Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2011 17:01

Το Σωματείο ΑμεΑ Λακωνίας για τη διανομή τροφίμων

Γράφτηκε από την

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, που υλοποιείται από την Διεύθυνση Γεωργίας, ενημερώνουμε τα μέλη του Σωματείου ΑμεΑ Ν. Λακωνίας για τα εξής:
Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν χωρίς παρεκλίσεις τα τελευταία χρόνια, τα απαραίτητα έγγραφα που κάθε μέλος πρέπει να προσκομίσει στο γραφείο του Σωματείου μας το συντομότερο είναι τα ακόλουθα:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2. Υπεύθυνη δήλωση που θα εκφράζει την επιθυμία του μέλους να συμμετάσχει στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων.
Σημείωση: Για τα ακόλουθα έγγραφα απαιτείται να προσκομιστούν φωτοαντίγραφα επικυρωμένα για τη γνησιότητα τους.
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό από την αρμόδια υγειονομική αρχή (ασφαλιστικό φορέα) που χαρακτηρίζει την πάθηση του μέλους και το ποσοστό αναπηρίας.
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος προηγούμενου έτους.
Σημείωση:
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή η σύζυγός του δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης,  απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Το γραφείο του Σωματείου μας λειτουργεί, κάθε Πέμπτη και Σάββατο από τις 10:00 - 13:00.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο του γραφείου 27310-83335

Από τη διοίκηση του Σωματείου ΑμεΑ Λακωνίας


NEWSLETTER