Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011 19:01

Το ΓΕΩΤΕΕ σχετικά με την εφαρμογή Ν. 2637/98 για την προστασία γεωργικής γης υψηλής Παραγωγικότητας

Γράφτηκε από Σ. Λαμπρόπουλος

Μετά την κατάργηση της «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε.» η οποία συστάθηκε με τον Ν. 2637/98 (άρθρο 46) παραμένει κενό στις αρμοδιότητες που είχε ο εν λόγω οργανισμός σχετικά με την διαχείριση της γεωργικής γης και την προστασία της από τον πολυτεμαχισμό και την ανάπτυξη αλλότριων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, αυτή την περίοδο έχουμε σοβαρές καταγγελίες από συμβολαιογράφους της περιφέρειάς μας σχετικά με αδυναμία σύνταξης συμβολαίων αφού οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην έκδοση βεβαιώσεων αξιολόγησης της γεωργικής γης, ελλείψει αντιφατικών οδηγιών σχετικά με την ύπαρξη σαφών και αντικειμενικών κριτηρίων. Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες για την νομοθετική ρύθμιση του κενού που δημιουργείται και για την εφαρμογή, μεταξύ άλλων επιστημονικών-εργαστηριακών κριτηρίων τα οποία θα συνεκτιμώνται κατά την διαδικασία αξιολόγησης της γης.

Συγκεκριμένα προτείνουμε:
Το μέχρι σήμερα έργο της «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε.» να αναλάβει η Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η οποία θα συντονίζει τις δράσεις σε εθνικό επίπεδο. Επίσης να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση για την τακτοποίηση όσων συμβολαίων έχουν συνταχθεί από την ισχύ του νόμου (το έτος 1998) μέχρι και την τροποποίησή του που θα δώσει την δυνατότητα ρεαλιστικής εφαρμογής
Την σύνταξη χωροταξικού πλαισίου άσκησης της γεωργίας στην χώρα μας το οποίο θα περιγράφει μεταξύ των άλλων και την γη υψηλής παραγωγικότητας
Μέχρι την σύνταξη χωροταξικού σχεδίου για την γεωργία, προκειμένου για την αξιολόγηση στο ενδιάμεσο διάστημα, της γης να χρησιμοποιηθεί το επιστημονικό γεωτεχνικό προσωπικό των Περιφερειών για να εισηγείται, με την σύνταξη τεχνικής έκθεσης, στις επιτροπές που αποφασίζουν τελικά για τον χαρακτηρισμό (π.χ. Π.Ε.ΧΩ.Π.) με βάση τεχνικά – επιστημονικά κριτήρια. Στην περίπτωση που το παραπάνω προσωπικό των Περιφερειών δεν επαρκεί και προκειμένου να υπάρχει γρηγορότερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών, να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τεχνικής έκθεσης από αρμόδιο ιδιώτη γεωτεχνικό η οποία θα περιλαμβάνει και εργαστηριακές αναλύσεις εδάφους που θα γίνονται με ευθύνη του ώστε να αποσυμφορηθούν οι αρμόδιες Διευθύνσεις από τον τεράστιο όγκο δουλειάς. Η δειγματοληψία και αποστολή των δειγμάτων μπορεί να γίνεται παρουσία των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Οι παραπάνω τεχνικές εκθέσεις μπορούν να στηριχτούν στα αντικειμενικά κριτήρια που θέσπισε η ΚΥΑ 168040/10 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 072528/2011 και την  ΚΥΑ 073710/11. Με την παραπάνω ΚΥΑ 168040/10 εντάσσονται για πρώτη φορά επιστημονικά – αντικειμενικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της γεωργικής γης σε κατηγορίες παραγωγικότητας. Όλα τα κριτήρια (ποιότητας και παραγωγικότητας) της ΚΥΑ 168040/10 αποτελούν στοιχεία πολύ λεπτομερούς εδαφολογικής μελέτης που περιλαμβάνει: Τεχνική Έκθεση με την θέση της εδαφοτομής (συντεταγμένες), φωτογραφίες εδαφοτομής και της ευρύτερης περιοχής, εργαστηριακή ανάλυση, αξιολόγηση όλων των στοιχείων (με βάση επιστημονικούς κανόνες για τους οποίους το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει άποψη) που αναφέρονται σε αυτήν τοπογραφικό σκαρίφημα κλπ. Με την χρήση των παραπάνω είναι δυνατή η αντικειμενική ταξινόμηση αγροτεμαχίων έτσι ώστε να υπάρχει εννιαία αντιμετώπιση πανελλαδικά
Τέλος σχετικά με την πρόσφατη πλήρη κατάργηση του αυτόματου αποχαρακτηρισμού της γεωργικής γης σε ζώνη βάθους 600 μέτρων (Φ.Ε.Κ. 60/Α/2011) εκατέρωθεν των εθνικών οδών θεωρούμε ότι ο αυτόματος αυτός αποχαρακτηρισμός δεν θα πρέπει να εξαλειφθεί πλήρως αλλά θα πρέπει η ζώνη των 600 μέτρων να μειωθεί σε βάθος με βάση στοιχεία που θα προκύψουν από μετρήσεις ατμοσφαιρικές και εδαφολογικές. Μεταξύ των άλλων λόγων, για πολλές ιδιοκτησίες εκατέρωθεν εθνικών οδών έχει υπάρξει αυτοαποζημίωση  των ιδιοκτησιών λόγω της διέλευσης της εθνικής οδού και του ισχυρισμού του νομοθέτη ότι οι ιδιοκτησίες αυτές αποκτούν υπεραξία.

Τα παραπάνω θεωρούμε αναγκαία προκειμένου να καλυφθεί το κενό που έχει δημιουργηθεί και να υπάρξει αποτελεσματική προστασία της γεωργικής γης  αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς οι διαδικασίες σύνταξης συμβολαίων των κατόχων γεωργικής γης. Σε κάθε περίπτωση η γεωργική γη αποτελεί σημαντικό στοιχείο διατήρησης της βιοποικιλότητας, του τοπίου αλλά και αυτής ακόμη της διατροφικής επάρκειας της χώρας μας και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί τροχοπέδη σε άλλες μορφές ανάπτυξης για τις οποίες υπάρχει ξεκάθαρο χωροταξικό πλαίσιο (π.χ. ΒΙ.ΠΕ. ή τουρισμός) για ανάπτυξη σε περιοχές στις οποίες άνετα αναπτύσσονται οι δραστηριότητες αυτές.Με εκτίμηση
Για την Διοικούσα Επιτροπή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σ. Λαμπρόπουλος
ΓεωπόνοςNEWSLETTER