Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021 08:20

Οι νέες υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης για επιδοτήσεις

Γράφτηκε από την
Οι νέες υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης για επιδοτήσεις

Τις νέες υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης για τη λήψη της βασικής ενίσχυσης χωρίς εξαιρέσεις και για τους μικρούς καλλιεργητές δημοσίευσε και επίσημα η Κομισιόν.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ιστοσελίδα agronews.gr: "Οι νέες υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης έχουν ως εξής:

1) Διατήρηση των μόνιμων λειμώνων βάσει της αναλογίας των μόνιμων λειμώνων σε σχέση με τη γεωργική έκταση σε εθνικό, περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο ομάδας εκμεταλλεύσεων ή σε επίπεδο εκμετάλλευσης σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2018 μέγιστη μείωση της τάξης του 5% σε σύγκριση με το έτος αναφοράς.

2) Προστασία των υγροτόπων και των τυρφώνων. Τα κράτη-μέλη μπορούν να προβλέπουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ ότι η εν λόγω δέσμευση θα εφαρμόζεται μόνο από το έτος υποβολής αιτήσεων το 2024 ή το 2025. Τα κράτη-μέλη, κατά τον καθορισμό του προτύπου, διασφαλίζουν ότι στη σχετική γη μπορεί να διατηρηθεί γεωργική δραστηριότητα κατάλληλη για τον χαρακτηρισμό της γης ως γεωργικής έκτασης.

3) Απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας.

4) Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων. Σε περιοχές με σημαντικά αυλάκια ξήρανσης και αρδευτικά αυλάκια, τα κράτη-μέλη μπορούν να προσαρμόζουν, εάν τούτο είναι δεόντως δικαιολογημένο για τις εν λόγω περιοχές, το ελάχιστο πλάτος σύμφωνα με συγκεκριμένες τοπικές περιστάσεις.

5) Διαχείριση του οργώματος για τη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης και διάβρωσης του εδάφους, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη την κλίση του εδάφους.

6) Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους για την αποφυγή ακάλυπτου εδάφους σε περιόδους που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες.

7) Αμειψισπορά σε αρόσιμη γη, εκτός από καλλιέργειες που καλλιεργούνται κάτω από το νερό. Τα κράτη-μέλη μπορούν να εξαιρούν από την υποχρέωση βάσει αυτού του προτύπου εκμεταλλεύσεις: α) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό αγρανάπαυση, καλλιεργείται με καλλιέργειες ψυχανθών ή υπόκειται σε συνδυασμό των χρήσεων αυτών, β) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης αποτελεί μόνιμο λειμώνα, χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας ή υπόκειται σε συνδυασμό των εν λόγω χρήσεων ή γ) με έκταση αρόσιμης γης έως 10 εκτάρια.

8) Ελάχιστο ποσοστό τουλάχιστον 4% της αρόσιμης γης σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης που διατίθεται σε μη παραγωγικές περιοχές και χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση.

9) Απαγόρευση της μετατροπής ή άροσης των μόνιμων λειμώνων που έχουν χαρακτηριστεί ως περιβαλλοντικά ευαίσθητοι μόνιμοι λειμώνες σε περιοχές του δικτύου Natura 2000".


NEWSLETTER