Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2021 12:30

Μεσσηνία: Πρόσκληση για νέους αγρότες για την μεταβατική περίοδο 2021 και 2022

Γράφτηκε από την
Μεσσηνία: Πρόσκληση για νέους αγρότες για την μεταβατική περίοδο 2021 και 2022

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης της εγκατάστασης νέων γεωργών και ένταξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η 3η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Π.Α.Α. κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4704/11-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΓΕ4653ΠΓ-ΞΞΖ) απόφαση του γ.γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στόχος του υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Δικαιούχοι είναι φυσικά (ηλικίας 18 έως 41 ετών) και νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων του άρθρου 5 της πρόσκλησης.

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης, να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 και να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 6 της πρόσκλησης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται το χρονικό διάστημα από 12 Νοεμβρίου έως 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 μέσω ηλεκτρονικής υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Η οικονομική στήριξη για την πρώτη εγκατάσταση των νέων γεωργών κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ, ανάλογα με την κατεύθυνση της καλλιέργειας/εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις.

Η αναλυτική πρόσκληση καθώς και η υπ’ αρ. 3764/24-9-2021 (ΑΔΑ: Ψ36Ψ4653ΠΓ-ΗΑΦ) υπουργική απόφαση με την αναλυτική περιγραφή του υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” είναι διαθέσιμες στους διαδικτυακούς τόπους www.agrotikianaptixi.gr/, www.diavgeia.gov.gr .

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας, στα γραφεία 227 και 232 (β’ όροφος Διοικητήριο, Καλαμάτα) και στα τηλέφωνα 2721361227, -24, -23.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER