Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014 21:19

Με απόφαση Τατούλη: Εκτός ΕΣΠΑ η προμήθεια των νέων ασθενοφόρων

Γράφτηκε από τον
Με απόφαση Τατούλη: Εκτός ΕΣΠΑ η προμήθεια των νέων ασθενοφόρων

Ατύχησε… το ΕΚΑΒ Πελοποννήσου με το ΕΣΠΑ. Δε θα πάρει καινούργια ασθενοφόρα μέσω του προγράμματος της Περιφέρειας και πάει για το επόμενο.

Ο περιφερειάρχης Π. Τατούλης ανακάλεσε με πρόσφατες αποφάσεις του, δύο αποφάσεις ένταξης στο ΠΕΠ του ΕΣΠΑ για την προμήθεια ασθενοφόρων, αν και η μία είχε εγκριθεί από το Φεβρουάριο του 2011.
Ειδικότερα, ο κ. Τατούλης αποφάσισε «την ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 254 02/02/2011 απόφασης ένταξης της πράξης "Προμήθεια 10 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου" με κωδικό ΟΠΣ "304433" διότι: Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της πράξης και την περιοδική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησής της, διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις, μεγαλύτερες των 6 μηνών σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο. Ειδικότερα διαπιστώθηκαν τα εξής: Η υλοποίηση του έργου δεν ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στην απόφαση ένταξης. Συγκεκριμένα, ενώ το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης, προβλεπόταν να ολοκληρωθεί έως 19-07-2013, μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και δεν έχει υπογραφεί σύμβαση. Λόγω της σημασίας του έργου στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020, καλείστε να επανυποβάλετε το έργο για αξιολόγηση, προκειμένου να εξετασθεί εκ νέου, η δυνατότητα χρηματοδότησης».
Η δεύτερη απόφαση αφορά την «ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 4488/2012 03/01/2013 απόφασης ένταξης της πράξης "Προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου", με κωδικό ΟΠΣ "399646", διότι: Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της πράξης και την περιοδική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησής της, διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο».


NEWSLETTER