Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023 10:33

Δημόσιο - Καταπατημένα ακίνητα: Το σχέδιο για την απόδοση τίτλων κυριότητας

Γράφτηκε από την
Δημόσιο - Καταπατημένα ακίνητα: Το σχέδιο για την απόδοση τίτλων κυριότητας

Για τουλάχιστον 70.000 καταπατημένες εκτάσεις του δημοσίου μπαίνει πωλητήριο με βάση το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Με ένα διπλό στόχο, αφενός την τακτοποίηση μιας χρόνιας εκκρεμότητας με τα καταπατημένα ακίνητα του δημοσίου κι αφετέρου την είσπραξη 500 - 600 εκατ. ευρώ σε βάθος 5ετίας τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου, το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών.

Με βάση όσα αναφέρονται στο κείμενο δικαίωμα εξαγοράς έχουν οι ιδιώτες που κατέχουν τα ακίνητα πάνω από 30 χρόνια αλλά και τα νομικά πρόσωπα που κατέχουν τα ακίνητα τουλάχιστον 30 έτη με τίτλο υπέρ των ιδίων ή των δικαιοπαρόχων τους. Επίσης μπορούν να εξαγοράσουν τις εκτάσεις που έχουν καταπατήσει και όσοι τα κατέχουν 40 έτη εφόσον σε αυτά βρίσκεται η κύρια και μοναδική κατοικία τους ή σε αυτά ασκούν τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική ή αγροτική δραστηριότητα.

Αναλυτικά μπορούν να εξαγοραστούν:

-Όσα δημόσια ακίνητα κατέχονται επί μια 30ετία χωρίς διακοπή και αποδεικνύεται η χρησικτησία. Στην περίπτωση που υφίσταται κτίσμα αυτό πρέπει να είναι κατασκευασμένο μέχρι τις 31/12/1991.

- Όσα ακίνητα κατέχονται επί μία 40ετία και ασκούνται επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία με τη χρήση κτιριακών εγκαταστάσεων και άλλων συνοδών έργων που συνδέονται λειτουργικά με αυτές. Ωστόσο, τα κτίσματα θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις 31/12/1981.

Το τίμημα

Το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου. Όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, το τίμημα εξαγοράς καθορίζεται σύμφωνα με το καθεστώς περί υπολογισμού βάσει συγκριτικών στοιχείων από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Εάν στην περιοχή όπου βρίσκεται το προς εξαγορά δημόσιο ακίνητο δεν υφίστανται συγκριτικά στοιχεία, το τίμημα εξαγοράς υπολογίζεται βάσει της μεγαλύτερης αξίας ομοειδούς οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, της πλησιέστερης περιοχής για την οποία ισχύει η ίδια πολεοδομική νομοθεσία.

Αν επί του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου κατά περίπτωση, υφίστανται κτίσματα ανεγερθέντα από τον αιτούντα ή τους δικαιοπαρόχους του, το ποσό του τιμήματος εξαγοράς προσαυξάνεται κατά 25%. Αν το κτίσμα έχει ανεγερθεί από το Δημόσιο ή τρίτο, το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Εάν ο ιδιώτης έχει αναγνωρισθεί δικαστικά ως κύριος του δημοσίου ακινήτου έναντι του Δημοσίου και έχει εγγραφεί ως ιδιοκτήτης στο Κτηματολόγιο, κερδίζει έκπτωση 50% ενώ εάν είναι ανάπηρος δικαιούται έκπτωσης 80% .Πέρα από τις γενικές εξαιρέσεις εξαγοράς δημοσίων ακινήτων προβλέπεται ότι εντός προθεσμίας 6 μηνών από την έναρξη του νομοσχεδίου τα κατά περίπτωση αρμόδια υπουργεία προσδιορίζουν αιτιολογημένα τις περιοχές ή τα ακίνητα ενδιαφέροντός τους, προκειμένου αυτά να εξαιρεθούν της διαδικασίας εξαγοράς.

Επίσης, θεσπίζεται ανώτατη εξαγοράσιμη έκταση όπου για τις εντός σχεδίου περιοχές είναι ένα άρτιο οικόπεδο και για τις εκτός σχεδίου τα 10 στρέμματα που μπορούν να φθάσουν τα 20 στρέμματα όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός δημόσια ακίνητα από τον ίδιο αιτούντα ή τα 30 στρέμματα εφόσον η έκταση καλύπτεται από κτίσματα ή από αναγκαία έργα υποδομής. Επισημαίνεται ότι εάν το εναπομείναν τμήμα μετά την εξαγορά του δημοσίου ακινήτου καθίσταται μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, η εξαγορά καθίσταται υποχρεωτική.

Πάντως, το 50% του τιμήματος που εισπράττει το δημόσιο, αποδίδεται στην ΕΤΑΔ, ως θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας.

Εκπτώσεις επί του τιμήματος εξαγοράς

1. Τι τίμημα εξαγοράς μειώνεται κατά 1% κατά έτος εφόσον η κατοχή είναι πάνω από τα τουλάχιστον 30 ή 40 χρόνια με ανώτατο όριο την έκπτωση 50%.

2. Εάν ο αιτών είναι άτομο με αναπηρία 80% και άνω, ή και εάν είναι πρόσωπο που φιλοξενεί περισσότερο από ένα έτος ή επιβαρύνεται φορολογικά από πρόσωπα με την ανωτέρω ιδιότητα, με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ δικαιούται έκπτωσης του τιμήματος κατά 30%.

3. Εάν ο αιτών έχει αναπηρία 67%-79% ‘ή επιβαρύνεται φορολογικά από πρόσωπα με την ανωτέρω ιδιότητα, με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ δικαιούται έκπτωσης 20%.

4. Εάν ο αιτών είναι παλιννοστών ομογενής ο οποίος έχει εγγραφεί στα μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή είναι μόνιμος κάτοικος παραμεθόριων περιοχών δικαιούται μείωση του τιμήματος κατά 20%

5. Πολύτεκνοι με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, ή ετήσιο οικογενειακό 80.000 ευρώ δικαιούνται έκπτωσης 20%

6. Οι τρίτεκνοι με ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 25.000 ευρώ ή τα 40.000 το ετήσιο οικογενειακό δικαιούνται έκπτωσης 15%

7. Έκπτωση 15% δικαιούνται και οι μονογονοικές οικογένειες

8. Έκπτωση 15% δικαιούνται και οι μακροχρόνια άνεργοι

9. Οι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος δικαιούνται έκπτωσης 20%

10. Εάν εντός του δημοσίου ακινήτου υφίσταται κτίσμα και το κτίσμα αυτό αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του αιτούντος δικαιούται έκπτωσης 20%

Αν ο αιτών εμπίπτει σε περισσότερες περιπτώσεις μετράει μόνο η μεγαλύτερη εκπτωση.Το ποσό όμως που καταβάλλεται πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της αντικειμενικής αξίας.

Περισσότερα στο news247.gr


NEWSLETTER