Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2019 08:57

3 εκ. ευρώ για αποκατάσταση ζημιών σε Μεσσήνη και Πύλο

Γράφτηκε από την
3 εκ. ευρώ για αποκατάσταση ζημιών σε Μεσσήνη και Πύλο

Με απόφασή του ο υπουργός Υποδομών Κώστας Αχ. Καραμανλής ενέκρινε τη δέσμευση ποσού 3 εκ. ευρώ για τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης ζημιών σε λιμένες των Δήμων Πύλου - Νέστορος και Μεσσήνης, από τη θεομηνία της 29-9-2018.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού, “η παραπάνω πίστωση που εγκρίνεται περιορίζεται αυτομάτως στο ποσό του συμφωνητικού της εργολαβίας που θα προκύψει, με αντίστοιχη προσαρμογή του ΦΠΑ, των απρόβλεπτων και της αναθεώρησης στο ποσό της σύμβασης και αναλογικά για κάθε ενάριθμο έργο. Εγκρίνουμε τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 και με σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016). Ορίζουμε ως αναθέτουσα και προϊσταμένη Αρχή τη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως διευθύνουσα υπηρεσία την ΕΥΔΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Εξουσιοδοτούμε τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών, για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισμού και τις τυχόν επαναλήψεις του”.

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ότι “κρίνεται απολύτως αναγκαία η υλοποίηση του έργου, ώστε να αντιμετωπισθούν και να αποκατασταθούν άμεσα και άρτια όλες οι προκληθείσες βλάβες που προξενήθηκαν από τη θεομηνία της 29-9-2018 στους λιμένες του θέματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία αυτών με ασφάλεια”.


NEWSLETTER