Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019 19:39

Επιστημονικός συνεργάτης για νομικά θέματα στο Δήμο Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Επιστημονικός συνεργάτης για νομικά θέματα στο Δήμο Τριφυλίας

Επιστημονικό συνεργάτη ως σύμβουλο του δημάρχου σε νομικά θέματα θα προσλάβει ο Δήμος Τριφυλίας και χθες αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” σχετική πρόσκληση ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση.

Οπως σημειώνεται, όσοι και όσες ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας θέσης επιστημονικού συνεργάτη ως συμβούλου του δημάρχου σε νομικά θέματα για την παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, σε θέματα ιδιαίτερης σπουδαιότητας και σημασίας, προς αντιμετώπιση των οποίων απαιτούνται ειδικές γνώσεις, σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και λειτουργίες του δήμου, άπτονται νομικών και συναφών οικονομικών ζητημάτων, για την υποστήριξη σε νομικά θέματα πριν αυτά οδηγηθούν σε δικαστική διαδικασία, την παροχή συμβουλών για συμφωνίες και συμβάσεις μεταξύ του δήμου και τρίτων με σκοπό τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση των συμφερόντων του δήμου, την προάσπιση της νομιμότητας σκοπούμενων δράσεων, την παροχή συμβουλών με σκοπό την πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, την παροχή συμβουλών για την ανεύρεση λύσεων σε αιτήματα πολιτών, τα οποία απαιτούν ειδική γνώση και διερεύνηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των

πολιτών, του σεβασμού των δικαιωμάτων τους και της από κάθε υπηρεσία του δήμου πιστής τήρησης της αρχής της χρηστής διοίκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11έως και 17). Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας.

Η πλήρωση της θέσης του επιστημονικού συνεργάτη θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση διά του Τύπου με απόφαση του δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο.

 

Κ.Μπ.


NEWSLETTER