Παρασκευή, 26 Απριλίου 2019 18:06

Στο “Φιλόδημος ΙΙ” τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία

Γράφτηκε από την
Στο “Φιλόδημος ΙΙ” τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία

Με 20.000.000 ευρώ χρηματοδοτεί το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ”, τη σύνταξη ή επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων.

Δικαιούχοι, σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιοποίησε το υπουργείο -και η οποία εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας “Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος”-, είναι τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, αλλά και οι δήμοι στους οργανισμούς των οποίων περιλαμβάνονται Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία. Ως προθεσμία λήξης υποβολής των σχετικών αιτημάτων ορίζεται η 31 Οκτωβρίου 2019.

Διευκρινίζοντας το υπουργείο επισημαίνει ότι η εν λόγω πρόσκληση αφορά “τη σύνταξη ή επικαιροποίηση τεχνικών μελετών, μελετών στρατηγικού σχεδιασμού και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επέκταση, βελτίωση και συντήρηση των λιμενικών υποδομών” με στόχο την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων ή Γραφείων, ενώ το πρόγραμμα έχει ορίζοντα υλοποίησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δικαιούχων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης προβλέπονται:

α) Μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού, όπως Πρόγραμμα Εργων Ανάπτυξης Λιμένων (ΠΕΑΛ) και Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan)

β) Τεχνικές Μελέτες, όπως μελέτη στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μελέτη οριοθέτησης χερσαίων και εξομοιούμενων ζωνών λιμένα, λοιπές μελέτες που αφορούν στη βελτίωση και επέκταση των λιμενικών υποδομών (οριστικές μελέτες, τοπογραφικές, στατικές, ακτομηχανικές, γεωτεχνικές, ηλεκτρομηχανολογικές, μελέτες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ κ.λ.π)

γ) Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, με την προϋπόθεση σε αυτές να μην περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελετών.

Το υπουργείο τονίζει, παράλληλα, ότι “οι προτεινόμενες δράσεις θα πρέπει να διακρίνονται από μία ολιστική προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων και κάλυψης αναγκών μιας λιμενικής υποδομής”, παρατηρώντας ότι το εν λόγω πρόγραμμα “λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, Ειδικών Αναπτυξιακών), με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από αυτά”.

Καταλήγοντας το υπουργείο σημειώνει Τέλος, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν εντάσσονται δράσεις, α) που είναι ήδη ενταγμένες για χρηματοδότηση σε άλλα προγράμματα, β) που έχουν τη δυνατότητα άμεσης ένταξης σε άλλα προγράμματα.


NEWSLETTER