτής, πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος ΕΒΕΑ, ο Γεώργιος Αυλωνίτης, καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Δημήτρης Μανιατάκης, πρόεδρος Μανιατακείου Ιδρύματος, κ.α. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να αναδειχθεί η έννοια της ΕΚΕ την οποία ενσωματώνουν εταιρίες με πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Οι ομιλητές ανέφεραν ότι οι εταιρίες αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν, επομένως, να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Στο Συνέδριο τονίστηκε ο ρόλος και η αλληλεπίδραση μεταξύ κυβερνητικών παραγόντων, εταιριών και ΜΚΟ στον τομέα της ΕΚΕ. Συζητήθηκαν τα πιο πρόσφατα κρίσιμα θέματα, οι τάσεις καθώς και οι εξελίξεις σημαντικών δραστηριοτήτων στο χώρο της ΕΚΕ, υποδεικνύοντας τις καλύτερες πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας ανά κλάδο και παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΚΟ και οι φορείς αλληλεπιδρούν με τον επιχειρησιακό κόσμο με στόχο να χρηματοδοτήσουν τα προγράμματά τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη δικτύωση και επαφή των στελεχών των εταιριών με δράση ΕΚΕ και των στελεχών των φορέων της Κοινωνίας που υποστηρίζονται από τις εταιρίες έτσι ώστε από τη μεταξύ τους επαφή, επικοινωνία και αλληλεπίδραση να οικοδομηθούν μακρόχρονες και ουσιαστικές σχέσεις αμοιβαίας ωφέλειας και κατανόησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΚΕ είναι προαιρετική κι έτσι οι εταιρίες που την εφαρμόζουν θα πρέπει να επιβραβεύονται, δεδομένου ότι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΕΚΕ δείχνει υψηλά πρότυπα λειτουργίας και υψηλό βαθμό εταιρικής ευαισθησίας. Επιπλέον αποτελούν ευκαιρίες για αειφόρο ανάπτυξη, οι οποίες θα επιφέρουν διέξοδο από την επικείμενη κρίση.

Μεγάλο ενδιαφέρον προκάλεσε η ομιλία του Δ. Μανιατάκη με τίτλο «Η μεσογειακή διατροφή ως άυλο πολιτιστικό αγαθό της ανθρωπότητας». Ο Δ. Μανιατάκης, αφού παρουσίασε τους σκοπούς και τις δράσεις του Μανιατακείου Ιδρύματος, τόνισε το ρόλο των ΜΚΟ και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με τον επιχειρησιακό κόσμο στο σύγχρονο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο αντιμετωπίζει προκλήσεις σ’ ολόκληρο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη δράση του Μανιατακείου Ιδρύματος, η οποία συνίσταται στον εντοπισμό και τη διεθνοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κορώνης μέσω κοινωνικών, αναπτυξιακών και πολιτιστικών δράσεων. Στη συνέχεια έκανε αναφορά στο χρονικό της εγγραφής της Μεσογειακής Διατροφής στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της Unesco, στην ανακήρυξη της Κορώνης σε Εμβληματική Κοινότητα και στην εμπλοκή του Ιδρύματος σε αυτή την εθνική υπόθεση. Τέλος, έντεχνα χρησιμοποίησε ως case study τη μεσογειακή διατροφή ως άυλο πολιτιστικό αγαθό της ανθρωπότητας και αναφέρθηκε στην Επίσημη Συνάντηση των Εμβληματικών Κοινοτήτων για τη Μεσογειακή Διατροφή που πραγματοποιήθηκε 3-4 Ιουνίου στην Κορώνη. Τόνισε πως οι Εμβληματικές Κοινότητες μπορούν να γίνουν πιλοτικά μοντέλα ανάπτυξης και μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα μίμησης για άλλες περιοχές, μέσω της προώθησης της πολιτιστικής διάστασης του διατροφικού μοντέλου. Ολοκλήρωσε την εισήγησή του λέγοντας ότι οι οικονομίες αναπτύσσονται ή φθίνουν, αλλά το κεφάλαιο της ιστορικής, πνευματικής, πολιτιστικής μας κληρονομιάς δεν εξανεμίζεται ποτέ, αντίθετα αποτελεί  ισχυρό εφαλτήριο ανάπτυξης και σίγουρο στήριγμα σε δύσκολους καιρούς όπως αυτοί που διανύουμε.

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα ως ΜΚΟ υλοποιώντας το όραμά του, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προβαίνει σε στοχευμένες δράσεις προς όφελος της κοινωνίας της Κορώνης και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από την ανάπτυξη προγραμμάτων, την παροχή υπηρεσιών και την παρέμβαση για την προστασία και υιοθέτηση  βιωσιμότερων μορφών ανάπτυξης.