Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011 12:32

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για τα τέλη κοινόχρηστων χώρων

Γράφτηκε από την
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για τα τέλη κοινόχρηστων χώρων

Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθ. 052/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων και διαφημίσεων.

Οι νέες τιμές που θα ισχύσουν για το έτος 2011 διαμορφώνονται ως εξής:

Α. Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για οικοδομικά υλικά.

Α1. Για την κατάληψη πεζοδρομίων της πόλης, με μπάζα, οικοδομικά υλικά, περιφράγματα και σκαλωσιές, καθώς και για σκαμμένο κοινόχρηστο χώρο προ της ανεγειρόμενης οικοδομής το τέλος προτείνεται για όλη την πόλη: 7 €/τ.μ. το μήνα.

Για χρήση μικρότερη του μήνα το τέλος που οφείλεται είναι μηνιαίο.

Α2. Για την τοποθέτηση κοντέινερ (κάδων) συλλογής και απόρριψης οικοδομικών υλικών στα πεζοδρόμια ή στο οδόστρωμα 17 € την εβδομάδα.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται η κατάληψη συγκεκριμένων θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης (όπως για οικοδομικές εργασίες, μετακομίσεις ή άλλου είδους δραστηριότητες) αυτή θα γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, μόνο κατόπιν έγκαιρης αίτησής του και εξουσιοδότηση από το αρμόδιο τμήμα έκδοσης αδειών. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει για όλη τη χρονική διάρκεια της κατάληψης να έχει προκαταβάλει στο Δήμο το ποσό που αναλογεί για τον αριθμό των θέσεων και το χρονικό διάστημα της κατάληψης, η δε απόδειξη καταβολής του ανωτέρω ποσού θα επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων αρχών. Το ποσό αυτό θα ανέρχεται σε 24 €/ ημέρα κατάληψης και ανά θέση. Σε περίπτωση που η κατάληψη έχει διάρκεια μικρότερη της μίας ημέρας, τότε το ανωτέρω αντίτιμο θα ανέρχεται σε 2 € / ώρα κατάληψης και ανά θέση.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την αιτούμενη ημερομηνία κατάληψης.

Β. Τέλη κατάληψης Κοινόχρηστου χώρου για φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων

Για προσωρινή άδεια διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων 4 €/ώρα έως 5 ώρες, με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και τον διπλασιασμό του αντίστοιχου τέλους.

Οι προσωρινές άδειες εκδίδονται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση την τήρηση των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου, την διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων από παράπλευρους οδούς και την τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας.

Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες έτοιμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς κ.λπ.) για εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και τιμωρούνται με τις ποινές της παρ. 1 του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την αιτούμενη ημερομηνία κατάληψης.

Γ. Τέλη κατάληψης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων στοών της πόλης, των οποίων επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους.

Γ1. Γι’ αυτούς που ασκούν το επάγγελμα των στάσιμων και πλανόδιων μικροπωλητών κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας από το Δήμο 88 € το μήνα.

Γ2. Για μικροπωλητές παραδοσιακών προϊόντων (κάστανα, καλαμπόκι κτλ.) 32 € το χρόνο.

Γ3. Για την εγκατάσταση πρόσκαιρα Λούνα Παρκ 6 €/τ.μ. το μήνα. Κλάσμα του μήνα λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. (Απαγορεύεται η ενοικίαση δημοτικών ή κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση τσίρκου).

Γ4. Για συγκροτήματα αντλιών βενζίνης και πετρελαίου για κάθε δεξαμενή 200,00 € το χρόνο.

Γ5. Για στέγαστρα σταθμών ΤΑΞΙ 100 €/τ.μ. το χρόνο.

Γ6. Για καταστήματα, εργοστάσια, βιοτεχνίες, οπωροπωλεία.

(1) Εμπορική Ζώνη 41 €/ τ.μ. το χρόνο.

(2) Α' Ζώνη 31 €/τ.μ. το χρόνο.

Γ7. Για Πολυκαταστήματα 200,00€/τ.μ. το χρόνο.

Γ8. Εκθέσεις και διαφημίσεις προϊόντων, περιορισμένης διάρκειας σε κοινόχρηστους χώρους (οδούς και πλατείες της πόλης) καθώς και για εκδηλώσεις εγκαινίων καταστημάτων ή λοιπές δραστηριότητες που θα χρησιμοποιείται κοινόχρηστος χώρος 13 €/τ.μ. την ημέρα, έως 100 τ.μ., ενώ για άνω των 100 τ.μ. καθορίζεται σε 26 €/τ.μ. την ημέρα.

Παρέχεται ατέλεια με απόφαση της δημοτικής αρχής για χρήση κοινόχρηστων χώρων από κοινωνικούς φορείς, με την προϋπόθεση της εξυπηρέτησης του κοινού συμφέροντος, με ρητή απαγόρευση παράλληλης διαφήμισης προϊόντων.

Δ. Τέλη Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων στοών της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, των οποίων επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους.

Οι κατασκευές στους κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 19 ΓΟΚ 85) δεν επιτρέπονται εκτός εάν εντάσσονται σε εγκεκριμένο συνολικό σχεδιασμό και έχουν έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή του Νομού (ΕΠΑΕ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5271/01 απόφαση (ΦΕΚ 1663/13.12.01 τεύχος Β') του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.

Σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών δεν θα εκδίδονται άδειες, και θα επιβάλλονται πρόστιμα που θα είναι αναλογικά των τελών (άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και από την παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89). Σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται αυθαίρετη ενέργεια ή παράβαση του ΓΟΚ.

Πέραν αυτών προτείνονται τα εξής:

1. ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ (με σταθερές κατασκευές κατακόρυφων στοιχείων).

α. Στις παρακάτω συγκεκριμένες περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας.

- Στην Πλατεία Βασ. Γεωργίου 70 €/τ.μ. το χρόνο.

- Στην Πλατεία 23ης Μαρτίου, 50€/τ.μ. το χρόνο.

- Στην Πλατεία Σιδ. Σταθμού 50€/τ.μ. το χρόνο

- Στην Πλατεία Οθωνος 35€/τ.μ. το χρόνο

- Στην οδό Ναυαρίνου 50 €/τ.μ. το χρόνο.

- Στην οδό Σιδ. Σταθμού 50 €/τ.μ. το χρόνο

- Στην οδό Αριστομένους 35 € /τ.μ. το χρόνο

- Στην οδό Σαλαμίνος και γενικότερα στην περιοχή της Μαρίνας 50 €/τ.μ. το χρόνο.

- Στην Πλατεία Αμφείας 50€/τ.μ. το χρόνο

- Στους πεζόδρομους που υπάρχουν ή θα παραδοθούν σε χρήση εντός της Εμπορικής Ζώνης 60€/τ.μ. το χρόνο.

- Στους πεζόδρομους που υπάρχουν ή θα παραδοθούν σε χρήση εντός της Α' Ζώνης 35€/τ.μ. το χρόνο

β. Στις λοιπές περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας.

- Εμπορική Ζώνη 28 €/τ.μ. το χρόνο

- Α’ Ζώνη 24€/τ.μ. το χρόνο

2. ΜΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ή ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

α. Στις παρακάτω συγκεκριμένες περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας.

- Στην Πλατεία Βασ. Γεωργίου 49 €/τ.μ. το χρόνο.

- Στην Πλατεία 23ης Μαρτίου, 35€/τ.μ. το χρόνο.

- Στην Πλατεία Σιδ. Σταθμού 35€/τ.μ. το χρόνο.

- Στην Πλατεία Οθωνος 25€/τ.μ. το χρόνο.

- Στην οδό Ναυαρίνου 35€/τ.μ. το χρόνο.

- Στην οδό Σιδ. Σταθμού 35 €/τ.μ. το χρόνο

- Στην οδό Αριστομένους 25 € /τ.μ. το χρόνο

- Στην οδό Σαλαμίνος και γενικότερα στην περιοχή της Μαρίνας 35 €/τ.μ. το χρόνο.

- Στην Πλατεία Αμφείας 35 €/τ.μ. το χρόνο

- Στους πεζόδρομους που υπάρχουν ή θα παραδοθούν σε χρήση εντός της Εμπορικής Ζώνης 42€/τ.μ. το χρόνο.

- Στους πεζόδρομους που υπάρχουν ή θα παραδοθούν σε χρήση εντός της Α' Ζώνης 25€/τ.μ. το χρόνο

β. Στις λοιπές περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας.

- Εμπορική Ζώνη 23 €/τ.μ. το χρόνο

- Α’ Ζώνη 21 €/τ.μ. το χρόνο

Ε. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Για την χρήση αιγιαλού που έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία του διευρυμένου Δήμου Καλαμάτας επιβάλλονται τέλη.

α. Για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

- Στην οδό Ναυαρίνου 17 €/τ.μ. το χρόνο

- Στις υπόλοιπες περιοχές 14 €/τ.μ. το χρόνο

β. Για χώρο που καταλαμβάνουν οι ξαπλώστρες

- Για την οδό Ναυαρίνου 12 €/τ.μ. το χρόνο

- Για τις υπόλοιπες περιοχές 9 €/ τ.μ. το χρόνο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Διάδρομοι, το πλάτος των οποίων θα προσδιορίζεται επακριβώς στο τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για άδεια χρήσης αιγιαλού και είναι κατ’ ελάχιστον 2 (δύο) μέτρα, αφήνουν ελεύθερη και ανεμπόδιστη την προσπέλαση του κοινού προς την θάλασσα, δεν θα υπολογίζονται για την επιβολή τέλους.

ΣΤ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΙΛΙΚΩΝ Κ.ΛΠ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το Νομοθετικό διάταγμα 1044/1971 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 1043/80, ΦΕΚ 87/Α (άρθρο 13 παρ. 17 ΒΔ 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80, απαλλάσσονται της επιβολής τέλους χρήσης κοιν. χώρου οι ανάπηροι και τα θύματα πολέμου.

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 443531/24/300030/17.7.1969 η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.900/12/158489/23.3.2006 κοινή υπουργική απόφαση «περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων» προσδιορίζεται το μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος του περιπτέρου 1,70μ. Χ 1,50 μ. Οι διαστάσεις αυτές συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου μέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τομή περιπτέρου». Ραφές οι οποίες εξέχουν πέραν των διαστάσεων που καθορίσθηκαν (1,70Χ1,50) απαγορεύονται απολύτως».

Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος τέντας με στήριξη μόνο επάνω στο περίπτερο χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα η οποία να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50 μ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50 μ. εσωτερικά του άκρου του πεζοδρομίου.

Από έρευνα της υπηρεσίας έχει διαπιστωθεί, ότι τα περίπτερα εκμισθώνονται σε τρίτους και συνεπώς πρέπει να επιβληθεί τέλος χρήσης του, που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, του οποίου η χρήση δεν γίνεται από τον δικαιούχο αλλά από τον μισθωτή.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, από τη Δημοτική Αστυνομία, της ανωτέρω περίπτωσης θα επιβάλλονται πρόστιμα που θα είναι αναλογικά των τελών (άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και από την παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89). Το πρόστιμο θα καταλογίζεται στον δικαιούχο της άδειας του περιπτέρου εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ). Σε αντίθετη περίπτωση το πρόστιμο θα καταλογίζεται στον εκμισθωτή.

Στην προκειμένη περίπτωση οι τιμές πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές των καταστημάτων, εργοστασίων, βιοτεχνιών οπωροπωλείων ήτοι:

Εμπορική Ζώνη 41 €/τ.μ. το χρόνο.

Α’ Ζώνη 31 €/τ.μ. το χρόνο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και λοιπών στοιχείων που μεταβάλλουν τον επιτρεπόμενο τύπο και τις διαστάσεις των περιπτέρων (μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος του περιπτέρου 1,70 Χ 1,50 μ.).

Επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός ψυγείου παγωτών και ενός ψυγείου αναψυκτικών (Υγειον. Διάταξη Α1β/8577/1983-ΦΕΚ526/Β'/24-9-83).

Ο χώρος που θα καταλαμβάνεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών και αναψυκτικών, σταντ για πώληση εφημερίδων κτλ και παιχνίδια - παιχνιδομηχανές δεν θα υπερβαίνει τα 3,00 τ.μ. για πλατείες και πεζοδρόμια από 7,00 μ. και πάνω. Στα λοιπά περίπτερα ο χώρος που θα καταλαμβάνεται δεν θα υπερβαίνει τα 2,00 τ.μ.

Περίπτερα που όπισθεν αυτών βρίσκονται προθήκες καταστημάτων ή υπηρεσιών, ανεξάρτητα του πλάτους του πεζοδρομίου, ο χώρος που θα τους διατίθεται θα είναι 2,00 τ.μ.

• Τα ψυγεία πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η μία πλευρά τους να είναι σε επαφή με την κύρια κατασκευή του περιπτέρου. Ψυγείο που δεν θα βρίσκεται σε επαφή με το περίπτερο θα επιβάλλεται πρόστιμο τριπλάσιο του τέλους για παράνομη χρήση κοινόχρηστου χώρου.

Το ετήσιο τέλος για τα ψυγεία παγωτών διαμορφώνεται:

για ψυγεία διαστάσεων μέχρι 0,60Χ1,65 132 € το χρόνο.

για ψυγεία μεγαλυτέρων διαστάσεων, 275 € το χρόνο.

Το ετήσιο τέλος για τα ψυγεία αναψυκτικών διαμορφώνεται:

για ψυγείο (μονό) διαστάσεων 0,70 Χ0,70 69 € το χρόνο

για ψυγείο (διπλό) διαστάσεων 0,70Χ1,35 ή μονό μεγαλύτερο από τις παραπάνω διαστάσεις 177 € το χρόνο.

Η τοποθέτηση κάθε επιπλέον ψυγείου θα επιβαρύνεται με χρηματικό πρόστιμο τριπλάσιο της παραπάνω μεγαλύτερης αναφερόμενης τιμής της κατηγορίας των ψυγείων.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση τριπλού ψυγείου αναψυκτικών και καταλογίζεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της μεγαλύτερης τιμής στην κατηγορία των ψυγείων.

• ΣΤΑΝΤ μέχρι δύο (0,20Χ0,60Χ1,20)

- Το 1ο σταντ 20 € το χρόνο

- Το 2ο σταντ 30 € το χρόνο

• Παιχνίδια - παιχνιδομηχανές

Η τοποθέτηση αυτών σε πλατείες ή πεζοδρόμια θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια εφόσον η Δημοτική Αστυνομία συνηγορεί ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα στον κοινόχρηστο χώρο, ιδία δε στην διέλευση πεζών.

- Το 1ο παιχνίδι - παιχνιδομηχανή € 100 το χρόνο (διαστάσεις 0,80 Χ 1,20)

- Το 2ο παιχνίδι- παιχνιδομηχανή € 200 το χρόνο (διαστάσεις 0,80 Χ 1,20).

Ζ. Αυτόματοι πωλητές

Η τοποθέτηση αυτών σε πεζοδρόμια θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια εφόσον η Δημοτική Αστυνομία συνηγορεί ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα στο κοινόχρηστο χώρο και εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη (υπεύθυνη δήλωση) του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Οι ανωτέρω πωλητές σύμφωνα με το άρθρο 48 της υπ’ αριθ. Α1β/8577/1983 Υγειονομικής διάταξης, τοποθετούνται εντός καταστημάτων ή στις προσόψεις αυτών επί της οικοδομικής γραμμής του κτηρίου. Μπορεί όμως να τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου σε επαφή με τον εξωτερικό τοίχο του καταστήματος, με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή του θα είναι τέτοια, ώστε να παρέχονται εγγυήσεις για την προστασία των περιεχομένων τροφίμων ή ποτών από επιβλαβείς εξωτερικές επιδράσεις και η θέση στην οποία τοποθετούνται, δεν θα επηρεάζεται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την σκόνη και θα προσφέρεται για τον εύκολο καθαρισμό του, θα παραμένει δε ελεύθερος χώρος διέλευσης πεζών, εύρους τουλάχιστον 1,5 μέτρο

Ως ετήσιο τέλος χρήσης για αυτόματους πωλητές προτείνεται: 300 € το χρόνο.

Η. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

α) ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ-ΛΕΪΚΩΝ-ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ- Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ-ΘΟΥΡΙΑΣ-ΑΡΦΑΡΩΝ-ΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΑΣ

Επί των κεντρικών πλατειών και των πεζοδρομίων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 10 €/τ.μ. το χρόνο.

β) ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Για τις υπόλοιπες Τοπικές κοινότητες τέλη χρήσης κοινόχρηστων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 5€/τ.μ. το χρόνο.

Η οριοθέτηση των χώρων θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία και τα Τοπικά Συμβούλια.

Τα καταστήματα της ορεινής (πάνω από 400 μ. υψόμετρο) πυρόπληκτης περιοχής, συμπεριλαμβανομένου της Τοπικής Κοινότητας Αριοχωρίου (χωριά Ταϋγέτου, Ελαιοχώρι, Ανω Βέργα, Πολιανή, Βρομόβρυση) θα καταβάλλουν για το 2011 το 50% των ορισμένων γι' αυτές τις περιοχές τελών.

Σε περίπτωση είσπραξης τέλους με δόσεις θα κατατίθεται εγγυητική επιστολή ισόποση του τέλους. Δεκτές θα γίνονται Εγγυητικές επιστολές τραπεζών ή γραμμάτια παρακράτησης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση στην καταβολή των καθορισμένων δόσεων, ο δήμος φροντίζει άμεσα για την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής (άρθρο 16 παρ. 3 Ν. 3254/2004).

Προτείνεται ο αριθμός των δόσεων να είναι τρεις (3) μηνιαίες ισόποσες δόσεις για ύψος τέλους άνω των χιλίων (1.000) ΕΥΡΩ.

2. ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ιδιαίτερα σύμφωνα με το Νόμο 2946/2001 και την ΚΥΑ 52138/25-11-2003 (ΦΕΚ 1788/2-12-03)

Από το Δήμο επιβάλλεται τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά του όρια. Ως εκ τούτου τα Τέλη διαφήμισης προτείνονται όπως παρακάτω:

Α. Κατηγορία Α

Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε όλα τα παρακάτω τέλος 0,37 €/τ.μ. την εβδομάδα.

α. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους.

β. Στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρομένων ή εγκαταλειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών.

γ. Σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών, καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων.

δ. Μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους.

ε. Σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών, λεωφορείων, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.

Β. Κατηγορία Β

α. Για διαφημίσεις σε ηλεκτρονικές εφημερίδες ή κάθε είδους ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό τρόπο τέλος 73,37 €/τ.μ. το χρόνο.

β. Για φωτεινές, μη φωτεινές ή φωτιζόμενες τέλος 29,35 €/τ.μ. το χρόνο.

Γ. Κατηγορία Γ

Για διαφημίσεις σε κάθε είδους οχήματα δημόσιας χρήσεως εντός ή στην επιφάνεια αυτών διαστάσεων μέχρι 0,30 επί 0,50 εκατοστόμετρα τέλος 0,50 €/τ.μ. το μήνα. Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.

Ειδικότερα για τις διαφημίσεις που προβάλλουν τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο και στην εξωτερική τους επιφάνεια τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Καλαμάτας τέλος 739 ευρώ το χρόνο από κάθε ιδιοκτησία λεωφορείου ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά μέτρα που χρησιμοποιούν. Το τέλος διαφήμισης θα καταβάλλεται το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους.

Δ. Κατηγορία Δ

Για διαφημίσεις που εντάσσονται στην κατηγορία Δ ισχύουν ως προς το τέλος τα προβλεπόμενα κάθε φορά από το Νόμο και τις Υπουργικές Αποφάσεις.

Απαγορεύεται η ρίψη εντύπων, φυλλαδίων κτλ. σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Η ρίψη αυτών θεωρείται ρύπος και θα επιβάλλονται πρόστιμα, στο διαφημιστή (εφόσον προκύπτουν επαρκή στοιχεία) ή στο διαφημιζόμενο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου. Επιτρέπεται - μόνο κατόπιν αδείας - η διανομή εντύπου υλικού που θα μοιραστεί με το σύστημα πόρτα-πόρτα με επιβάρυνση και ευθύνη του διαφημιζομένου. Για την απόδοση στο Δήμο του τέλους ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΒΔ 24-09/20-10-1958 όπως αυτό τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις.

Στους χώρους όπου έχουν παραχωρηθεί για προβολή διαφημίσεων με συμβάσεις αύξηση 10% στα τέλη διαφήμισης.

Καλαμάτα 22-2-2011

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ


NEWSLETTER