Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2011 16:55

Ορισμός τελών για τις βοσκήσιμες εκτάσεις του Δήμου Ευρώτα.

Γράφτηκε από την

Με έγγραφό του προς τα συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ευρώτα, ο αρμόδιος για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Παναγιωτακάκος ζήτησε άμεση συνεδρίαση, ώστε να αποφασιστεί η επιβολή τέλους στη χρήση των Δημοτικών βοσκοτόπων και σχετική γνωμοδότηση, ως προς τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται τα κάτωθι:
"Σύμφωνα με την παρ. 1.δ του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010  προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την επιβολή τέλους στη χρήση των Δημοτικών βοσκοτόπων θα πρέπει να έχει τη γνωμοδότηση, ως προς τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων, των συμβουλίων των Δημοτικών  ή τοπικών κοινοτήτων ή των τοπικών εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων εντός των οποίων υπάρχουν δημοτικοί βοσκότοποι.
Για τον παραπάνω λόγω σας παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε συνεδρίαση των Τοπικών συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων που δεν έχουν τοπικά συμβούλια παρακαλούνται να γνωμοδοτήσουν αυτοί όπως προβλέπεται στην παρ.8 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010".

Ο Αντιδήμαρχος
Ηλίας  Παναγιωτακάκος


NEWSLETTER