Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011 21:54

Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα σε Κέρκυρα, Αχαϊα, Αρκαδία και Ηλεία

Γράφτηκε από την

Με αποφάσεις του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τάσου Αποστολόπουλου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα παρακάτω έργα:

◊ «Επέκταση, λειτουργία και αποκατάσταση του υφιστάμενου λατομικού χώρου αδρανών υλικών, σε συνολική έκταση 342,517 στρεμμάτων, στη θέση “Κακότραφος”, Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας»
Αφορά την αποκατάσταση υπάρχοντος λατομικού χώρου για την εκμετάλλευση και λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών (εξόρυξη λευκού ασβεστόλιθου) προκειμένου να διασφαλιστεί άμεσα η περιβαλλοντική αποκατάσταση του υφιστάμενου χώρου και η ορθολογική λειτουργία. Επισημαίνεται ότι η παρούσα απόφαση αφορά μόνο την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση εφοδιασμού με άλλες άδειες-εγκρίσεις, αν από τη σχετική νομοθεσία και νομολογία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση, ενώ δεν υποκαθιστά τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία και νομολογία διαδικασίες, ούτε επέχει θέση νομιμοποίησης τυχόν παράνομων δικαιοπραξιών.

◊ «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων κοινότητας Ερυμάνθειας δυναμικότητας 2.031 ισοδύναμου πληθυσμού»
Τα επιμέρους στάδια του εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων περιλαμβάνουν εσχάρωση αστικών λυμάτων, συγκροτήματα υποδοχής βιομηχανικών λυμάτων και βοθρολυμάτων, δεξαμενή ομογενοποίησης λυμάτων, δύο δεξαμενές απονιτροποίησης, δύο δεξαμενές τεχνολογίας μεμβράνων, αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυματολάσπης και μαιανδρικό κανάλι χλωρίωσης. Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται για επιφανειακή άρδευση σε δύο τουλάχιστον ξεχωριστές αρδευόμενες περιοχές που θα λαμβάνει χώρα με τη μέθοδο στάγδην σε δεντροφυτευμένη έκταση 2.111 τετ. μ. εντός της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

◊ «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 2,4 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού στη θέση Αφλάουρας (Πευκάκι) των Δ.Δ. Πούληθρων και Πηγαδίου του Δήμου Λεωνιδίου του Νομού Αρκαδίας»
Το έργο αναφέρεται στην εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποτελούμενου από τρεις ανεμογεννήτριες ισχύος 800 KW εκάστη. Τα συνοδευτικά έργα πρόσβασης και διασύνδεσης περιλαμβάνουν βελτίωση και διαπλάτυνση υφιστάμενου δρόμου, διάνοιξη νέας εσωτερικής οδοποιίας συνολικού μήκους 3.661,85 μ., εγκατάσταση προκατασκευασμένου οικίσκου ελέγχου, εκσκαφή θεμελίων και διαμόρφωση πλατειών συναρμολόγησης για τις τρεις ανεμογεννήτριες, διάνοιξη καναλιών καλωδίων ισχύος και ελέγχου και στο υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με αυτόνομους υποσταθμούς ανύψωσης τάσης εντός των πυλώνων των ανεμογεννητριών.

◊ «Αποχέτευση και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητος 1.400 κατοίκων σε ισοδύναμο πληθυσμό για το Χειμαδιό-Σόπι του Δήμου Πύργου Ν. Ηλείας»
Η πράξη προβλέπει κατασκευή εσωτερικών δικτύων και απαγωγών στους οικισμούς Χειμαδιό και Σόπι, καθώς και εγκατάσταση επεξεργασίας με βιοδίσκους που θα περιλαμβάνει τμήματα εσχαρισμού, δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης, δεξαμενές αερισμού, ιζηματικά δοχεία και δεξαμενές λάσπης και απολύμανσης.

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER