Κυριακή, 10 Απριλίου 2022 08:49

Πρόγραμμα επενδύσεων στην πράσινη γεωργία

Γράφτηκε από την
Πρόγραμμα επενδύσεων στην πράσινη γεωργία

 

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 98.111.000 ευρώ.

Στόχος του υποέργου είναι η υλοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι συλλογικά σχήματα, οργανώσεις παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία.

Ενδεικτικά, οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν την αγορά εξοπλισμού, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών ΤΠΕ και τη γεωργία ακριβείας, δαπάνες για δημιουργία αλυσίδων αξίας καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται για τις ΜΜΕ στο 0,5 εκατ. ευρώ και ο μέγιστος στα 10 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται στο 50% και στο 75% για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ΜΜΕ) που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή.

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 23 Μαΐου και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Το ποσό των 98.111.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:

α) Ποσό 58.866.600 ευρώ (ποσοστό 60%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από συλλογικούς φορείς.

β) Ποσό 39,244,400 ευρώ (ποσοστό 40%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από νομικές οντότητες.

 

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:

Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις.

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.

Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ.

Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση.

Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων».

Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή.

Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων.


NEWSLETTER