Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 18:53

Προγραμματική σύμβαση για προστασία της Αίπειας

Προγραμματική σύμβαση για προστασία της Αίπειας

Προγραμματική σύμβαση 100.000 ευρώ για τη μελέτη αντιδιαβρωτικής προστασίας της Αίπειας υπογράφεται μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης, της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας και της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Η χρηματοδότηση θα προέλθει από την ΠΕ Μεσσηνίας (80.000 ευρώ), από τον Δήμο Μεσσήνης (15.000 ευρώ) και από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας (5.000 ευρώ).

Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, όπως αναφέρουν στον δήμο, κρίθηκε απαραίτητη δεδομένου ότι “η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης δεν είναι σε θέση να προβεί στην υλοποίηση του εν λόγω φυσικού αντικειμένου, καθώς απαιτείται η ύπαρξη εξειδικευμένων γνώσεων στον τομέα των λιμενικών έργων”. Παράλληλα επισημαίνεται εκ μέρους του δήμου ότι η σκοπιμότητα της σύμβασης αυτής ουσιαστικά “προκύπτει από την ανάγκη ωρίμανσης των μελετητικών ενεργειών, ώστε να υλοποιηθούν έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας της παραλίας του Αγίου Ανδρέα στη Δ.Ε. Αίπειας του Δήμου Μεσσήνης” που έχουν εγκριθεί ήδη από τον Μάρτιο του 2016, από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης είναι 24 μήνες μετά την υπογραφή της και στα αντικείμενά της περιλαμβάνονται:

α) Συγκέντρωση, καταγραφή και οργάνωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών της ακτογραμμής για τη μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης της διάβρωσης (εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί χρόνος 3 μηνών). β) Επικαιροποίηση τοπογραφικών και βυθομετρικών διαγραμμάτων (εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί χρόνος 3 μηνών από την ολοκλήρωση της πρώτης δράσης). γ) Εντοπισμός και αποτίμηση της υφισταμένης κατάστασης από τον διαβρωτικό μηχανισμό, επισήμανση και εκτίμηση των πηγών λήψεων φυσικών υλικών, διατύπωση προτάσεων συμμόρφωσης με τις παρούσες συνθήκες (εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί χρόνος 4 μηνών αφού ολοκληρωθεί η προηγούμενη δράση). δ) Εκπόνηση οριστικής μελέτης των παράκτιων έργων που θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα εξής: i) Τεχνική έκθεση εμπεριστατωμένη, ii) υπολογισμούς ευστάθειας και θεμελίωσης παράκτιων έργων, iii) χρονικό προγραμματισμό εργασιών, προμετρήσεις, προϋπολογισμό έργων, σχέδια (εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί χρόνος 4 μηνών μετά την υλοποίηση της προηγούμενης δράσης). ε) Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας υγείας και φακέλου ασφάλειας και υγείας καθώς και των τευχών δημοπράτησης (απαιτείται χρόνος 2 μηνών από την έγκριση της προηγούμενης δράσης).

Β.Γ.Μ.