Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011 13:36

104 θέσεις εργασίας διεκδικεί ο Δήμος Ανατολικής Μάνης από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας


Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, ως συμπράττοντας φορέας, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον Δικαιούχο το ΙΝ.Ε (Ινστιτούτο εργασίας)της ΓΕΣΕΕ, για την υλοποίηση προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα με τίτλο : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ».

Το μνημόνιο υποβλήθηκε προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για τη «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» και έχει συνολικό προϋπολογισμό για το Δήμο Ανατολικής Μάνης 341.250,00 ευρώ.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παρέμβαση στους τομείς φυσικού περιβάλλοντος, αστικού περιβάλλοντος και στους τομείς αθλητισμού, πολιτισμού – τουρισμού και στον κοινωνικό τομέα. 

Ειδικότερα μέσω των προτεινόμενων παρεμβάσεων του  επιτυγχάνεται:
Η δημιουργία 104 νέων θέσεων εργασίας
Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης.
Η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης
Η ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές
κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από
την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων δράσεων.
Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.
Η δημιουργία μιας άλλης νοοτροπίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της αγοράς εργασίας μέσω της έννοιας κοινωφέλεια

Σε ότι αφορά στα επιμέρους αποτελέσματα που ανακύπτουν μέσω των πράξεων, αυτά συνοψίζονται ως εξής:
Προστασία, ανάδειξη, διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτισμού που αποτελούν τα βασικότερα άυλα κεφάλαια που διαθέτει ο δήμος η αξιοποίηση των οποίων μπορεί να συνεισφέρει τόσο στην αειφόρο και εναλλακτική ανάπτυξη όσο και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προς όφελος του πληθυσμού
Στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί το ζωτικό καθημερινό χώρο δράσης των δημοτών συμβάλλοντας έτσι και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
Στην αναβάθμιση και διεύρυνση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας που αποτελούν κρίσιμους τομείς τόσο για ηλικιωμένους και παιδιά όσο και για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες θεμελιώνοντας ένα αίσθημα ασφάλειας μέσα από το δίχτυ προστασίας που αναπτύσσεται
Στην δημιουργική διέξοδο του πληθυσμού μέσα από δράσεις που συμβάλλουν πέρα από τους προφανείς λόγους και στην εδραίωση του αισθήματος της συμμετοχής και της συνεργασίας στα πλαίσια μιας ομάδας.
Στην ενίσχυση του τουρισμού με απώτερο στόχο την αύξηση του τουριστικού προϊόντος στη διαμόρφωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος
.

Σχετικά με τη δημιουργία 104 νέων θέσεων απασχόλησης, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης θα υλοποιήσει πέντε ενέργειες, για τις οποίες η απαιτούμενη εργασία διαμορφώνεται ως εξής:

Τίτλος Ενέργειας

Α.1 Έργα αντιπυρικής προστασίας, δασοπροστασίας, φύλαξης περιοχών υψηλού φυσικού κάλους , αναδάσωσης και εισαγωγή δράσεων πρόληψης

Β.1 Αποκατάσταση, Αισθητική Αναβάθμιση και Βελτίωση της Ποιότητας του Αστικού Περιβάλλοντος, Εμπλουτισμός Αστικού Πρασίνου, Ανάδειξη Σημαντικών Μνημείων του Δήμου Ανατολικής Μάνης

Γ.1 Μέριμνα και Στήριξη Χρηζόντων Βοήθειας και Προαγωγή Ενεργούς Γήρανσης

Δ.1 Προώθηση του Αθλητισμού,  Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών του Δήμου Ανατολικής Μάνης

Ε.1 Δράσεις Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς,  Προαγωγή του Τουρισμού, Ανάπτυξη της Βιωσιμότητας του Δήμου Ανατολικής Μάνης


Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει έπειτα από σχετική προκήρυξη του δικαιούχου (ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ). Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή να είναι αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και να είναι έλληνες πολίτες.

Από το Δήμο Ανατολικής Μάνης