Πέμπτη, 09 Απριλίου 2020 09:42

Νέα μήνυση για τα απορρίμματα στον Αγιο Νικόλαο Πύλου

Γράφτηκε από την
Νέα μήνυση για τα απορρίμματα στον Αγιο Νικόλαο Πύλου

 

 

Μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας κατά του δημάρχου Πύλου - Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα και του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, κατέθεσαν ο δικηγόρος Παναγιώτης Γιαννόπουλος και οι δημοτικοί σύμβουλοι Ηλίας Κανάκης και Αργύρης Καστόρας, για τη διαχείριση απορριμμάτων στον “Αγιο Νικόλαο” της Πύλου.

Ακόμα, η αναφορά στρέφεται κατά: Νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία «Λάμπος Ιωάννης και ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στην Καλαμάτα. Της Μαρίας Σταυροπούλου, διευθύντριας Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου - Νέστορος. Κάθε άλλου ποινικώς υπευθύνου προσώπου και ιδίως των υπαλλήλων - οδηγών της αναδόχου του Δήμου Πύλου - Νέστορος εταιρείας.

Μεταξύ άλλων, στην αναφορά οι μηνυτές σημειώνουν: “Την 31.03.2020 ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας εξέδωσε την υπ’ αρ. πρωτ. 5059/31.03.2020 απόφασή του, με την οποία έκρινε ότι υπάρχει άμεσος και προφανής κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της ΜΟΔΙΑΚ με συνέπεια την καταστροφή του μηχανικού εξοπλισμού και την πρόκληση ατυχημάτων ή τραυματισμών και αποφάσισε την έγκριση της υπ’ αρ. 16/2020 μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας «εργασίες αποφόρτισης χώρου ΜΟΔΙΑΚ από συσσωρευμένα απορρίμματα», αναθέτοντας την εκτέλεση των σχετικών έργων στην εταιρεία με την επωνυμία «Λάμπος Ιωάννης και ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα την Καλαμάτα, οδός Αριστομένους 41. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. οικ.5103/1.4.2020 πράξη της Μαρίας Σταυροπούλου διευθύντριας Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου - Νέστορος, με την οποία και όρισε τον υπάλληλο του δήμου Κωνσταντίνο Βέργο ως επιβλέποντα. Μετά τη λήψη των ως άνω αποφάσεων και πράξεων η προλεχθείσα εταιρεία άρχισε παρανόμως να εκφορτώνει από τον χώρο ΜΟΔΙΑΚ συσσωρευμένα απορρίμματα και να τα απορρίπτει εγκληματικώς εντός του αποκατεστημένου και παύσαντος να λειτουργεί Χ.Α.Δ.Α. Αγίου Νικολάου και πέριξ αυτού (βλ. σχετικές φωτογραφίες). Είναι πρόδηλο ότι ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος δεν είχε οποιαδήποτε αρμοδιότητα να συνάψει εργολαβία με το προλεχθέν αντικείμενο, καθώς δεν έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ούτε δε του επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία να τα απορρίπτει αυθαίρετα χωρίς άδεια και περιβαλλοντικούς όρους στο φυσικό περιβάλλον που γειτνιάζει με τον αποκατεστημένο Χ.Α.Δ.Α. Αγίου Νικολάου, αλλά και εντός αυτού, δημιουργώντας έτσι έναν νέο παράνομο Χ.Α.Δ.Α. Η προφανής ως άνω παραβίαση της νομιμότητας από τον δήμαρχο Πύλου - Νέστορος υφίσταται και ως παρανομία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ο οποίος είναι καθ’ ύλην αρμόδιος της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, αρμοδιότητα η οποία επάγει σε αυτόν ρητές νομικές υποχρεώσεις. Οι ίδιες αξιόποινες πράξεις καταλογίζονται και διαπράττονται στο πρόσωπο της τέταρτης καταμηνυόμενης, του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, καθώς και των υπαλλήλων της εταιρείας αυτής”.

Αναφέρουν, ακόμα, ότι “στην προκείμενη περίπτωση ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος με τις προπεριγραφείσες υπαίτιες πράξεις του και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου διά της υπαίτιας παράλειψης των πράξεων που τους επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία, τέλεσαν την αξιόποινη πράξη του άρθρου 28 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το Ν. 4042/2012, προκαλώντας με πρόθεση κίνδυνο σοβαρής και ευρείας οικολογικής και περιβαλλοντικής διατάραξης και σύστοιχη υποβάθμιση περιβάλλοντος. Ειδικότερα, οι ως άνω, με αντιβαίνοντα στη νομοθεσία τρόπο και με ρητές πράξεις και παραλείψεις τους, προέβησαν στην αποφόρτιση του χώρου ΜΟΔΙΑΚ, διά της αναδόχου ιδιωτικής εταιρείας, και δη με την παράνομη φόρτωση των εκεί συσσωρευμένων απορριμμάτων και την αυθαίρετη και εγκληματική εναπόθεσή τους εντός του χώρου του αποκαταστηθέντος ΧΑΔΑ Αγίου Νικολάου και πέριξ αυτού, προβαίνοντας έτσι στην δημιουργία ενός νέου πλην όμως νομοθετικώς απαγορευμένου Χ.Α.Δ.Α. Η τέλεση της ως άνω αξιόποινης πράξης καταλαμβάνει και τη συμπεριφορά της τέταρτης καταμηνυόμενης διευθύντριας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου - Νέστορος, η οποία έφτασε στο σημείο να ορίσει και επιβλέποντα του ως άνω εγκληματικού έργου, υπάλληλο του δήμου, παραβιάζοντας έτσι το υπηρεσιακό της καθήκον. Τέλος, την ίδια εγκληματική πράξη πραγματώνει υπαιτίως ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «Λάμπος Ιωάννης ΕΠΕ», καθώς και οι υπάλληλοι αυτού (οδηγοί φορτηγών που παρανόμως φορτώνουν συσσωρευμένα απορρίμματα και τα εκφορτώνουν αυθαίρετα, χύδην σε μη νομίμως λειτουργούντα χώρο και χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε περιβαλλοντική αδειοδότηση, ούτε η τήρηση οποιουδήποτε περιβαλλοντικού όρου, συνεργώντας άμεσα στη δημιουργία ενός παράνομου και αυθαίρετου Χ.Α.Δ.Α. στην περιοχή «Αγιος Νικόλαος» του Δήμου Πύλου - Νέστορος. Σημειωτέον ότι οι ως άνω αξιόποινες πράξεις καταμηνυομένων προσώπων συνιστούν αυτόφωρα εγκλήματα και πρέπει να κινηθεί εις βάρος τους η αυτόφωρη διαδικασία, που προβλέπει ο Κ.Π.Δ.”.

 

(Φωτογραφία αρχείου)


NEWSLETTER