Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012 08:46

Το υπουργείο απέρριψε την προσφυγή για το βιοαέριο στην Μπέρμπερη Μαντινείας

 

"Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος», υποστηρίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος Ευάγγελος Λιβιεράτος και με απόφασή του απορρίπτει τις προσφυγές σωματείων και πολιτών κατά της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη μονάδα βιοαερίου στην ‘’Μπέρμπερη’’ Μαντινείας στο Δήμο Τρίπολης. Πρόκειται για το θέμα που είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και είχε οδηγήσει σε πρωτόγνωρες σκηνές βίας με παρέμβαση δυνάμεων των ΜΑΤ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στις 5 Απριλίου. Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις 25 Ιουλίου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την επίμαχη μονάδα και ο υπουργός για ουσιαστικούς και τυπικούς λόγους απέρριψε τις προσφυγές κατά της συγκεκριμένης απόφασης, που είχαν υποβληθεί από το σωματείο ‘’Αγωνιστική Κίνηση για το περιβάλλον - Μαντινεία’’ και κατοίκους της περιοχής (Φώτιος Ρωμιός και άλλοι)

Στον πιο σοβαρό λόγο απόρριψης ο υπουργός αναφέρει χαρακτηριστικά: «Απορριπτέος ως αβάσιμος κρίνεται ο αορίστως προβαλλόμενος ισχυρισμός που αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υπό κρίση δραστηριότητας με συνέπεια την έλλειψη νομιμότητας της προσβαλλόμενης απόφασης και ειδικότερα στην ασυμβατότητα της μονάδας επειδή δραστηριοποιείται σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Και τούτο διότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 7 του νόμου 3851/2010 σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ. Συνεπώς δεν ευρίσκουν νόμιμο έρεισμα οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί ότι η λειτουργία της υπό κρίση μονάδας θα έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της τοπικής αγροτικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας, την εξαφάνιση του αγροτικού εισοδήματος λόγω δυσφήμισης, τη μείωση της αξίας της γης και των οικιών, την παρεμπόδιση της απορροής των υδάτων και τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από τα λύματα, καθόσον η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας (απόβλητα πλούσια σε οργανικό φορτίο προερχόμενα από χοιροτροφικές μονάδες, σφαγεία, οινοποιεία και τυροκομικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής, υπό τους όρους και τους περιορισμούς της προσβαλλόμενης ΑΕΠΟ (απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων) συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος".

Ο κ. Λιβιεράτος απορρίπτει τις προσφυγές, υποστηρίζοντας ακόμα ότι: Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες ενημέρωσης και δημοσιοποίησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν πάσχει η προσβαλλόμενη απόφαση επειδή το Περιφερειακό Συμβούλιο δε γνωμοδότησε εντός της προθεσμίας. Η οριοθέτηση του παρακείμενου ρέματος έχει τεθεί ως όρος – απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας της μονάδας, όπως και ο εφοδιασμός της μονάδας με άδεια επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.