Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020 20:16

Αιτήσεις για ενίσχυση αλιευτικών σκαφών

Γράφτηκε από τον
Αιτήσεις για ενίσχυση αλιευτικών σκαφών

Αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση μπορούν να υποβάλουν οι πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, καθώς δημοσιεύτηκε το σχετικό ΦΕΚ με την υπουργική απόφαση.

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, στην οποία τονίζεται: «Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3959Β/2020 η Υπουργική Απόφαση για «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», μέτρο 3.1.9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων: Είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα/εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν VMS και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη
θάλασσα, για τουλάχιστον 120 ημέρες, κατά τη διάρκεια των 2 ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας της υποβολής της αίτησης στήριξης. Διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια και ειδική άδεια αλίευσης (εφόσον
απαιτείται) σε ισχύ. Πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.
Οι ενισχύσεις παρέχονται σε δικαιούχους που: Συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ως γ) του άρθρου 10 του ΚΑΝ (ΕΕ) 508/2014 και συνυποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση. Δεν έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα/ή και δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. συμπληρώνοντας το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης».
Αναλυτικά το ύψος του ποσού ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα:

 

 
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ του α’ κύκλου ξεκίνησε από τις 25 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Οκτωβρίου στις 2 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διαχειριστική του ΕΠΑΛΘ στα τηλέφωνα: 213 1501186 και 213 1501184.

Κ.Μπ.


NEWSLETTER