Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021 18:21

Εθνική Τράπεζα: Κέρδη μετά από φόρους 591 εκατ. ευρώ το 2020

Γράφτηκε από την
Εθνική Τράπεζα: Κέρδη μετά από φόρους 591 εκατ. ευρώ το 2020

Η συνολική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα άγγιξε τα €6,5 δισ. το 2020. Στοχευμένα μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών ύψους €3,8 δισ. και χορηγήσεις δανείων με επιδότηση επιτοκίου ύψους €2,3 δισ.

Στα 591 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας το 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 26% σε ετήσια βάση.

Το γεγονός, σύμφωνα με τη διοίκηση, αντανακλά την ανθεκτικότητα των οργανικών εσόδων, παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα από την ανταλλαγή και πώληση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), καθώς και τη σημαντική αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων.

Τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις απορρόφησαν πλήρως τις πρόσθετες προβλέψεις για τον κορωνοϊό κυρίως το Α’ τρίμηνο 2020 (€0,4 δισ.) και την ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση το Δ’ τρίμηνο 2020 (€0,4 δισ.), καθώς και τα κόστη Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού και αναδιάρθρωσης και τις λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες συνολικού ύψους €151 εκατ. για το 2020.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους συνέχισαν να ανακάμπτουν το Δ’ τρίμηνο 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,0% σε τριμηνιαία βάση, σε €296 εκατ., αντανακλώντας το όφελος από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και την αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων από δάνεια. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 3μ.β. σε τριμηνιαία βάση, σε 223μ.β. το Δ’ τρίμηνο 2020. Το 2020, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, στα €1,107 εκατ. (-1,5% σε ετήσια βάση), παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση ΜΕΑ, ως αποτέλεσμα της αύξησης στα υπόλοιπα των εξυπηρετούμενων δανείων, της αυξημένης συμμετοχής της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO III) της ΕΚΤ ύψους €10,5 δισ., καθώς και της συνεχιζόμενης ανατιμολόγησης των καταθέσεων προθεσμίας κατά 41μ.β. σε ετήσια βάση.

Η διοίκηση σημειώνει ότι τα εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά €1,8 δισ. ή 14,0% σε ετήσια βάση σε €14,0 δισ. το 2020, αντανακλώντας εκταμιεύσεις δανείων προς επιχειρήσεις ύψους €3,9 δις. (+38,8% σε ετήσια βάση) κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι οποίες αντιστάθμισαν πλήρως την απομόχλευση του χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα σημείωσαν άνοδο της τάξεως του €1,0 δισ. ή 4,5% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα €23,8 δισ. το 2020.

Παρά την επιβολή γενικού απαγορευτικού, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €65 εκατ. το Δ’ τρίμηνο 2020 από €61 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας την ανάκαμψη των προμηθειών Λιανικής Τραπεζικής (+4,3% σε τριμηνιαία βάση). Σε επίπεδο έτους και παρά τους περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2019, σε €244 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής (+11,9% σε ετήσια βάση). H τελευταία αντανακλά τη σημαντική αύξηση των προμηθειών από συναλλαγές μέσω καρτών (+38,0% σε ετήσια βάση) και υπηρεσίες διαμεσολάβησης (+11,9% σε ετήσια βάση).

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €269 εκατ. το Δ’ τρίμηνο 2020, επωφελούμενα από μη επαναλαμβανόμενα κέρδη ύψους €250 εκατ. σχετιζόμενα με την ανταλλαγή υφιστάμενων ΟΕΔ που κατείχε η ΕΤΕ στο πλαίσιο δύο συναλλαγών που έλαβαν χώρα το Δεκέμβριο. Το 2020, τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ανήλθαν σε €1,098 εκατ., εκ των οποίων €765 εκατ. σχετίζονται με την ανταλλαγή υφιστάμενων ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών» τον Ιανουάριο (€515 εκατ.) και το Δεκέμβριο (€250 εκατ.) και €264 εκατ. απορρέουν από την πώληση ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση» τον Φεβρουάριο.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6,7% σε τριμηνιαία βάση, σε €199 εκατ. το Δ’ τρίμηνο 2020, λόγω εποχικότητας. Σε επίπεδο έτους, οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 4,4% σε ετήσια βάση, σε €768 εκατ., καθώς η εντυπωσιακή μείωση των δαπανών προσωπικού (-8,2% σε ετήσια βάση) και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων (-11,8% σε ετήσια βάση) αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των αποσβέσεων (+22,5% ή €27 εκατ. σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της μετάβασης στα μέσα του 2019 στο ΔΠΧΑ 16, λόγω της πώλησης του μειοψηφικού ποσοστού της ΕΤΕ στην Prodea.

Η αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού αντανακλά το όφελος από τη μείωση στον αριθμό των υπαλλήλων της Τράπεζας, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού του 2019, με τη συμμετοχή να ανέρχεται σε περίπου 1,100 εργαζόμενους, εκ των οποίων περίπου 300 αποχώρησαν σταδιακά εντός του Α’ τριμήνου 2020. Το Νοέμβριο, η Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή νέο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή να ανέρχεται σε περίπου 540 εργαζόμενους στο τέλος του 2020.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε €425 εκατ. το Δ’ τρίμηνο 2020, ήτοι 244μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, από €75 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020, αντικατοπτρίζοντας τις προβλέψεις απομείωσης σχετιζόμενες με τη συναλλαγή Frontier. Σε επίπεδο έτους, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε €1,060 εκατ., ήτοι 420μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, απορροφώντας το σύνολο των επισφαλών απαιτήσεων ως απόρροια της οικονομικής κρίσης του κορωνοϊού και της τιτλοποίησης Frontier. Εξαιρουμένων των εν λόγω προβλέψεων, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 108μ.β. το 2020.

Πηγή: news247.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER