Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 21:30

Πρόσληψη 230 ατόμων στο Δήμο Καλαμάτας

Γράφτηκε από τον

ΤΕΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Στα τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, από το οποίο αναμένεται να προσληφθούν μέσω του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» 230 άτομα στο Δήμο Καλαμάτας και στα νομικά του πρόσωπα. 
Από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος ανακοινώθηκαν τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι και τα οποία έχουν ως εξής: 
- Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
- Δελτίο ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου, στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι.
- Οι ωφελούμενοι αγρότες που έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500 ευρώ το οικονομικό έτος 2011 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010) οφείλουν να προσκομίσουν από τον ΟΑΕΔ βεβαίωση εγγραφής σε ειδικό μητρώο.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο δήμο.
- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο.
- Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, οπωσδήποτε πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ. πιστοποιητικό κατάστασης χηρείας του γονέα ή δικαστική απόφαση κ.λπ.).
- Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2011, δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010 ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλει φορολογική δήλωση, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
- Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας (αφορά μόνο ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ).
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν σε πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα.
Στην ανακοίνωση πάντως σημειώνεται ότι για συγκεκριμένες ειδικότητες που θα ορίζονται στην προκήρυξη, οι υποψήφιοι θα οφείλουν να προσκομίσουν κατά περίπτωση και κάποια επιπλέον δικαιολογητικά, όπως τίτλο σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ και λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες κ.λπ.
Το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ αναφέρεται σε απασχόληση περισσότερων από 55.000 εργαζόμενων για διάστημα 5 μηνών με μηνιαίες αποδοχές 625 ευρώ και πλήρη ασφάλιση.
Εξάλλου, με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας ανακοινώθηκαν τα κριτήρια μοριοδότησης και κατάταξης των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στο πρόγραμμα απασχόλησης με 135 ημερομίσθια σε ΟΤΑ. Αυτά είναι ο χρόνος ανεργίας (όπου τα μόρια προκύπτουν ανάλογα με το διάστημα), η ύπαρξη ανήλικων τέκνων και η εργασιακή κατάσταση του/της συζύγου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER