Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 20:13

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Νέο μεταπτυχιακό για τον Βυζαντινό Κόσμο

Γράφτηκε από την
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Νέο μεταπτυχιακό για τον Βυζαντινό Κόσμο

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝΕΒΥΠ), «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό», καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη 50 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Οι σπουδές οδηγούν στο αντίστοιχο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3180 B΄/02-08-2018). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10 Αυγούστου. Αναλυτικές πληροφορίες, στον ιστοχώρο του Τμήματος Φιλολογίας: phil.uop.gr και στον ιστοχώρο του ΙΝΕΒΥΠ: http://inevyp.kalamata.uop.gr

 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

∙ Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (υπόδειγμα συνημμένο).

∙ Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Τα πτυχία ομοταγών ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την πράξη αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

∙ Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

∙ Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η τυχόν διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία καθώς και η τυχόν επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

∙ Πιστοποιητικό κατοχής κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας επιπέδου Β2 (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής) ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό, η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται μετά από εξέταση από ειδική επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κλπ., εφόσον υπάρχουν.

∙ Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.

∙ Δύο συστατικές επιστολές.

∙ Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

∙ Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 4 Μαΐου έως και 10 Αυγούστου στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Παλαιό Στρατόπεδο-Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα με την ένδειξη για το ΠΜΣ «Βυζαντινός Κόσμος», τηλ. 27310 28833, 27210 65132, 6932-305407, e-mail: inevyp@uop.gr, pmsbyzantinoskosmos@gmail.com. Ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9.30 π.μ.-1 μ.μ.) στην ανωτέρω διεύθυνση με συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών το αργότερο έως και την 10η Αυγούστου.

Στερούνται δικαιώματος συμμετοχής στο ΠΜΣ όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι παράλληλα σε άλλο ΠΜΣ.


NEWSLETTER