Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 18:55

Απορρίφθηκε το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Απορρίφθηκε το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Τριφυλίας

Απορρίφθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Τριφυλίας» με κωδικό ΟΠΣ 5037513 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.

Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε την πόλη της Κυπαρισσίας και ήταν πρόταση ύψους 1.696.000 ευρώ με σκοπό την ανάπλαση της κεντρικής αγοράς.

Οπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση οι λόγοι της απόρριψης είναι οι εξής:

 

"Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α': Ελεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους:

Ο Δικαιούχος Δήμος Τριφυλίας θα υλοποιήσει τις υποχρεωτικές ενέργειες στις κατηγορίες: «1. Αναβάθμιση δημόσιου χώρου», «2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης», «3. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας» και «7: Ενέργειες Ωρίμανσης».

Ο Συνδικαιούχος το Επιμελητήριο Μεσσηνίας θα υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «4: Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής».

Από κοινού θα υλοποιηθούν ενέργειες στην κατηγορία: «8: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για το Δικαιούχο / Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για το Συνδικαιούχο».

Σύμφωνα με την με Α.Π.3171/1061/Α3/04.06.2018 (ΑΔΑ: Ω25Σ465ΧΙ8) Πρόσκληση με κωδικό 098 και α/α ΟΠΣ 2658, όπως ισχύει, οι δαπάνες στην κατηγορία 1 δε θα πρέπει να ξεπερνούν το 85% του προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α΄ Βαθμού). Στην προς εξέταση πράξη ο προτεινόμενος προϋπολογισμός της κατηγορίας 1 ανέρχεται σε 1.434.920 € και το ποσοστό επί του προϋπολογισμού του Δικαιούχου (Δήμος Τριφυλίας) ανέρχεται στο 95,66%».

Πάντως τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει ένσταση επί της συγκεκριμένης απόφασης καθώς θεωρούνται καθαρά γραφειοκρατικοί οι λόγοι της απόρριψης.

Κ.Μπ.


NEWSLETTER