Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022 17:00

Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ την καλύτερη προσφορά για την παράκαμψη Γιάλοβας

Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ την καλύτερη προσφορά για την παράκαμψη Γιάλοβας

Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ με έκπτωση 26% κατέθεσε την καλύτερη οικονομικά προσφορά για το σημαντικό έργο παράκαμψης της Γιάλοβας, με προϋπολογισμό 37.350.000 ευρώ και προαίρεση 3.150.000 ευρώ.

Στο διαγωνισμό του υπουργείου Υποδομών για το έργο υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς κατατέθηκαν 8 προσφορές και δεύτερος μειοδότης ήταν η εταιρεία ΑΚΤΩΡ με 18%.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι δύο αυτές εταιρείες, από τις μεγαλύτερες στη χώρα, συνεργαζόμενες ως κοινοπραξία, έχουν αναλάβει την υλοποίηση του πιο σημαντικού οδικού έργου της Μεσσηνίας, τον άξονα Καλαμάτα - Ριζομυλος - Πύλος - Μεθώνη.

Το έργο της παράκαμψης Γιάλοβας που θα πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε προθεσμία 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, αφορά στη βελτίωση τμήματος μήκους 3,5 χλμ. της υφιστάμενης 9ης εθνικής οδού (Κυπαρισσία - Πύλος - Μεθώνη) και την κατασκευή νέου τμήματος μήκους 4,2 χλμ. για την παράκαμψη του οικισμού.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής με πλάτος οδού 11 μ., με ενιαίο οδόστρωμα και μήκος περίπου 7,7 χλμ. με τα συνοδά της έργα (ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, cut & cover, τεχνικά έργα γεφύρωσης ρεμάτων, έργα αντιστήριξης πρανών – οπλισμένων επιχωμάτων, άνω διάβαση υφιστάμενης οδού, ηλεκτροφωτισμός, διευθέτηση απορροής ομβρίων υδάτων κ.ά.).

Ο κύριος του έργου μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον ποσό μέχρι 3.150.000 ευρώ. Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης της εργολαβίας και θα αφορά στα εξής: Ισόπεδος κόμβος μορφής κυκλικής στη ΧΘ 1+100. Σύνολο του παράπλευρου δικτύου και κάθετες οδοί. Διευθέτηση χειμάρρων (ρέματα Ξερολάγκαδο, Γιανούζαγα και Ξεριά).