Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011 20:10

Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον

Οι οφειλές προς το Δήμο Τριφυλίας μπορούν να ρυθμιστούν με βάση το νόμο 3979/2011, στο άρθρο 54 του οποίου προβλέπεται η διαδικασία για τη διευκόλυνση εξόφλησης πάσης φύσεως οφειλών προς δήμους -  με εξαίρεση τα πρόστιμα για αυθαίρετες κατασκευές. Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση του δήμου, στην οποία αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν για:
1. Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1-9-2009 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 3979/2011, εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το 30% του συνόλου αυτών.
2. Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το 30% της ρυθμισθείσας οφειλής, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
3. Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν. 3463/ 2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
4. Οφειλές από μισθώματα συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας ή προβλεπόμενων από τις συμβάσεις μίσθωσης ρητρών.
5. Οφειλές που έχουν βεβαιωθεί με απόφαση δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού ή αυτές για τις οποίες έχουν ασκηθεί προσφυγές στα δικαστήρια και εκκρεμούν έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.
6. Οφειλές για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία ενώπιον των επιτροπών επίλυσης φορολογικών διαφορών και έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται έως την προθεσμία υποβολής της αίτησης.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και προσκόμισης των απαραίτητων στοιχείων λήγει στις 3 Νοεμβρίου. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 20. Καθεμία από τις μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 ευρώ. Ποσό οφειλής έως και 150 ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ.
Στην ανακοίνωση του Δήμου Τριφυλίας αναφέρεται επίσης:
«Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να τύχουν των ευνοϊκών όρων ρύθμισης πρέπει να προσκομίσουν εγκαίρως στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου τα απαραίτητα στοιχεία προς έλεγχο και να υποβάλουν σχετική αίτηση, με συνημμένη βεβαίωση του δήμου για το ποσό της οφειλής.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαραίτητων στοιχείων για έλεγχο και μη προσέλευσης των υπόχρεων στις υπηρεσίες του δήμου για εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση της συνολικής οφειλής, θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να λάβουμε σε βάρος τους όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο αναγκαστικά και άλλα μέτρα είσπραξης.
Για περισσότερες και λεπτομερείς πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Τριφυλίας στην Κυπαρισσία (τηλ. 2761360727 κ. Κωστοπούλου Δ.) καθώς και στο Τμήμα Εσόδων Δήμου Τριφυλίας στους Γαργαλιάνους (τηλ. 2763360230 κ. Μακρή Α.)».


NEWSLETTER