Σάββατο, 06 Απριλίου 2024 11:11

Πρόγραμμα ΥΠΕΝ «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»- Ύψος ενισχύσεων και κριτήρια συμμετοχής

 

Με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα (CO2) -τουλάχιστον κατά 30% για κάθε επιχείρηση, το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ενισχύει οικονομικά επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, με σκοπό να αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις τους με ενεργειακά αποδοτικότερες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 105,6 εκατ. ευρώ, ενώ στις παρεμβάσεις που καλύπτει περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, τα ηλιακά συστήματα θέρμανσης, οι έξυπνες συσκευές μέτρησης ενέργειας και λοιπές που σχετίζονται με εξοικονόμηση ενέργειας.
Επιπλέον, καλύπτεται το κόστος που συνδέεται με υπηρεσίες, όπως η μεταφορά, η εγκατάσταση, η διαμόρφωση του νέου εξοπλισμού και ο ενεργειακός έλεγχος.

Επί της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα:
- Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ, με αντίστοιχο ποσοστό ενίσχυσης 50% (έως 10.000 ευρώ σε επιδοτήσεις).

- Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 25.000 ευρώ και αντίστοιχο ποσοστό ενίσχυσης 40% (έως 10.000 ευρώ σε επιδοτήσεις).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλες οι επιχειρήσεις -και οι ατομικές- υπό τις εξής προϋποθέσεις:
- Δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,
- Διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ,
- Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και
- Έχουν συσταθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Εξάλλου, στην ανακοίνωση του Υπουργείου, επισημαίνεται ότι:

1. Οι επιμέρους δαπάνες για τις υπηρεσίες έκδοσης του κάθε Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ανέρχονται, κατά μέγιστο, σε 400 ευρώ.

2. Οι δαπάνες που αφορούν σε υπηρεσίες ανέρχονται, κατά μέγιστο, στο 25% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

3. Οι δαπάνη συμβούλου της αίτησης ανέρχεται κατά μέγιστο στα 300 ευρώ και είναι επιλέξιμη στο 100% και πλέον του ποσού ενίσχυσης. Aφορά και στις αιτήσεις που έχουν, ήδη, υποβληθεί.

4. Απαιτείται να προσκομιστεί το 1ο ΠΕΑ (ή ο ενεργειακός έλεγχος) πριν την έναρξη της υλοποίησης και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και το 2ο ΠΕΑ (ή ο ενεργειακός έλεγχος) μετά την υλοποίηση, ώστε να τεκμηριώνεται η επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων CO2 τουλάχιστον κατά 30% και να καταβληθεί η ενίσχυση.

5. Για την ίδια εγκατάσταση στην οποία αναφέρεται το ΠΕΑ (ή ο ενεργειακός έλεγχος), δεν λαμβάνει χώρα άλλη χρηματοδότηση εξοικονόμησης ενέργειας για πρόγραμμα που αφορά στη δράση «Εξοικονομώ επιχειρώντας».

6. Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή (Εθνική ή Ευρωπαϊκή).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, καθώς και τα ενεργειακά πιστοποιητικά, για ένταξη στο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» έως τις 15 Απριλίου 2024, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr.


ΑΠΕ