Σάββατο, 08 Δεκεμβρίου 2012 01:48

Αρνητική γνωμοδότηση για λιγνιτωρυχείο στο Χωματερό από το ΤΕΕ Πελοποννήσου

Γράφτηκε από την
Αρνητική γνωμοδότηση για λιγνιτωρυχείο στο Χωματερό από το ΤΕΕ Πελοποννήσου

Αρνητικά γνωμοδοτεί το ΤΕΕ Πελοποννήσου για τη λειτουργία λιγνιτωρυχείου στο Χωματερό. Η γνωμοδότηση αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα και ουσιαστικά αποτρέπει τη δημιουργία λιγνιτωρυχείου στην Ανατολική Πυλία, αφού είναι αδύνατη η επένδυση χωρίς τεχνοκρατική νομιμοποίηση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΕΕ Πελοποννήσου γνωμοδοτεί αρνητικά επειδή διαπιστώνει πολλές ελλείψεις στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). 

Αναλυτικά η ανακοίνωση -την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου Παναγιώτης Μουντανέας και ο γραμματέας  Σωτήρης Μποζιονέλος- έχει ως εξής: 

«H αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου, στην 14η τακτική συνεδρίαση, αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Την παρουσίαση από τον επιμελητή της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος Μεσσηνίας του πορίσματος της επιτροπής για το θέμα της εξόρυξης λιγνίτη στην περιοχή Χωματερού Μεσσηνίας. 

2. Το γεγονός ότι το πόρισμα που παρουσιάστηκε είναι προϊόν διεξοδικής και διεπιστημονικής θεώρησης του θέματος από την μόνιμη επιτροπή περιβάλλοντος σε δύο κοινές συνεδριάσεις της με τη νομαρχιακή επιτροπή ΤΕΕ Μεσσηνίας και με την συμμετοχή σε αυτές μηχανικών διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων (χημικών, μηχανολόγων, αρχιτεκτόνων-πολεοδόμων, μεταλλειολόγων, τοπογράφων, πολιτικών μηχανικών κ.ά.)

3. Τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκμετάλλευση από την οποία διαπίστωσε ότι: 

• Η δράση αφορά την εκμετάλλευση ενός μικρού ποσοστού του κοιτάσματος και δεν γίνεται αναφορά στο σύνολό του. Επίσης δεν έχει μελετηθεί ο υπαρκτός κίνδυνος καταστροφής του υπολοίπου κοιτάσματος από ενδεχόμενη εισροή υπόγειων υδάτων σε αυτό και δεν προτείνονται μέτρα ή έργα αντιμετώπισης του κινδύνου αυτού.

• Δεν αξιοποιείται η εμπειρία από παλαιότερες εκμεταλλεύσεις του κοιτάσματος βάσει στοιχείων του ΙΓΜΕ και δεν γίνεται αξιολόγηση του κινδύνου εισροής στο κοίτασμα ποσοτήτων θαλάσσιου νερού.

• Δεν αναφέρεται τίποτα για τα υπόλοιπα ορυκτά που υπάρχουν (καολίνης, άργιλος κ.λπ.) και για την αξιοποίησή τους.

• Δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς το σπουδαίο ζήτημα της ευστάθειας των πρανών των ορυγμάτων αφού οι κλίσεις που θεωρεί η μελέτη είναι τέτοιες που μόνο μετά από γεωτεχνική έρευνα και διαπίστωση αυξημένων μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους θα μπορούσαν να εφαρμοστούν.

• Δεν υπάρχει υδραυλική μελέτη απορροής των επιφανειακών υδάτων ούτε μελέτη οριοθέτησης της φυσικής λειτουργίας του ρέματος που εμπίπτει στον χώρο επέμβασης.

• Δεν αναφέρεται στη μελέτη ποιος θα είναι ο καταναλωτής του λιγνίτη. Το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο για την εκτίμηση του συνόλου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εξόρυξης και των συνοδών δράσεων.

• Δεν έχει μελετηθεί το θέμα της μεταφοράς του λιγνίτη από τις θέσεις απόληψης στον προορισμό του και δεν έχουν προσδιοριστεί τα προβλήματα που θα επιφέρει ο πρόσθετος κυκλοφοριακός φόρτος λόγω αυτών των μεταφορών στις περιοχές που διασχίζει το οδικό δίκτυο που θα χρησιμοποιηθεί. Επίσης δεν έχουν αξιολογηθεί οι επιπτώσεις της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου με βαριά οχήματα και χαμηλές ταχύτητες στον συνολικό φόρτο και η ενδεχόμενη υποβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών του οδικού δικτύου.

• Δεν έχει γίνει επαρκής αναφορά στις διανοίξεις οδών για την πρόσβαση στο ορυχείο ούτε υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση για αυτές.

• Δεν γίνεται αναφορά στα ζητήματα της τροφοδοσίας και της συντήρησης του στόλου των μηχανημάτων εξόρυξης και μεταφοράς ούτε προσδιορίζεται με όρους οργάνωσης εργοταξίου ο αριθμός και το είδος τους.

• Δεν εντοπίζεται ο αποθεσιοθάλαμος των αδρανών προϊόντων εκσκαφών.

• Δεν γίνεται ειδική αναφορά στην γειτνίαση με την περιοχή Natura ούτε στο γεγονός της ύπαρξης κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου σε απόσταση μικρότερη των χιλίων μέτρων.

• Δεν έχει αξιολογηθεί το γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή του ορυχείου αξιοποιείται στον πρωτογενή και στον τριτογενή τομείς της παραγωγής (γεωργία, τουρισμός) σε ικανοποιητικό βαθμό και με καλές προοπτικές ούτε έχει εξετασθεί το μείζον ζήτημα της συμβατότητας της δράσης του λιγνιτωρυχείου με τις δράσεις αυτές.

• Δεν αναλύεται και δεν τεκμηριώνεται η τήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, που είναι εκ των ων ουκ άνευ όταν πρόκειται για τέτοιας κλίμακας και είδος δράσεις. Ως δράση δεν εννοείται μόνο η εξόρυξη του λιγνίτη αλλά και η μεταφορά καθώς και η καύση του. 

4. Την απουσία από τη μελέτη πιστοποιητικών ενδιαφέροντος της ΔΕΗ για αγορά του λιγνίτη και άρα της ασάφειας ως προς τον προορισμό και τον τόπο και τρόπο καύσης.

5. Το γεγονός ότι ο υφιστάμενος χωροταξικός σχεδιασμός της περιφέρειας Πελοποννήσου και της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας δεν προβλέπει την συγκεκριμένη χρήση γης για αυτήν την περιοχή και έτσι δεν διασφαλίζεται η συμβατότητα με τις δεδομένες και υπάρχουσες προοπτικές ανάπτυξης συνολικά της ευρύτερης περιοχής που είναι η γεωργική παραγωγή και ο κάθε μορφής τουρισμός (κλασικός, εναλλακτικός, αγροτουρισμός κλπ).

6. Το γεγονός ότι οι φορείς της τοπικής κοινωνίας αντιδρούν καθολικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, και άρα εκτός από το αυτονόητο της απουσίας κοινωνικής συναίνεσης θα υπάρξουν αλληλοδιάδοχες προσφυγές κατά της δράσης, οι οποίες θα κυριαρχήσουν στην ζωή των πολιτών και θα διαταράξουν την κοινωνική γαλήνη, στοιχείο απαραίτητο σε φάση ενδεχόμενης ανάκαμψης.

 

Γνωμοδοτεί αρνητικά για την λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην περιοχή Χωματερού Μεσσηνίας όπως αυτή προδιαγράφεται στην σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων».


NEWSLETTER