Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023 20:43

Οδηγίες για διαχείριση αποβλήτων που παράγονται από τα δημόσια έργα

Γράφτηκε από την

 

Ο  Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΣΠΕΔΕ) του Νομού Μεσσηνίας ενημερώνει με ανακοίνωση τα μέλη του για την διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από τα δημόσια έργα

Η ανακοίνωση αναφέρει: « Μετά την έκδοση των νόμων ορίζεται ότι για την προστασία της φύσης, κάθε απόβλητο παραγόμενο κατά την διαδικασία κατασκευής των δημοσίων έργων, πρέπει να οδηγείται σε κατάλληλους χώρους και να μην διασπείρεται ανεξέλεγκτα καταστρέφοντας τη φύση.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δημοσίων έργων, τέτοια απόβλητα θεωρούνται τα προϊόντα εκσκαφής και τα υλικά (μπάζα) των κατεδαφίσεων κατασκευών.

Για το σκοπό αυτό, άρχισαν να ιδρύονται υπό την εποπτεία και την έγκριση του Οργανισμού Ανακύκλωσης ιδιωτικά κυρίως «συστήματα» τα οποία σκοπό έχουν να μεριμνούν για την ελεγχόμενη συγκέντρωση των απόβλητων που παράγονται από την κατασκευή των Δημοσίων έργων. Τα «συστήματα», Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΣΕΔ) όπως είναι το πλήρες όνομά τους, συνεργάζονται με «μονάδες επεξεργασίας και ανάκτησης», δηλαδή με άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες αδειοδοτούνται και αποστολή έχουν να δέχονται στο χώρο τους, τα παραγόμενα απόβλητα κατά τη φάση κατασκευής των έργων. Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης διαλογής και επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), είναι το πλήρες όνομά τους.

Εμείς οι εργολάβοι κατασκευαστές των δημοσίων έργων, εκ της ιδιότητας μας ως παραγωγοί αποβλήτων, (τα γαιώδη προϊόντα εκσκαφής που είναι καθαρότατο χώμα και είναι κατάλληλα ακόμα και για φυτικό χώμα, να τα ονομάζει ο νόμος απόβλητα, να μας υποχρεώνει να τα πηγαίνουμε στις μονάδες, να τις πληρώνουμε με αρκετά ευρώ το κυβικό, και αυτές με τη σειρά τους να μας τα πουλάνε, εάν θέλουμε να εκτελέσουμε μια εργασία επιχωμάτωσης, είναι άλλη ιστορία που θέλει μελέτη), ονομαζόμαστε «Διαχειριστές» και υποχρεωνόμαστε να οδηγούμε τα απόβλητα στις μονάδες. Πριν την έναρξη εργασιών των έργων, και προκειμένου να είναι δυνατή η απόθεση στις μονάδες, υποχρεωνόμαστε να συνάψουμε σύμβαση με τα «συστήματα» τα οποία έχουν υπό την εποπτεία τους τις «μονάδες», και να ενημερώνουμε τις αναθέτουσες αρχές (Δήμους και Περιφέρεια), υποβάλλοντας στοιχεία για την διαχείριση των αποβλήτων, προκειμένου να γνωρίζουν που καταλήγουν αυτά.

Στον νομό μας δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή τρία τέτοια «συστήματα» και υπό την εποπτεία αυτών έχουν δημιουργηθεί αρκετές διάσπαρτες «μονάδες» σε όλη την εδαφική έκταση του Νομού ώστε να είναι δυνατή η απόθεση των αποβλήτων μας σε αυτές, με σχετικά μικρές αποστάσεις από τα έργα και αυτό είναι θετικό. Καθημερινά υπάρχει ενδιαφέρον για δημιουργία νέων συστημάτων και μονάδων, και σιγά σιγά δημιουργείται ένα πυκνό δίκτυο στο νομό μας

Ο Σύνδεσμός μας, ως υπεύθυνος συνδικαλιστικός φορέας και εκφραστής των συμφερόντων των εργολάβων του Νομού, προτείνει στους συναδέλφους εργολάβους δημοσίων έργων, αλλά και στους άλλους συναδέλφους που εκτελούν ιδιωτικά έργα, όταν πρόκειται να υπογράψουν σύμβαση διάθεσης αποβλήτων, να επιλέγουν το «σύστημα» που θεωρούν ότι τους εξυπηρετεί καλύτερα για την εκτέλεση της υποχρέωσής τους δηλαδή της διάθεσης των παραγόμενων απόβλητων, κάνοντας σχετική «έρευνα αγοράς», μελετώντας τους όρους των συμβάσεων, την τιμολογιακή τους πολιτική, τους όρους πληρωμής του συστήματος για την υπηρεσία που τους παρέχει, και γενικότερα όλες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν από μία τέτοια σύμβαση. Φυσικά δεν εμποδίζονται να συνάψουν σύμβαση με περισσότερα από ένα συστήματα, ακόμη και με όλα, διαμοιράζοντας τα απόβλητα σε περισσότερες μονάδες αν αυτό εξυπηρετεί γεωγραφικά τα έργα τους.»