Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011 14:10

Εισήγηση Πετράκου για τον κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου

Γράφτηκε από την

Η «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» θεωρεί ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να έχει αναβαθμισμένο ρόλο και όχι να είναι απλά ένα διοικητικό κέντρο διαχειριστικής λογικής. Πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση του λαϊκού και κοινωνικού ελέγχου και της συμμετοχής των πολιτών και των φορέων.
Εάν λοιπόν θέλουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο, εάν θέλουμε να αμβλύνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις του κατά βάση συγκεντρωτικού υπέρ του προσώπου του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής θεσμικού πλαισίου του «Καλλικράτη», εάν θέλουμε να διαμορφώσουμε έναν περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα βασίζεται στον κοινωνικό διάλογο, στη συμμετοχή των πολιτών, στη δημοκρατία, στη συναίνεση και στις συνέργειες, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και να επιδείξουμε ισχυρή πολιτική βούληση στην κατεύθυνση του να διευρύνουμε και να βαθύνουμε τη δημοκρατική και συλλογική του λειτουργία.
Α) Η πρώτη βασική δημοκρατική αρχή έχει σχέση με τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Βασικά κρίνουμε τα εξής θέματα:
Ουσιαστική δυνατότητα συμμετοχής όλων των συμβούλων στα προς συζήτηση θέματα. Συνεπώς υποχρεωτικά με την πρόσκληση να επισυνάπτονται και οι εισηγήσεις όλων των θεμάτων της Η.Δ.
Δυνατότητα όλων των παρατάξεων να εντάσσουν δια του προέδρου θέματα στην ημερήσια διάταξη. Δηλαδή Κάθε παράταξη που εκπροσωπείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμβούλων, να έχει τη δυνατότητα να προτείνει θέματα στην ημερήσια διάταξη και να υποχρεούται ο πρόεδρος να τα περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη.(εναλλακτικά  έστω οι  επικεφαλείς  2  παρατάξεων) 
Αναβάθμιση της διαδικασίας ελέγχου της περιφερειακής αρχής .Το  σχέδιο  της πλειοψηφίας  υποβαθμίζει  και  ξευτελίζει  τη  διαδικασία  έλεγχου  διότι  προτείνει  ο  /χρόνος  συζήτησης  των  επερωτήσεων 
Να  είναι  μονό .1/2  ώρα  !!!
Πρόβλεψη του δικαιώματος κατάθεσης αναφοράς προς το περιφερειακό συμβούλιο από πολίτες ή φορείς, κατά τα πρότυπα του αντίστοιχου θεσμού του εθνικού κοινοβουλίου.
Να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις παρατάξεις που δεν εκπροσωπούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο να έχουν δικαίωμα λόγου εφ’ όσον το επιθυμούν στις συνεδριάσεις.
Να θεσμοθετηθεί ο θεσμός της επίκαιρης ερώτησης και της εισαγωγής θέματος προ ημερησίας διάταξης, και από τις μειοψηφίες εφόσον φυσικά προκύπτει έκτακτο γεγονός.
Μετά από πρόταση κάθε παράταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εδρών της, να θεσμοθετηθεί μία φορά το χρόνο, κάθε παράταξη να μπορεί να προτείνει μία συνεδρίαση όπου θα συζητούνται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, τα οποία αφορούν την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτισμική ανάπτυξη της περιφέρειας και των πολιτών της.
Β) Η δεύτερη βασική δημοκρατική αρχή είναι η αναγνώριση του ρόλου των μειοψηφιών εκ μέρους της πλειοψηφίας.
Προτείνουμε:
Εξασφάλιση της δυνατότητας των παρατάξεων να ασκούν το ρόλο και τα καθήκοντά τους. Για το σκοπό αυτό οι παρατάξεις πρέπει να έχουν γραφείο, ηλεκτρονικό υπολογιστή και γραμματειακή στήριξη στην έδρα της Περιφέρειας ή στην έδρα μιας άλλης Περιφερειακής Ενότητας αν το επιλέξουν και γραφείο και ηλεκτρονικό υπολογιστή στις πρωτεύουσες όλων των άλλων νομών, με ένα υπάλληλο για γραμματειακή υποστήριξη όλων των παρατάξεων και όλων των συμβούλων που είναι από τον αντίστοιχο νομό.
Γ) Η τρίτη βασική δημοκρατική αρχή αφορά τον τρόπο συγκρότησης των Επιτροπών, αλλά και ομάδων εργασίας.
Συγκεκριμένα προτείνουμε:
1. Συγκρότηση των θεματικών επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά τρόπον ώστε να διευκολύνεται η κατά το δυνατόν ευρύτερη και αναλογικότερη εκπροσώπηση περισσότερων παρατάξεων.
Ο ν. 3852/2010 δεν προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό μελών για τις θεματικές επιτροπές.   Συγκεκριμένα προτείνουμε οι δύο θεματικές επιτροπές να είναι 11μελείς με αναλογία 6 η πλειοψηφία και 5 οι μειοψηφίες.
2. Σύσταση άτυπων ομάδων εργασίας στα πλαίσια του Περιφερειακού Συμβουλίου.:
Οι οποίες θα καλύπτουν έναν τομέα αρμοδιότητας της αιρετής Περιφέρειας η καθεμία 
Επιπλέον προτείνουμε τη σύσταση:
Μιας ομάδας εργασίας η οποία θα ασχολείται με ευρωπαϊκά θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος, αναζήτηση και ανάπτυξη εθνικών και διεθνών διαπεριφερειακών συνεργασιών κ.λπ.
Σημειώνουμε ότι η ύπαρξη και η λειτουργία αυτών των ομάδων εργασίας επιτροπών δεν θα έχει καμία εμπλοκή με τη λειτουργία των θεματικών επιτροπών του άρθρου 164 Ν. 3852/2010,  .
Δ) Η τέταρτη βασική δημοκρατική αρχή είναι η συμμετοχή των πολιτών.
Προτείνουμε την καθιέρωση τοπικών δημοψηφισμάτων για τη γνωμοδότηση σε περιφερειακά θέματα.
Τα δημοψηφίσματα αυτά θα έχουν – αναγκαστικά, λόγω θεσμικού πλαισίου – συμβουλευτικό χαρακτήρα, μπορεί όμως να υπάρχει πριν την προκήρυξή τους πολιτική δέσμευση της περιφερειακής αρχής ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμά τους.
Ε) Η πέμπτη βασική δημοκρατική αρχή, αφορά τη λειτουργία των Αντιπεριφερειαρχών.
Προτείνουμε να υπάρξει πολιτική συμφωνία στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη θεσμοθέτηση άτυπου οργάνου κατά νομό.
Με δεδομένο ότι ο «Καλλικράτης» δεν προβλέπει συλλογικά όργανα σε κάθε Νομό, ενώ στο επίπεδο των Δήμων υπάρχει σε κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα συλλογικό όργανο, προτείνουμε, να υπάρξει πολιτική συμφωνία, ότι θα λειτουργεί σε κάθε νομό άτυπο συλλογικό όργανο, στο οποίο θα συμμετέχουν οι αιρετοί σύμβουλοι κάθε Νομού και οι υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το συλλογικό αυτό όργανο θα το συνεδριάζει ο Αντιπεριφερειάρχης μία φορά το μήνα για να συζητά θέματα που αφορούν τον κάθε νομό.
Επίσης προτείνουμε για το θέμα αυτό να αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο να  ζητησει να υπάρξει τροποποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε στο μέλλον να έχει θεσμική μορφή το συλλογικό όργανο κατά νομό.
Τέλος Θέλουμε να τονίσουμε ότι οι τροπολογίες που αποφάσισε και εισηγείται η Ενωση Περιφερειών κάνουν ακόμα πιο αντιδημοκρατικό τον πρότυπο κανονισμό, γι’ αυτό διαφωνούμε  με αυτόν . 
Υ.Γ.  ΔΥΣΤΥΧΩΣ  Ο Κ. ΤΑΤΟΥΛΗΣ  ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ  ΓΙΑ  ΜΙΑ  ΑΚΟΜΗ  ΦΟΡΑ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΑΛΑΖΟΝΙΚΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΔΕΝ  ΕΚΑΝΕ ΔΕΚΤΗ  ΚΑΜΙΑ  ΠΡΟΤΑΣΗ  ΑΠΟ ΟΣΕΣ  ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ  ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΗΣ  ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ    ΟΙ  ΟΠΟΙΕΣ  ΕΙΧΑΝ ΓΝΩΜΟΝΑ  ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ  ΤΟΝ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

21/3/2011
Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER