Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2012 20:48

Συνεργασία Πανεπιστημίων Πελοποννήσου - Αιγαίου για κοινά τμήματα και μεταπτυχιακά

Κοινή συνεδρίαση των πρυτανικών αρχών των Πανεπιστημίων Πελοποννήσου και Αιγαίου έγινε την Τρίτη, στην Πρυτανεία του πρώτου. Στη συνεδρίαση, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μετείχαν ο πρύτανης καθηγητής Θ. Παπαθεοδώρου, οι αντιπρυτάνεις καθηγητής Κ. Γεωργιάδης και αναπληρωτής καθηγητής Κ. Μασσέλος, και ο καθηγητής Δ. Κλάδης - ενώ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο πρύτανης καθηγητής Π. Τσάρτας και η αντυπρύτανις καθηγήτρια Α. Δημητρακοπούλου.
Οι πρυτανικές αρχές επικεντρώθηκαν στην ανάγκη συγκεκριμενοποίησης των πεδίων συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων με βάση το σχετικό πρωτόκολλο που έχει ήδη υπογραφεί. Περαιτέρω νέες συνεργασίες προγραμματίζεται να αναπτυχθούν στα επιστημονικά πεδία των τμημάτων α) Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, β) Οικονομικών Επιστημών και γ) Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε ζητήματα Τουρισμού/Οικονομίας Τουρισμού και ΜΒΑ.
Οι δύο πλευρές διαπίστωσαν ότι υπάρχει κοινό ενδιαφέρον για συνεργασία τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Σε προπτυχιακό επίπεδο προτάθηκε η διερεύνηση του ενδεχομένου δημιουργίας ενός νέου προγράμματος σπουδών σε ζητήματα τουρισμού, καθώς και η ανταλλαγή διδασκόντων για την κάλυψη ακαδημαϊκών αναγκών των δύο ιδρυμάτων. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, διερευνάται το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κοινού διεθνούς προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
Επίσης, διαπιστώθηκαν αντιστοιχίες μεταξύ των τμημάτων και των γνωστικών αντικειμένων που αυτά θεραπεύουν - οι οποίες διευκολύνουν την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων. Τέλος, τα δύο μέρη αποφάσισαν να αναπτύξουν κοινές δράσεις αναζήτησης και αξιοποίησης καλών πρακτικών μεταξύ των δύο πανεπιστημίων (benchmarking). Οι δράσεις αυτές μπορούν να αναπτυχθούν κατ' αρχήν στους ακόλουθους τρεις άξονες: α) καλές πρακτικές σε θέματα πανεπιστημιακής διοίκησης και διακυβέρνησης (governance, leadership, management), β) καλές πρακτικές σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, γ) καλές πρακτικές σε θέματα ανταλλαγής φοιτητών και προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.