Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011 21:57

Μεγάλο ενδιαφέρον για επιδότηση ενοικίου - άρχισε η υποβολή αιτήσεων

Γράφτηκε από την
Μεγάλο ενδιαφέρον για επιδότηση ενοικίου - άρχισε η υποβολή αιτήσεων

Με μεγάλη προσέλευση ενδιαφερομένων ξεκίνησε χθες και στο ΚΕΠ Καλαμάτας η υποβολή των δικαιολογητικών  για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Στα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται αποκλειστικά στα ΚΕΠ μέχρι τις 29 Ιουλίου, περιλαμβάνεται το μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ, ενώ το γενικό εισοδηματικό κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι μέχρι 12.000 ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά την επιδότηση ενοικίου του 2009 και φέτος τα εισοδηματικά κριτήρια αλλά και οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις είναι αυστηρότερα. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις αν τα έγγραφα που προσκομίζονται δεν είναι τα πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα.
Περιληπτικά το πακέτο της αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει: 1) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3) μισθωτήριο συμβόλαιο στο όνομα του αιτούντος, κατατεθειμένο και θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ μέχρι 31-12-2009, 4) υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή, όπου θα αναφέρεται το ακίνητο στο οποίο αφορά το μισθωτήριο συμβόλαιο, το χρονικό διάστημα της ενοικίασης, ότι η κατοικία δεν έχει ενοικιαστεί σε άλλο πρόσωπο, ότι τα εισοδήματα που προέρχονται από το συγκεκριμένο ακίνητο έχουν περιληφθεί στη φορολογική του δήλωση.
Ακόμη, στο πακέτο της αίτησης περιλαμβάνεται: 5) εκκαθαριστικό σημείωμα οικον. έτους 2010 και των δύο συζύγων, 6) έντυπο Ε9 του 2005 που κατατέθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ για την περιουσιακή  κατάσταση καθώς και επομένων ετών μέχρι και το έτος 2010, εφόσον υπήρξε μεταβολή (ισχύει για όσους υποχρεούνται σε υποβολή εντύπου Ε9), 7) το σύνολο ημερομισθίων ασφαλισμένου, 8) πράξη συνταξιοδότησης (από συνταξιούχους) η οποία θα αναφέρει επίσης εάν στη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας είχαν γίνει κρατήσεις για τον Ο.Ε.Κ., 9) λογαριασμός ΔΕΗ ή επίσημο αντίγραφο λογαριασμού από την ΔΕΗ, 10) φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2010 (για τα εισοδήματα του 2009).
Για τους αλλοδαπούς δικαιούχους που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τους ομογενείς από τρίτες χώρες, απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά.
Ν.Κ.


NEWSLETTER