Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011 20:25

Ανακοίνωση του Δήμου Μεσσήνης για την πολεοδόμηση στη Μπούκα

Γράφτηκε από την

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, στην συνεδρίασή του την προηγούμενη Τρίτη, με την ομόφωνη απόφασή του αρ. 334/2011 ενέκρινε την εκκίνηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της ΚΥΑ 5494/04-02-2004 (ΦΕΚ 204 Β΄/ 2004) διαδικασίας περί «προείσπραξης εισφοράς χρήματος» ως συμμετοχής των ιδιοκτητών στο κόστος των απαιτούμενων μελετών για την Πολεοδόμηση της ΠΟΕ5 περιοχής Β’ Κατοικίας στην Μπούκα Μεσσήνης .

Το σημαντικό αναπτυξιακό αυτό έργο για την περιοχή μας αφορά την πολεοδόμηση σε μια περιοχή περίπου 450 στρ. που εκτείνεται στη παραλιακή ζώνη Μπούκας.

Το έργο αυτό προβλέπεται μέσα από το εγκεκριμένο από το έτος 2009, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Μεσσήνης.

Η συγκεκριμένη διαδικασία, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, προβλέπει την προείσπραξη από τους ιδιοκτήτες, μέσα σε διάστημα τριών ετών, το 10% της συνολικής εκτιμώμενης εισφοράς σε χρήμα. Στην προκειμένη περίπτωση εκτιμάται ότι η προείσπραξη θα φτάσει στο ποσό των 100.000 € περίπου.

Θα χρηματοδοτηθούν με το ανωτέρω ποσό αφορούν η πολεοδομική και η μελέτη εφαρμογής. Θα απαιτηθούν βέβαια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και άλλες μελέτες όπως περιβαλλοντική και γεωλογική μελέτη, το κόστος των οποίων θα καλυφθεί από το Δήμο.

Η έναρξη εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μεσσήνης είναι ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του τόπου μας και μας χαροποιεί ιδιαίτερα η σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών και η ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και οι ειδικοί συνεργάτες καταρτίζουν αναλυτικά τους πίνακες των ιδιοκτητών με τα απαραίτητα στοιχεία, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, οι οποίοι θα αναρτηθούν για υποβολή τυχόν ενστάσεων και ακολούθως θα οριοθετηθεί επακριβώς η προς πολεοδόμηση περιοχή με ανάλογη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ακολούθως θα καταρτιστούν τα τεύχη δημοπράτησης της πολεοδομικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής ενώ η γεωλογική και περιβαλλοντική μελέτη που απαιτείται θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο.


NEWSLETTER