Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011 20:34

Διαβούλευση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Ανατολικής Μάνης

Γράφτηκε από την

Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης για την περίοδο 2011-2014.
Το κείμενο της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αναφέρεται στο «Στρατηγικό Σχεδιασμό», συντάχτηκε από τα στελέχη που είναι υπεύθυνα σε Θέματα Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης, με τη συνεργασία της Ομάδας Διοίκησης του Έργου (Ο.Δ.Ε.), των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ( Π.Δ.185/2007, Ν.3852/2010).
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του νέου Δήμου Ανατολικής Μάνης συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2011-2014, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τετραετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Με άλλα λόγια το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά όχι μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ανατολικής Μάνης, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του Δήμου, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών και επισκεπτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καταρτίζεται σε δύο φάσεις: Στην Α΄ φάση γίνεται περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς επίσης παρουσιάζεται και η στρατηγική του Δήμου Ανατολικής Μάνης και οι αναπτυξιακές του προτεραιότητες. Πιο αναλυτικά στην Α΄ Φάση περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση του διευρυμένου Δήμου και των Νομικών προσώπων του, σε σχέση με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους καθώς και η βασική τους οργανωτική δομή.
Στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, περιγράφονται τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης που είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν, ιεραρχημένα για τη περίοδο 2011-2014, τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των υπηρεσιών καθώς και οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί από διάφορους εξωγενής παράγοντες.
Στη συνέχεια, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για τη περιοχή του νέου Δήμου Ανατολικής Μάνης και προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου, δηλαδή οι γενικοί στόχοι προκειμένου να πετύχει το όραμα του. Επίσης προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Πιο συγκριμένα, το όραμα αποτελεί μια συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιδιώξιμης κατάστασης στην περιοχή του νέου Δήμου, για την επόμενη τετραετία, ενώ ο προσδιορισμός της στρατηγικής γίνεται με τον καθορισμό γενικών στρατηγικών στόχων που για την επίτευξη τους είναι απαραίτητος ο καθορισμός των βασικών αναπτυξιακών αξόνων που αναλύονται σε μέτρα, στόχους και δράσεις.
Στη Β' φάση πραγματοποιείται ο Επιχειρησιακός και ο Οικονομικός Προγραμματισμός του Δήμου. Οι άξονες και τα μέτρα του Προγράμματος εξειδικεύονται σε σχέδια δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, τα οποία θα υλοποιηθούν στη βάση συγκεκριμένου χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού. Η κατ΄ έτος εξειδίκευση και ο λεπτομερής προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και ο οικονομικός τους προγραμματισμός, συνιστούν τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης.
Το κείμενο της Α' φάσης (σχέδιο στρατηγικού σχεδίου) συζητήθηκε και ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δευτέρα 01/08/2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έως τις 30  Αυγούστου 2011 και ώρα 14:00, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Το πλήρες κείμενο και το ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Μάνης (HYPERLINK "http://www.anatolikimani.gov.gr"www.anatolikimani.gov.gr) και μπορούν επ' αυτού να υποβάλλονται προτάσεις, από τα συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς.  Προτάσεις και παρατηρήσεις θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο, κατόπιν αξιολόγησης από την Ομάδα Διοίκησης του Έργου.

Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχόλιων μπορεί να γίνεται:
Α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση Δήμος Ανατολικής Μάνης, Ελευθερολακώνων, 23200 Γύθειο
Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο epixeirisiako@1315.syzefxis.gov.gr
Γ) Μέσω φαξ στον αριθμό 2733023813
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους υπαλλήλους σε θέματα Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης:
Σαμιώτη Κωνσταντίνο (τηλ. 2733360313, email ksam@1315.syzefxis.gov.gr) Καραμπάση Ελένη (τηλ. 2733360314, email:ekarabasi@1315.syzefxis.gov.gr)


Από το Δήμο Ανατολικής Μάνης


NEWSLETTER