Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011 19:06

Σεμινάρια υποστήριξης της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών πραγματοποιούνται στο Ναύπλιο

Γράφτηκε από την

Στο Ναύπλιο, πραγματοποιούνται στις 23-24 Ιουνίου 2011 (ΤΕΔΚ Αργολίδας), τα Σεμινάρια για την Επιμόρφωση των μελών των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και του προσωπικού των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Τα Σεμινάρια αποτελούν μέρος μιας σειράς ολοκληρωμένων δράσεων του Έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)», που υλοποιείται από την Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Συνοχής και Ανάπτυξης-ΕΠΕΚΣΑ σε συνεργασία με τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2009 (Δράση 1.4/09) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους.
Το συνολικό Έργο αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και επιμόρφωσης στη διοίκηση των ΣΕΜ, καθώς και στους δημοτικούς υπαλλήλους που εμπλέκονται στην οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων, με στόχο την ενίσχυση και εξέλιξή τους σε ένα λειτουργικά χρήσιμο θεσμό των ΟΤΑ.
Στη σημερινή εποχή επικρατεί σ’ όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου μια νέα διαπολιτισμική πραγματικότητα, που δημιουργεί πρωτόγνωρες προκλήσεις τόσο για την Αυτοδιοίκηση, όσο και για την τοπική κοινωνία. Τα Συμβούλια Ένταξης των Μεταναστών είναι μια σημαντική ευκαιρία για τη συμμετοχή και την ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική κοινωνία και στο δημόσιο διάλογο.
Τα ΣΕΜ αποτελούν ένα νέο συμβουλευτικό όργανο σε επίπεδο Δήμου, το οποίο θεσμοθετήθηκε βάσει του Άρθρου 78 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». Συγκροτούνται ως ένα αντιπροσωπευτικό σώμα, που παρέχει θεσμικό βήμα συμμετοχής τόσο για τους εκλεγμένους εκπροσώπους, όσο και για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών σε κάθε Δήμο. Έργο των ΣΕΜ είναι η καταγραφή και η διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες - που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου - ως προς την ενεργό και ισόρροπη συμμετοχή τους στα κοινά, την αποτελεσματική επαφή τους με δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, καθώς και την προώθηση της ενταξιακής τους διαδικασίας.
Η αποτελεσματική υποστήριξη της λειτουργίας των ΣΕΜ αφορά:
στη μεθοδολογία και τεχνογνωσία για τη σύσταση των ΣΕΜ,
στη σύνταξη Κανονισμού Σύστασης & Λειτουργίας,
στην εκπόνηση Οδηγού εφαρμογής της σύστασης και λειτουργίας των ΣΕΜ,
στην καθημερινή συμβουλευτική των διοικήσεων των ΣΕΜ και των εμπλεκομένων υπαλλήλων και
στην έκδοση Οδηγού καλών πρακτικών.
Ειδικά για την υποστήριξη των δημοτικών υπάλληλων – εμπλεκομένων στα ΣΕΜ, που θα κληθούν να οργανώσουν τη λειτουργία τους και να υλοποιήσουν τις τοπικές δράσεις ένταξης των μεταναστών, αναφορικά με τη συγκρότηση των Συμβουλίων, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται 13 σεμινάρια σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Μέσα από την επιμόρφωσή τους, θα αποκτήσουν πλήρη και ολοκληρωμένη αντίληψη για το ζήτημα της συμμετοχής στα κοινά και εκπροσώπησης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αναγνωρίζοντας σε βάθος τα οφέλη που προκύπτουν τόσο για τους ίδιους, όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Η εκπαιδευτική διαδικασία συμπεριλαμβάνει και κατάρτιση μέσω e-learning. Στους καταρτιζόμενους θα διανεμηθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων αναφορικά με τους όρους και τις δυνατότητες ενεργούς συμμετοχής στην κοινότητα, διαπολιτισμικής συνεργασίας, καθώς και συγκρότησης των θεσμών.
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο διακρίνεται σε 4 βασικές θεματικές ενότητες:
Σύγχρονες Μεταναστευτικές Ροές
Συμμετοχή στα κοινά και μετανάστευση
Το πλαίσιο του «Καλλικράτη» και οι κοινότητες των Μεταναστών: ο ρόλος των ΣΕΜ
Αξιοποίηση της πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες στα Σεμινάρια θα αποκτήσουν το μεθοδολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο και θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται περίπλοκες καταστάσεις, αλλά και να προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες, μέσα στο σύνθετο περιβάλλον της εκπροσώπησης και συνεργασίας διακριτών ομάδων των τοπικών κοινοτήτων.
Τέλος, το Έργο αφορά και στην αξιοποίηση της πολύτιμης εμπειρίας όσον αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία των ΣΕΜ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την ανάδειξη πρότυπων παραδειγμάτων συμμετοχής στα κοινά, καθώς και τη δικτύωση και συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, τα οποία συμβάλλουν έμπρακτα στην ορθή θεμελίωση του νέου θεσμού σε τοπικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου στην Αθήνα και Διεθνές Συνέδριο Καλών Πρακτικών σχετικά με το θεσμό των ΣΕΜ, ενώ η προβολή της ευρωπαϊκής εμπειρίας γίνεται και μέσα από την καταγραφή και αποτύπωσή της σε έναν Οδηγό Καλών Πρακτικών.

NEWSLETTER